Kamu Yönetimi Örnek Sınav

1-) Kamu yönetiminin değişen koşullara kendini uydurabilmesi yönetimin hangi ortak elamanını ifade eder?A) Organizasyon

B) Planlama

C) Kamu siyaseti

D) Yenileşme

E) Koordinasyon2-) Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki gelişmelerden biri değildir?A) Ulaşılması gereken siyasi amaçların sosyal amaçlarla ilintili hale gelmesi

B) Karar verme mekanizmasının kompleks bir hale gelmesi

C) Otorite Kavramında parçalanma görülmesi

D) Koordinasyonun güçleşmesi

E) İdareyi, halkın dışandan denetlemesinin imkansız hale gelmesi3-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim bilim dalının temel unsurlarından biri değildir?A) Grup faaliyeti olması

B) Evrensel olması

C) Kültürel bir uğraş olması

D) İşbirlikçi olması

E) Belirli bir süreçten oluşması4-) Kamu yönetimi alanında görüten en önemli bilimsel gelişmeler hangi yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir?A) 16

B) 17

C) 18

D) 19

E) 205-) Her türlü yönetimde geçerli olabilecek evrensel yönetim ilkelerini geliştirmeye çalışan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?A) Siyasi bilim yaklaşımı

B) Davranışçı yaklaşım

C) Genel Yönetim Yaklaşımı

D) Çevresel yaklaşım

E) Örnek olay yaklaşımı6-) Alternatifter arasında en uygununu seçme süreci ile ilgilinen modern yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?A) Karar verme yaklaşımı

B) Haberleşme merkezi yaklaşımı

C) Matematiksel yaklaşım

D) Kurumsal yaklaşım

E) Çevresel yaklaşım7-) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi, kamu hizmetlerinin azaltılması ve özel kesime daha büyük roller verilmesini savunan kuruluşlardan biridir?A) Asya Kalkınma Bankası

B) Avrupa Yatırım Bankası

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü

D) Dünya Bankası

E) İslam Kalkınma Bankası8-) Aşağıdakilerden hangisi devletin işlevlerinin artmasına neden olan faktörlerden biri değildir?A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi

B) Nüfusun artması

C) Enflasyon oranının artması

D) Devlet hakkında görüşlerin değişmesi

E) Bilim ve teknoloiinin değişmesi9-) Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin özgür toplum ve demokrasi için tehlike oluşturan özelliklerinden biri değildir?A) Bürokrasinin işlevlerini yerine getirirken insan gücünü kullanması

B) Bürokrasinin siyasal erk tarafından oluşturulan siyasetin dışına çıkması

C) Bürokrasinin kendi başına kararlar alması

D) Bürokrasinin çeşitli kurumların yönetimlerine karışması

E) Bürokrasinin yolsuzlukların içinde kalması10-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti yöntemindeki devlet görevlileri sınıflarından biridir?A) Sancak

B) Eyalet

C) Kaza

D) Nahiye

E) Mülkiye11-) Tarihteki ilk profesyonel orduyu aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?A) Mısırlılar

B) Romalılar

C) Çinliler

D) Osmanlılar

E) İngilizler12-) Yürütme organı sıfatıyla politik siyaseti, uygulama alanına getiren organ aşağıdakilerden hangisidir?A) Başbakanlık

B) Cumhurbaşkanlığı

C) Maliye Bakanlığı

D) Bakanlar Kurulu

E) İçişleri Bakanlığı13-) Siyasetin hangi aşaması "En iyi sonuca hangi kararla ulaşılacaktır?" sorusunun cevabını araştınr?A) İdari siyaset

B) Yürütmeye ilişkin siyaset

C) Teknik siyaset

D) Genel siyaset

E) Örgütsel siyaseti14-) Eğitim reformuna karar verildiğinde, ders programlan ve okutulacak derslerin tespiti hangi siyasetin alanına girer?A) Genel siyaset

B) İdari siyaset

C) Teknik siyaset

D) Yargıya ilişkin siyaset

E) Uygulamaya ilişkin siyaset15-) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın gelişme nedenlerinden biri değildir?A) Kurumlarda çalışan kişilerin geçici, hizmetlerin ise devamlı olması

B) Planların ulusal kaynaklarda tasarrufu sağlaması

C) Teknik alandaki gelişmelerin planlamayı zorunlu hale getirmesi

D) Devletin ekonomik hayata girmesi ve müdahalede bulunması

E) Özel sektördeki kararlann rasyonel olmaması16-) Planların beklenen sonuçlan sağlaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri gidermek için alınması gereken tedbirleri göstermek anlamına gelen planlama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?A) Bilgi toplama

B) Denetleme

C) Eşgüdüm

D) Örgütlenme

E) Uygulama17-) Günümüzdeki gelişmeler ve teknik ilerlemeler hangi tür planların geçerliliğini azaltır?

A) Kısa vadeli planlar

B) Orta vadeli planlar

C) Uzun vadeli planlar

D) Matematiksel planlar

E) Örgütse! planlar18-) Aşağıdaküerden hangisi yazılı olmayan planların özelliklerinden biri değildir?A) Yazılı planlamanın olanaksız olduğu durumlarda başvurulması

B) Genel amaçların ışığında yapılan bazı uygulamaları kapsaması

C) Saptanan amaçların zihinsel olarak planlanması

D) Genellikle kısa süreleri kapsaması

E) Bir defa kullanılmak üzere yapılması19-) Yüksek Planlama Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar?A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan

C) Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı

D) Maliye Bakanı

E) Sanayi ve Ticaret Bakanı20-) Amaca ulaşmak için gerekli olan araç ve olanaklan bir düzende toplamaya ne ad verilir?A) Örgütlenme

B) Planlama

C) Yürütme

D) Koordinasyon

E) Denetleme

1


D

2


E

3


C

4


D

5


C

6


A

7


D

8


C

9


A

10


E

11


B

12


A

13


A

14


C

15


E

16


B

17


C

18


E

19


A

20


A