PDA

View Full Version : Nasıl Müslüman Olduk?ostik
11-02-09, 18:55
Giderek daha çok siyasete bulaştırılmak istenen İslam, ilk olarak Türklere ne şekilde ve hangi şartlarda gelmiştir pek bilinmez, sanki bilinmesi de pek istenmez. Ancak, bir çoğumuzun bilmediği, yada bilmek istemediği bu tarih, en çok bilmemiz gereken konuların başında gelmektedir..

Aşağıdaki döküman tamamen İslami kaynaklardan, Taberi ve Zekeriya Kitapçı gibi İslami tarihçi ve yazarlardan düzenlenerek hazırlanmıştır.

Türklerin ilk Müslümanlaştırılmaları ile ilgili 670 li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda bizlere hiçbir zaman verilmemiş, verilen bilgiler ise, Türklerin Müslümanlığa geçişleri kendi istekleri ile olmuş gibi gösterilerek, 740 lara kadar ki tarih atlanarak verilmiştir.

İslam'ın Türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670 lerden başlayarak 740 lara kadar uzanan tarihin bize okullarda anlatılmamasının nedenlerini, bu kısa tarihi öğrenince biraz daha anlamak mümkün olabilecektir. Şimdi, bu atlanan 70 senelik tarihe bir göz atalım..

Müslüman Arapların Türklere İlk Saldırıları

Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi ipek yolu üzerindedir.. Türk beylikleri, bu bölgedeki, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi şehirlerde yerleşmiş yaşıyorlar, deri imal ediyor ve pamukdan kağıt üreterek bunları satıyor ve iyi de para kazanıyorlardı.. Bu üretimlerinin yanı sıra Altın madenleri çalıştırıyorlardı..Özellikle adı zengin şehir manasına gelen, Semerkant’ın zenginliğinin o devirde dillere destan olduğu söylenir.. Bu zenginlik ötedenberi Talancı Arapların iştahını kabartıyorduysa da, Türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları Ceyhun nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı.. Çünkü daha önce Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar İslamı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu ile Fergane’ye kadar girdiysede Türkler tarafından yok edilmişlerdi.. Ancak daha sonraları Muaviye tarafından, Ceyhun nehrinin altında kalan Horasan’ın tamamiyla işgal edilmesi ile o bölgede ilk Araplaştırma ve İslamlaştırma girişimleri başlamış oldu..

Buhara'nın Talan Edilmesi

Horasan’ın kendileri tarafından tamamen işgal edilmesinden cesaret alan Araplar, Muaviye’nin ilk Horasan valisi olan, Ubeydullah bin Ziyad 673 yılında bu sefer ilkinden çok daha kalabalık 24000 kişilik bir ordu ile Ceyhun nehrini geçerek Kibac Hatun yönetimindeki Buhara’yı kuşatır. Kibac Hatun diğer Türk beyliklerinden yardım istersede bu yardım kendisine gelmez ve Araplar verdikleri kayıplardan dolayı Buhara’yı işgal edemezlersede tam anlamıyla talan ederler.. Daha sonra, Muaviye’nin ikinci Horasan Valisi, Halife Osman’ın oğlu Said’de Buhara’ya saldırmaya hazırlanır.. Kendisine diğer Türk Beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan Kibac Hatun, Said’le anlaşma yapmak zorunda kalır.. Bu anlaşmaya göre, Kibac Hatun, Said’e diğer Türk Beyliklerine yapacağı saldırılarda önüne çıkmayacağına dair güvence ve bu güvencenin teminatı olarak da Buhara’daki Türk asilzadelerinden rehinler verir.. ( Bu sayı kimi tarihcilere göre 50 kimine göre de 80’ dir... ) Bu anlaşmanın verdiği rahatlıkla Said, zenginliğini öteden beri duyduğu Semerkant’a saldırır.. Semerkant’ı baştan aşağı talan eder ve topladığı binlerce Türk gencini, köle pazarlarında satmak için Horasan’a getirir.. Said daha sonra Kibac Hatun’dan aldığı 80 kadar rehine tarafından bir punduna getirilmiş ve hançerlenerek öldürülmüştü....( Said’i öldürdükten sonra dağa kaçmayı başaran rehinlerin orada açlıktan öldüğü söylenir ) Said’den sonra, Horasan Valisi Salim bin Ziyad olur. Horasan’da Muaviye’nin oğlu Yezid’e bağlıdır.. Ziyad’da ayni şekilde 680 yılında Türkleri İslamlaştırmak ve şehirlerini talan etmek için saldırır fakat püskürtülerek geri çekilirler.. Bu sefer, kendi orduları Türkler tarafından talan edilerek silahları alınır.. Daha sonra Araplar daha güçlü bir orduyla tekrar saldırır ve Türkleri gene talan ederler.. Bu talandan her Arap 2400 dirhem alır.. ( Bir kölenin satış fiyatı 300 ile 500 dirhem arasında olduğu düşünülürse, bu durumda aldıkları ganimet adam başına 7 veya 8 köleye eş değerdedir..)

Haccac ve Rutbil

İslam’da ilk asimilasyon 685 yılında Abdülmelik ile başlar.. Abdülmelik, etrafını İslamlaştırmaya adı İslam tarihine kandökücü zalim olan Haccac’ı kendisine yardımcı seçerek başlar.. Abdülmelik önce civar halkların dillerini Arapçalaştırdı.. Harac karşılığı önceden bazı hakları kabul edilmiş olan gayri müslimlerin bütün haklarını geri aldı.. Bu arada Haccac’ı Irak genel valiliğine atadı.. Haccac’ın Irak’a genel vali atanmasından sonra Türklerin kaderinde ilk köklü değişikler başlamış oldu.. Haccac ilk olarak Ubeydullah ibni Ebi Bekri’yi Sicistan’a, Muhalleb ibni Ebi Sufra’yi da Horasan’a vali yapar.. O tarihte, Sicistan’ın Türk Hükümdarı Rutbil’dir ve Araplara vergi vermektedir.. Haccac, bununla yetinmez ve Ubeydullah’ı Rutbil’in üzerine göndererek ondan tam olarak teslim olmasını ister.. Rutbil önce bu teklifi kabul etmek istemez.. Bunun üzerine Ubeydullah Rutbil’in üzerine yürür.. Rutbil 18 fersah geriye çekilerek Ubeydullah ve ordusunu kuşatma altına alır..Ubeydullah, Rutbil’den kurtulmak için 700000 dirhem teklif ederse de Rutbil kabul etmeyerek Arap ordusunu büyük bir bozguna uğratır.. Buna çok kızan Haccac 40000 kişilik büyük bir ordu toparlayarak, Abdurrahman ibn Esas komutasında Rutbil’in üzerine gönderir.. Rutbil’i yenemiyeceğini anlayan Esas, bu sefer onunla anlaşır.. Bu olay karşısında çılgına dönen Haccac, Esas’ı yakalatmak üzere bir birlik gönderirse de, Esas’ın ordusu bu birliği yenilgiye uğratır ve geri kalanları da Basra’ya kadar sürer. Ancak burada yenilen Esas’ın ordusu dağılır ve Esas Rutbil’e sığınır.. Bunun üzerine Haccac, Esas’ı kendisine vermesi için Rutbil’i tehdit eder.. Vermediği taktirde çok büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceğini ve bütün Türk şehirlerini harap edeceğini, verirse de kendisinden 7 sene hiç vergi almayacağını söyler.. Türk şehirlerinin tekrar bir savaşa girmesini istemeyen Rutbil, 7 sene haraçtan muaf tutulacağını da düşünerek Haccac’ın bu teklifini kabul eder ve Esas ve yakınlarını Haccac’a teslim eder.. Ancak, Rutbil Haccac’a güvenmekle hata yaptığını daha sonra anlayacaktır.. Haccac Rutbil’den Esas’ı teslim aldıktan sonra derhal yeni bir ordu düzenleyerek 699 yılında Muhelleb bin Ebi Sufyan komutasında Türk şehirlerinin üzerine gönderir.. Hocente, Kes, Sogd ve Nesef’i ele geçirirsede Türkler direnirler.. Horasan valiliğine Muhelleb’in oğlu Yezid gelir.. Yezid ibni Muhelleb’de Türk şehirlerini talan eder.Yezid’in savaşçıları, Harzem’den ele geçirdiği Türkleri boyunlarına damga vurarak köle pazarlarında satarlar.. Bu tarihlerde, Araplar Türklerin yurtlarını devamlı olarak istila edip şehirlerini talan ettilersede kalıcı bir üstünlük sağlayamamışlar, elde ettikleri yerleri sonunda tekrar Türlere geri vermek zorunda kalmışlardı..

Kuteybe ibni Müslim

705 yılında Abdülmelik öldüğünde yerine oğlu Velid geçer.. Ve Türk tarihini önemli şekilde etkileyecek olay, Kuteybe ibni Müslim’in Horasan’a vali atanması olur.. Bu zamana kadar kalıcı bir başarı elde edemeyen Araplar onun zamanında Türk yurtlarında kalıcı başarılar elde etmişlerdir.

Türklerin gerçek anlamda kılıç zoru ile Müslümanlaştırılmaya başlamaları Kuteybe zamanında olmuştur..Vali olduğu andan itibaren, Türk Beyliklerinin toptan işgal edilerek İslamlaştırılması için çok güçlü bir ordu kurmaya başlar.. Merv’de askerleri toplayarak, Allah kendi dininin aziz olmasi için size bu toprakları helal kıldı der.. Sanki, Bakara suresi 193’ü .... “Yalnız Allah dini kalana kadar onlarla savaşın...” yada “8.Enfal /.39’u “din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın!” . ayetlerini savaşçılarına hatırlatarak Arap ordusunu Türklerin üzerine sürer.. Kuteybe ilk olarak Baykent’i kuşatır.. Diğer Beyliklerden Türk Savaşçılar Baykent’in savunmasına yardıma gelirler.. İki ay süren bir savaş olur. Kuteybe tam bir zafer kazanamazsa da, Türkleri haraca bağlayan bir anlaşma yapmaya zorlar.. Şehir yıkımdan kurtulur ama, şehre giren Araplar anlaşmaya rağmen şehrin bir kısmını yağmalarlar ve şehirden ayrılırlarken arkalarında bir de askeri garnizon bırakırlar.. Başlarına gelecekleri anlayan Türkler ayaklanmaya başlarlar ve kendi aralarında silahlanarak karşı bir mücahit birliği kurarlar, Baykent’de karışıklıklar başlar.. Bunun üzerine Kuteybe Baykent’e tekrar gelerek nekadar silahlanan Türk varsa hepsini öldürtür.. Kadınları ve çocukları esir alır ve şehri tekrar baştan aşağı yağmalar..
Taberi’nin anlatımlarına göre, Kuteybe’nin aldığı ganimetlerin haddi hesabı yoktur.. Taberi, bütün Horasan’ı işgal ettiklerinde dahi bu kadar ganimet toplayamadıklarını söyler..

Şehrin yağmasından sonra, daha önce Horasan’da Merv’e getirilmiş olan Arap aileleri, Merv’den getirilerek Baykent’e yerleştirilir.. Muhafız birlikleri oluşturulur.. Valilik den vergi tahsildarlığına kadar bütün denetim organları Araplar’dan oluşturulur.. Türklerin Budist ve Zerdüşt inançlarını simgeleyen bütün heykeller toplatılır, taş olanlar kırılır, altın olanlar eritilerek ganimet olarak Araplar tarafından alınır.. Bunlar, Enfal suresinde yazdığı gibi, sanki Araplara Allah’ın verdiği ganimetlerdir.. Daha sonra esir edilen kadın ve çocuklar kocalarına ve babalarına geri satılır.. Müslümanlar, Baykentli Türklerin neleri var neleri yoksa almışlar, şehrin onarımı da gene Türklere kalmıştır..Bundan sonra sıra gelir Buhara’nın tamamen işgal edilip Müslümanlaştırılmasına..

Buhara'nın Tekrar Kuşatılması ve İlk Türk Katliamı

Kuteybe Merv’de büyük bir hazırlık yapar.. Bu arada Vardana ve Buhara beylikleri arasında çatışmalar vardır.. Müslümanlara karşı mücadele etmek için bu çatışmalar derhal durdurulur ve Vardan Hudat, Kuteybe’ye karşı Türklerin başına geçer.. Kuteybe önce, Numiskent ve Ramitan’a saldırır ve buraları kolayca istila eder.. Demirkapı önlerinde Vardan’la çarpışırlar.. Vardan savaşı kaybeder ve Buhara’ya doğru çekilir.. Ancak Kuteybe’de, savaştan yorgun düştüğü için Buhara’yı alamadan Merv’e geri döner.. Haccac bunu başarısızlık olarak kabul eder ve, Buhara’yı mutlaka almasi için Kuteybe’ye emir verir..Kuteybe büyük bir hazırlık yaparak bir sene sonra tekrar Buhara’yı kuşatır.. Türkler direnir ve Kuteybe başarılı olamaz, ordusu dağılmaya başlar.. Bunun üzerine Kuteybe her bir Türk başı için askerlerine 100 dirhem vaad eder.. Para hırsı ile gayrete gelen Araplar, şehri istila ederler..Bütün direnen Türkler kılıçtan geçirilerek tam bir katliam yapılır, Araplar Türk kadınlarına tecavüz ederler, beğendikleri kadınları ya cariye olarak kullanmak yada köle pazarında satmak üzere alıkoyarlar.. Erkeklerden de binlerce kişiyi köle olarak satmak üzere beraberlerinde götürürler.. Araplardan oluşan yeni bir idari kurumlaşma yapılır.. Diğer beyliklerden tepkiler gelmeye başlayınca da, Buhara Melikesi Hatun’un oğlu Tuğ Sad kukla hükümdar yapılır.. Tuğ Sad tarihe hain bir işbirlikçi olarak geçer.. Daha sonrada Müslüman olarak oğluna da, efendisi Kuteybe’nin ismini vererek bağlılığını kanıtlar.. Etkili bir kolonizasyon yapmak isteyen Kuteybe bunun için öncelikle yerli halkı İslamlaştırmaya başlar.. Buhara halkı önceleri Müslüman olmuş gibi görünselerde bu dini kabul etmek istemezler..Kuteybe Türklerin aslında Müslüman olmadıklarını, evlerinde İslami kuralları tatbik etmediklerini anlar ve yeni bir yöntem geliştirir..Bu yönteme göre Türkler evlerini Araplarla paylaşmak zorunda bırakılırlar ve bu şekilde bire bir kontrol altına alınırlar.. İslami kurallara uymayanlar ise ağır cezalara uğratılırlar..

( Bugün, bazı İslami yazarlar bu getirilen tedbirlerin İslam'ın Türkler tarafından kabul edilmesinde çok yarar sağladığını açıkca ifade ederler..Bu yaklaşım da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.. )

Kuteybe’nin bu zorlamaları karşısında, halkdan bazı direnişçiler çıkar.. Gizlice silahlanırlar..Bu durum karşısında Araplar camiye dahi silahsız gidemez olurlar..Kuteybe baskıları arttırır, kendi aralarında örgütleşen Türkleri yakalattırıp öldürtür.. Bu arada yeni vergi yasaları getirir.. Yerli halk, halifeye senede 200000 dirhem, Horasan valisi Haccac’a da 10000 dirhem vergi ödemeye mecbur bırakılır.. Bunun dışında Arap askerlerinin atlarına yem temin etmeye, oraya getirilip yerleştirilen Arap ailelerine odun temin etmeye ve onlara tahsis edilen arazilerde çalışmaya mecbur bırakılırlar.. Kadınlar, kızlar Araplara cariye yapılırlar.. Buhara Türkleri bu yıllarda dünyadaki çok az milletin yaşadığı vahşeti ve ızdırabı yaşar.. Kuteybe’nin getirip Türk evlerine yerleştirdiği Arap’lar, Türklerin o zamana kadar yaptıkları bütün birikimlerinin üzerine konarlar, Türklerin tarlalarını alır ve Türkleri o tarlalarda çalıştırırlar.. İste Tek din İslam oluncaya kadar savaşın diyen ayet, Arapları Türklerin sırtından geçimlerini sağlayacak ortamı yaratmıştır..Allah dini dedikleri İslam, Ahzab Suresi / 50 de olduğu gibi, savaşta gasp edilen Türk kızlarınıda ganimet olarak görür, ve Araplara cariye olmalarını helal kılar..Cuma namazı zorunlu hale getirilir.. Genede Türkerden rağbet görmez. Bunun üzerine Kuteybe, namaza gelenlere 2 dirhem vaad ederek önce fakirler üzerinde İslamın etkili olmasını temine çalışır.. Bu uygulama nispeten başarılı olur.. Fakir halktan para için camiye gidenler olur..

1. Büyük Katliam ( Talkan Katliamı )

Buhara’da olanlar diğer Türk Beyliklerinde de etkilerini gösterir.. Aynı şeylerin kendi başlarına geleceğinden korkmaktadırlar.. Sogd meliki Neyzek Tarhan şehrinin yıkıma uğramaması için Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır.. Bu anlaşmaya göre Tarhan haraç verecek ve tarafsız kalacaktır.. Ancak bu tarafsız kalmalar ve Türklerin birleşememeleri Arapların işlerini kolaylaştırmış ve Türk beyliklerini istedikleri gibi istila edip talan etmişlerdir.. İlk olarak saldırıya uğrayan Kibac Hatun’a diğer beyliklerden yardım gelmeyince, o yardımı esirgeyenler aynı akibete uğramışlardır.. Bu olaylarda Türklerin belli bir şekilde organize olamamaları da onların Araplar tarafından istila edilmelerini kolaylaştırmıştır.. Neyzek Tarhan daha sonra Kuteybe ile yaptiğı anlaşmada hatalı olduğunu ve bu anlaşmanın kendisine hiçbir güvence getirmeyeceği gibi diğer Türk Beylerine de ihanet etmiş olacağını anlar.. Tohoristan’a dönerek bütün Türk Beyliklerine birer mektup yazar ve onları ortak bir direnişe girmeleri için uyarmaya çalışır.. İlk olumlu yanıt Talkan meliki Sehrek’den gelir..Tarhan’ın planlarını öğrenen Kuteybe, buna karşılık Belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir ordu ile Talkan şehrine doğru yürür.. O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen nekadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 4 fersah ( 24 Km.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır.. bütün bunlar hep İslam adına yapılmıştır..

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.. erkeklerin pek çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alıkoyar.. Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar.. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar.. Daha sonra Faryab’a yönelir ve Faryab’ın teslim olmasını ister.. Faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar.. Erkekleri dövüşerek ölürler.. Bütün şehir yakılır.. Araplar bu şehre yakılmış şehir anlamında Muhtereka derler.. Kuteybe, Faryab’dan sonra, Tarhan’ın çekildiği kale Bazgis’i kuşatır.. 2 ay süreyle devamlı olarak buraya saldırır fakat bir sonuç elde edemez.. Bu arada kış yaklaşır..Kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir.. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. Kuteybe son olarak bir hileye baş vurur.. Tarhan’ın yanına Muhammed bin Selim adındaki adamını gönderir.. Muhammed ibni Selim Tarhan’ın teslim olması durumunda kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir.. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan’ın Kuteybe’nin teklifini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur.. Komutanları ile görüşüp teklifi kabul ederler.. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar.. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, etrafı hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur..Kuteybe bu arada Tarhan’ı hemen öldürmez.. Haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar.. Haccac Tarhan için, “ O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der.. Kuteybe önce Tarhan’ın iki oğlunu, Tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür.. Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir.. Tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. Bütün kesilen başlar Haccac’a gönderilir.. Kuteybe sanki Kuran’daki ayetleri yerine getirmiştir..

9 Tevbe. 123. Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür.. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht kavgası vardır.. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar.. Önce Havarizat ile etrafındakileri öldürtür.. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında esir alırlar.. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin emri üzerine öldürülürler..

Bu olay, Ziya Kitapçı'nın, İslam Tarihi ve Türkler adlı kitabında aynen şöyle anlatılır ;
Bu harblerden birinde, et-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe'ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler. ( Sayfa 314 )

Harzem’de ayaklanan halk, Kuteybe ile işbirliği yaptığı için Caygan’ı öldürür..Bunun üzerine, Kuteybe bütün Harzem’i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir.. Harzemli ünlü Türk bilgini, Biruni Harzem’deki uygarlığın yok edilişini şu şekilde anlatır.. “Kuteybe, her çareye baş vurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, geleneklerini koruyanlarını, bütün bilginleri öldürttü, böylece herşey karanlıklara gömüldü.. İslam Harzemlilerin içinde girerken, onların tarihi hakkında bilinenleri artık öğrenme olanağı bırakmadı..Harzem’i yıktıktan sonra Kuteybe, Semerkant üzerine yürür..Semerkant meliki Gurek üzerine gelen Müslümanlara karşı diğer Türk Beyliklerinden yardım ister.. Taşkent ve Fergane’den yardım gönderir, fakat gelen birlikler yolda Kuteybe’nin askerleri tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler..Semerkant, kuşatılır.. Araplar mancınık ateşi ile saldırırlar.. Daha fazla dayanamıyacağını anlayan Gurek, Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır..Bu anlasmaya göre,

1.Semerkant Araplara hersene 2.200.000 altın ödeyecektir..
2.Bir defaya mahsus olmak üzere 30.000 Türk gencini esir olarak verecektir..
3.Şehirde Cami yapılacaktır..
4.Şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır..
5.Tapınak ve putlardaki tüm mücevherler Kuteybe’ye teslim edilecektir..

Daha sonra Kuteybe, altından yapılan putları erittirerek alır ve Merv’e geri döner.. Dönerken kardeşi Abdurrahman bin Muslim’i Semerkant’ın başına vali olarak bırakır..
Kuteybe’nin Merv’e dönüşünden sonra, Türkler kendi aralarında işgalci Müslümanlara karşı bir direniş birliği kurarlar.. Zaman zaman Ceyhun ırmağını geçerek Araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler.. Haccac Kuteybe’ye Taşkent ve Fergana’yi işgal etmesi talimatını verir.. Kuteybe Taşkent’e gider fakat başarılı olamaz.. Bu arada Haccac ölür. Halife Velid, Kuteybe’ye Türklere karşı savaşları devam ettirmesini söyler.. Kuteybe bu sefer Kasgar’a doğru yola çıkar.. Tam Kasgar’ı kuşatacakken Halife Velid ölür, yerine Süleyman ibni Abdülmelik halife olur.. Bu yeni Halife ile arası hiç iyi olmayan Kuteybe Kasgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak kendi komutanları tarafından 11 yakını ile birlikte 716 senesinde kafası kesilerek öldürülür.. Çünkü Kuteybe’nin komutanları Halifeye karşı gelmek istememişlerdir..

2. Büyük Katliam.. ( Curcan Katliamı )

Kuteybe ve Haccac’ın ölümü, Arapların Türkleri Müslümanlaştırmak ve Türk şehirlerini talan etmek politikalarında bir değişiklik yapmamıştır.. Öncelikle, Araplardaki Türklere karşı olan korku ortadan kalktığı için, Araplar, Kuteybe’den sonra da aynı şekilde Türk yurtlarına saldırılarını sürdürmeye devam etmişlerdir.. Kuteybe’nin öldüğü aynı yıl olan 716 da, Yezid ibni Muhelleb Horasan’a vali atanır.. İlk iş olarak Dağıstan’ı işgal eder.. Dağıstan meliki Saltekin, Yezit’e karşı uzun süre dayanır.. Sonunda Dağıstan düşer.. Şehir yağmalanır ve 14000 kişi öldürülür..Dağıstan’dan sonra Curcan’a yönelir.. Curcan 300.000 dirhem karşısında savaşmadan teslim olur.. Yezid, Curcan’a bir bölük asker yerleştirerek, Taberistan’ a doğru yola koyulur.. Taberistan Meliki, İsfehbed, Deylem melikinden 10000 kişilik bir yardım alarak savaşa başlar.. İsfehbed savaşırken, Curcan halkı da ayaklanarak Esed ibni Abdullah komutasındaki askerleri imha ederler.. Yezid öfkeye kapılır, Curcan’lı Türkleri yendiğinde kanlarından değirmen döndürüp ekmek yiyeceğine dair Allah’a yemin eder.. Askerlerini toplayarak Curcan üzerine yürür.. Curcan beyi, şehirden çıkarak Curcan kalesine çekilir. 7 ay süren savaştan sonra, kale düşer.. Curcan beyi öldürülür.. Kaledeki askerler esir alınır.. Araplar, daha sonra Curcan şehrine girerler.. Burada da aynı şekilde Kuteybe’nin yaptiğı katliama benzer bir katliam yapılır.. Türkleri öldürerek, 4 fersah boyunca sağlı sollu ağaçlara astırır.. Allah’a verdiği sözü yerine getirmek için, esir aldığı binlerce Türk’ü, Enderiz vadisindeki nehrin kenarına sürükler, orada askerlerine korumasız Türkleri öldürtür.. Öldürülen Türklerin kanlarını nehire akıtır.. Nehrin suyuyla akan kanlardan, ilerideki değirmenden un ve ekmek yaptırarak yer ve Allah’a verdiği sözü yerine getirir.. Katliamdan geriye kalan kız ve kadınlardan beş de biri cariye olarak halifeye ayrıldıktan sonra, geriye kalanlar askerler arasında ganimet olarak paylaştırılır..

Kaynaklar Curcan katliamında Talkan katliamında olduğu gibi yaklaşık 40.000 Türk’ün öldürüldüğünü söylerler..

717 yılından sonraki zaman, Arapların kendi aralarındaki çatışmalarla geçer.. Buraya kadar dikkat ederseniz, ilk Arap saldırıları başladığında Kibac hatun diğer Türk Beyliklerinden yardım istediği halde istediği yardım kendisine verilmemişti.. Sonra o yardımı göndermeyenler, yardıma muhtaç duruma düştüler.. Bu olaylardan Türklerin daha o zaman da aralarında tam bir birlik ve beraberlik sağlayamamış olduklarını görüyoruz.. 717 yılında Ömer ibni Abdulziz halife olur..İki yıl sonra hastalanır yerine, 719 da, Yezid ibni Abdülmelik geçer.. Yezid ibni Abdülmelik ile Yezid ibn Mehleb’in arası iyi değildir.. Yezid ibn Mehleb hapse attırılır ancak, Yezid ibni Mehleb hapisten kaçarak, Basra’da örgütlenir ve Yezid ibni Abdülmelik’e karşı ayaklanır.. 721’de Abbas ve Mesleme adında iki komutan önderliğinde kurulan hilafet ordusu Yezid ibni Mehleb ile savaşır.. Bu savaşta Abbas ve Yezit ibni Mehleb olur.. Yezit’in kafası kesilerek halife Yezit ibn Abdülmelik’e yollanır.. Mesleme, Mehleb’in yakını olan yaklaşık 300 kişinin daha kafasını kestirerek öldürtür. Yezid ibni Mehleb’in oğlu olan, Muaviye ibni Yezid’de elinde bulundurduğu 32 kadar Mesmele taraftarının kafasını kestirtir.. Aralarındaki savaş, Mehleb taraftarlarının tamamen yok edilmesi ile biter… Mesmele, Mehleb’den ele geçirdiği aralarında Türklerin de bulunduğu cariyeleri Cerrah ibni Hakem’e satar..Bu arada, Yezid ibni Mehleb’in yerine getirilen yeni Horasan Valisi, Cerrah ibni Abdullah, Türkmenistan’ın iç kısımlarına bazı saldırılar yaparsada başarılı olamaz..
Kuteybe’nin ölümüyle birlikte Türk topraklarına yapılan akınlar eskisi kadar başarılı olamamışlardır.. Bu dönemde İslam yayılmacılığı bir duraksama içine girer.. Halife II. Ömer ibn Abdülaziz, işgal altında bulunan yörelerdeki Arap egemenliğinin her geçen gün biraz daha zorlaşır bir hale gelmesinden dolayı bu bölgelerde yaşanan gerginliğin azaltılarak İslam’ın kuvvetlendirilmesine çalışır.. Kendisine bağlı yöneticilere, “ Bundan böyle Türk Beyliklerine saldırmayın, hakimiyetiniz altında bulunan bölgelerde gücünüzü arttırarak İslamı yaymaya çalışın” demiştir.. Ayrıca, II. Ömer, Müslüman olan halklardan cizye alınmamasını istersede, Arapların gelirlerinde önemli ölçüde düşme olmasından dolayı bu karardan daha sonra, Türklerin Müslümanlıkarında samimi olmadıkları bahane edilerek vazgeçilmiştir.. Bu arada Horasan’da Cerrah ibni Abdullah, yerine Abdurrahman ibni Nuaym atanmıştır..

Hakan Sulu'nun Göktürk Boylarının Başına Geçmesi

Türkler, Arapların istilasına karşı direnişlerini Çin’den yardım isteyerek sürdürürler.. Daha önce Araplarla işbirliği içinde olan Tugsad da, 718 yılında Çin imparatorundan yardım ister.. Çin, Türklere yardım göndermez.. Turgis Kaani Sulu, Bati Göktürk Boylarının başına geçerek, 720 yılında Sogd’daki Türklerin Araplara karşı isyanını desteklemek için bir birlik gönderir.. Sulu’nun, Kur-Sul adındaki komutanı, Seyhun nehrini geçerek, Sogd’a gelir ve oradaki diğer Türklerle birleşerek, Semerkant’a doğru yürür.. Arap Valisi, Said ibni Haris, Türkleri durduramaz ve Semerkant’a çekilir.. Ancak Türkler Semerkant’ı kuşatamazlar.. Bu arada Said ibni Haris yerine 721 yılında Horasan’a Said ibni Harasi atanır.. 722’de Hisam Halife olur, Said ibni Harasi’yi görevden alarak yerine Müslim ibni Said’i atar.. Müslim ilk olarak Afşin’i haraca bağlar.. Seyhun’u geçerek bütün ekinleri ve ağaçları yakarak ilerler.. Bunun üzerine Turgis Hakanı Sulu, Müslim’in üzerine yürür.. Sulu’nun üzerine geldiğini ögrenen Müslim geri çekilmeye başlar.. Seyhun nehri yakınlarında, bir başka Türk birliği tarafından durdurulur.. Bir yandan yukardan Sulu’nun birlikleri ilerlediği için acele eden Müslim, zayiat vermesine rağmen, Seyhun nehrini geçerek Semerkant’a çekilir.. Bu yenilgi üzerine, Müslim görevden alınır, yerine Esed ibni Abdullah atanır..Esed ilk olarak Hoten şehrini ele geçirerek yağmalar.. Ancak, Turgis Hakanının Müslim’i kovalamasından cesaret alan halk Araplara karşı ayaklanır.. 726 yılında Turgis Hakanı Sulu kararlı bir şekilde Esed’in üzerine yürür.. Huttal’da çarpışırlar.. Esed, Sulu karşısında ağır bir mağlubiyet alır.. Bunun üzerine 727’de Esed’de görevden alınarak yerine Esres ibni Abdullah atanır..

Esres halk üzerinde baskı uygulayarak denetim kurabileceğini düşünürsede başarılı olamaz.. Bir kısım halk Müslüman olduklarını söyleyerek vergi vermek istemezler ve Turgis’lerden yardım isterler. Turgis Hakanı Sulu 728 yılında Buhara’yı zapteder.. Bu arada Esres’in yerine Cüneyt ibn Abdurrahman geçer..Araplar Semerkant’a çekilir..Hakan Sulu ve Kur-Sul idaresindeki Turgis kuvvetleri 729 yılında 58 gün süreyle Arapları Kemerce kalesinde kuşatma altında tutarlar.. Açlıktan ölme noktasına gelen Araplar Kemerce’den çıkarak teslim olurlar, yapılan anlaşma gereğince teslim olanlar Debusia’ya gönderilirler.. Daha sonra Hakan Sulu, Semerkant’ı kuşatır.. Semerkant’ın işgal komutanı Savra ibni Hurr, Cüneyd ibni Abdurrahman’dan yardım ister.. Cüneyd yardıma gelmeden Savra ve Hakan Sulu Semerkant yakınlarında savaşırlar.. Araplar savaşı kaybeder, Semerkant’ın Arap Karargah komutanı Savra bu savaşta ölür.. Halife Hisam, Kufe ve Basra’dan 20000 kişilik ek bir kuvveti Cüneyd ibni Abdurrahman’a gönderir.. Hakan Sulu 732’de Buhara’yı terk ederek çekilir.. 734’de Cüneyd ibni Abdurrahman ölür, yerine Asım ibni Abdullah geçer, bir yıl sonra onun da yerine Halid ibni Abdullah geçer..

Hakan Sulu'nun Ölümü ve Cuzcan Beyinin ihaneti

Hakan Sulu, 737 yılında Halid’in üzerine yürür.. Araplar zayiat vererek Ceyhun’un güneyine çekilir.. Türkler Ceyhun nehrini geçerek Arapları Belh’e kadar çekilmeye zorlar, ancak Cuzcan önderi, Arap’larla birleşerek Hakan Sulu’nun ülkesine çekilmesine sebep olur.. Göründüğü kadarı ile eğer Cuzcan önderi Araplarla işbirliği yapmamış olsaydı Hakan Sulu’nun ordusu muhtemelen Arapları Türk topraklarından temizleyecekti.. Hakan Sulu ülkesine döndükten sonra bir zamanlar Araplara karşı beraber savaştiğı Kur-Sul tarafından şahsi nedenlerden dolayı öldürülür..

Bu gelişmenin birazda Çin tarafından tezgahlandığı, ve tarihte Çin’in Türk Beyliklerini birbirine düşürme siyaseti olarak görülür.. Hakan Sulu’nun ölmesi Araplar arasında sevinçle karşılanır.. Öyleki Horasan Valisi Araplara Hakan’ın öldürülmesinden dolayı şükür orucu tutulmasını ister.. Haberi Halife Hisam’a ulaştırırsa da, Halife bu haberin doğruluğunu anlamak için güvendiği adamlarını yollayarak haberin doğruluğunu öğrenmelerini ister.. Hakan Sulu’nun öldürülmesinden sonra Türkler bir daha toparlanamazlar.. Arapların Türk yurtlarından temizlenmeleri ile ilgili umutları bir anda söner.. Öncelikle Dikhanlar denen yerel egemenlikler Araplara büyük tavizler verirler.. Müslümanlığı kabul eden kişilere büyük ekonomik çıkarlar sağlanır.. Cizye olarak alınan vergilerin miktarları düşürülerek önceki zorlamalara göre çok daha yumuşak bir sömürü politikası uygulanır.. Buraya kadar ki tarihte Türklerin zorla Müslümanlaştırılmalarına hizmet etmiş olan en önemli 2 isim, Arap Komutanı Kuteybe ve Hakan Sulu’nun tam önemli bir darbe indirmek üzereyken kendini Araplara satarak onlarla işbirliği içine giren hain Cuzcan Beyi’dir.. Kur-Sul’da, Turgis Hakanı Sulu’yu şahsi çıkarları uğruna öldürerek ister istemez Arapların korkulu rüyasını ortadan kaldırmış, Müslümanlığın Türk topraklarında daha rahat bir şekilde yayılmasına neden olmuştur..

Kur-Sul'un Ölümü ve Türk Ordularının Dağılması

Emevilerin son valisi, Nasır ibni Seyyar’ın valiliğe gelmesi ile birlikte Güney Türkistan’da Arap güçlerinde bir toparlanma başlar. Nasır, Arap hakimiyetinin yumuşak bir politika ile daha kolay bir şekilde yayılabileceği bilinci ile güçlü bir ordu kurarak Türk topraklarına yayılır. 739 yılında Araplar Semerkant’a tamamen yerleşirler.. Ancak, Seyhun nehrini geçmeye çalışırlarsada, Kur-Sul komutasındaki Türk ordusu tarafından durdurulurlar.. Sayı olarak Kur-Sul’un ordusundan daha kalabalık olmalarına rağmen, nehrin öte tarafına geçmeye cesaret edemezler.. Ancak bu arada Araplar için hiç beklemedikleri bir gelişme olur.. Araplara karşı saldırı düzenlemeyi planlayan ve bu nedenle nehrin etrafında keşif yapan Kur-Sul, Arap askerlerine yakalanır.. Nasır, Kur-Sul’u hemen öldürerek cesedini Türklerin görebileceği şekilde Seyhun nehrinin kenarına astırır.. Bu manzara çok geçmeden Türkler üzerinde beklenen etkiyi yapar ve Türk ordusu zaten sayıca üstün olan Araplar karşısında dağılır.. Taşkent ve Fergana da teslim olur.. Nasır,bundan sonra Arap hakimiyetini daha yumuşak politikalar uygulayarak sürdürür.. Yurtlarını terk ederek giden Türklerin geri dönmeleri halinde vergi borçları affedilir.. Halk içinden Müslüman olanlara bazı ekonomik ve sosyal çıkarlar sağlanarak, onların kendiliğinden Müslümanlığı seçmeleri teşvik edilir.. İslam’ın taraftar bulabilmesi için, gerek korkutarak, gerek teşvik ederek gereken her türlü tedbiri alınır.. Bu alınan tedbirler yavaşda olsa sonuç verir.. Türk topraklarındaki son Emevi Arap valisi Nasır ibni Seyyar Türklere İslam’ı kabul ettirtmeyi başarmıştır..

Bizi ilgilendiren tarih buraya kadardır.. Bundan bir süre sonra Arap topraklarında, Emevi Hanedanının egemenliği son bulur ve Abbasilerin devri kendini gösterir..
749’da Abbasiler Emevi Hanedanını zorlamaya başlar.. Arap topraklarında başlayan iç savaş, Emevilerin dışarı yayılmaları için gerekli olan kuvvetin bölünmesine yol açar.. Abbasilerle birlikte, Müslümanlaştırılan halklar üzerinde daha uyumlu, onların örf ve ananelerine uyan bir İslam uygulanır.. Emevilerden sonra İslamiyetin evrensel bir din olduğu şeklinde uygulamalar yapılarak İslam'ın daha geniş kitlelere yayılmasına özen gösterilir.. Bu şekilde önceleri Arap dini olarak kurulan din, giderek daha bir evrensel görünüm kazanır.

Bu arada Araplar arası çatışmalar da giderek şiddetlenir.. Araplar arası kavgada Mevaliler, yani azat edimiş köleler de belli bir önem kazanırlar..
Bu çatışmaların içinde olan Arap şefleri Mevali’yi kendi taraflarına çekmek isterler.. Ancak, bütün Müslümanları eşit gören İslam karşısında Mevali’nin durumu belirsizdir.. Mevali, eşitliği öngören İslam adına, Arap üstünlüğüne karşı çıkar.. Ali tarafı ve Peygamberin amcası Abbas’ın soyu, Emeviler tarafından kendilerinden hile ve zorbalıkla alınan iktidarlarının asıl sahipleri olarak görünmeleri, beraberinde bir takım siyasal sorunları da başlatır.. Bu arada, sınıfsal farklılıklar ve beraberinde yaşanan olumsuzlukların nedeni olarak, ezilen sınıf tarafından İslamın kendisi değil, Emevi hanedanın iktidarı sorumlu tutulur..

Müslüman Araplar Türklere Neden Saldırmıştır

Genelde, bu tarihi bilen İslami çevreler, Müslüman Arapların Türklere saldırmasını, onları İslam dinine davet etmek, gerekirse bu uğurda zor kullanarak, onları İslam'a boyun eğdirmeye zorlamak şeklinde yorumlarlar.. Ancak tek neden bu değildir..
Bu konu da ayrıca Zekeriya Kitapçı'nın Yeni İslam Tarihi ve Türkler adlı Kitabında anlatılmıştır.. Aşağıdaki pasaj, aynı kitaptan alınma bir bölümdür.

Değişen Arap Toplumunun Yeni Hayat Anlayışı

a-) Harbeden Askerlerin Servete Kavuşma İsteği

Arapları, Orta Asyayı fethe zorlayan bir diğer faktörde harbeden askerlerin kısa zamanda büyük servet ve zenginliklere sahip olmaları idi. Değil daha sonraki devirler, ilk devirlerdeki fetih hareketlerinde bile sosyo-ekonomik nedenlerin çok önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Genellikle Bedevi, çölde yaşayan, fakru zaruret içinde çok insafsız bir hayat mücadelesi içinde yoğrulan Araplar, daha İslamın ilk devirlerinde harbedeb askerlerin verilen yüksek maaş ve ganimetler dolayısıyla kısa zamanda büyük bir servet ve zenginliğe kavuştuklarını görmüşlerdir. Mücahit gazilerin bundan sonraki yaşantıları ve hayat seviyeleri bir anda değişmiş ve harbe iştirak etmeyenlere nazaran çok daha iyi ve müreffeh bir hayat sürmeye başlamışlardır. Bu kabil Arap bedevilerinin o zamanki durumu, bugün Anadolu'nun iç kısımlarından kalkarak aynı sosyo-ekonomik nedenlerle çalışmak için Almanya'ya giden Türk köylüsünü ve onun sosyal hayatındada meydana gelen başdöndürücü değişiklikleri hatırlatmaktadır. Bunun içindir ki Arap kabileleri çeşitli cephelerde savaşmak için hata Hz. Ömer devrinde Medine'ye çok büyük kafileler halinde akın akın gelmeye başlamışlardır. Daha sonraları bunları Bedevi aileler takip etmiş ve dolayısıyla Arap yarımadasının dışına daha o devirlerden itibaren çok büyük bir Müslüman Arap göçü L. Caetani'nin ifadesiyle tarihte ilk defa Sami ırkının göçü başlamış oluyordu.

Tarihte belki ilk defa vaki olan bu Sami Arap göçü, Emeviler devrinde de bütün canlılığı ile devam etmiş, sadece İran'a değil, Türkistan'ın Buhara, Baykent, Semerkant gibi daha birçok büyük şehirlerine önemli ölçüda Arap aileleri yerleştirilmiştir. Özellikle Buhara'ya yerleştirilen bu kabil muhacir Arap aileleri o kadar çoktu ki, Kuteybe b. Müslim be yerleşik Arap nüfusu ve kesafetine dayanarak bu büyük Türk şehrini nerede ise kolonize etmeye kalkışmış ve bunda önemli ölçüde de muvaffak da olmuştur. Genellikle 25-50 bin arasında değişen ve aile efradıyla birlikte yapılan bu göçler, bir taraftan İran ve Türkistan'ın büyük şehirlerinin Arap nüfusuyla iskan edilmesine, diğer taraftan da siyasi Arap hakimiyetinin bölgede daha kolay bir şekilde yerleşmesine ve hatta İslam dininin gelişme ve yayılmasına da yardım etmiştir.

b-) Yaygın Geçim Sıkıntısı

Müslüman Arapları komşu ülkeleri ve bu arada Türkistanı fethetmeye zorlayan önemli sebeplerden bir diğeri de çok yaygın hale gelen geçim sıkıntısıdır..Nitekim, el-Mesudi'nin en güzel kitap olarak tavsif ettiği ve fetih hareketlerini çok daha objectif kriterler içinde ele alan ilk tarihçilerimizden Belazuri'nin Fütuhu'l Büldan adındaki kıymetli eserinde, Arapların geçim sıkıntısı yokluk ve mahrumiyetler içinde sürdürdükleri hayat mücadelesi nedeniyle komşu ülkeleri fethetmeye zorlandıkları ve bu ülkelerde çok büyük sayıda yerleştikleri hakkında sarih ifadeler vardır. ( Sayfa 299..)

Taberi Anlatımları

Aşağıdaki pasajlar doğrudan Taberinin anlatımından alınmıştır.

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv’e geldiler.

Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Nekadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.

Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)

Kuteybe dedi: - Vallahi eğer benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar zaman kalmış olsa bunu derim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )

Bunun üzerine Neyzek’i ve iki kardeşi oğulları ki biri Sol ve biri Osman’dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler.hepsi 700 adam idi. Buyurdu başlarını kesip Haccaca gönderdiler.(Syf-347)

Kuteybe deve palanı demek olur.(Syf-351)

Ganimet malının beşte birini Haccac’a gönderip Semerkant’ın fethini de ilan etti. Haccac da bu haberi işitip sevindi. Kuteybe tekrar Merv’e döndü. Kardeşi Abdullah’ı Semerkant’a emir yaptı. Askerlerinin bir miktarını onun yanında bıraktı ve lüzumu kadar harp aleti verip, Abdullah’a dedi: Kafirlerden hiç kimseyi Semerkant’a girmeye bırakma, ancak eline bir parça balçık ver ve o balçığın üzerine mühür vur.(Syf-353)

Kuteybe’nin Havarizem Şehrine Gitmesi Haberi

Havarizem melikinin adı Çaygan idi. Ondan küçük Havarizad adlı bir kardeşi vardı. Çaygan’ın üzerine galebe etmiş idi ve onun bütün işini tutmuş idi. İşitse ki Çaygan’ın eline güzel bir cariye girmiş, yahut bir nefis bir kumaş almış derhal adam gönderip aldırırdı.Yine işitse ki bir kişinin güzel kızı var yahut güzel bir avreti var derhal mecal vermez,çekip alırdı.Hiç kimse men edemezdi. Ve Çaygan’a ondan şikayet etseler ben ona bir şey diyemem,derdi. Çaygan da onun elinden bunalmış idi.Bu işi bu şekilde uzatınca Çaygan’ın tahammül etmeye takatı kalmadı.El altından Kuteybe’ye adam gönderdi. Havarizem şehirlerinden üç şehrin kilitlerini bile gönderdi.

Ve Kuteybe’ye dedi: Havarizem’e gelip kardeşimi öldürürsen her ne dilersen vereyim,dedi.Lakin bu haberi hiç kimseye bildirmedi.Bu haber Kuteybe’ye ulaşınca gaza vaktı idi.Kuteybe kavmine Segat gazasına varırız diye bildirdi.Çaygan’ın adamını geri gönderdi.Havarizad’e haber verdiler ki Kuteybe Segad’a gazaya gider. O da gayet sevindi. Ve kavmine bildirdi ki bu yıl cenkten eminsiniz,zira Kuteybe segad’a gidermiş.Ve bizde iş’e meşkul olalım dedi.Bilmedi ki Kuteybe kendi üzerine gelir. Bu esnada Kuteybe ansızın bin atlı ile Medinetül Fil ki Havarizemin ulu ve muazzam şehridir.Zira Havarizem ülkesi üç şehirdir.Ondan ulusu yoktur.Kuteybe çıkıp geldi.Havarizem halkı Kuteybe’yi görüp korktular. Kuteybe doğru Çaygan’ın yanına geldi.Ve Havarizad’a haber verdiler ki ne gafil durursun işte Kuteybe erişip alemi fesada verdi.Havarizad anladı ki bu iş Çaygan’ın başı altındadır.Diledi ki Çaygan’ı öldüre.Lakin fırsat ve mecal bulamadı.İmdi hazır bulunan sipahi ile sürüp Medinetil Fil’e geldi.Çaygan o üç şehri Kuteybe’ye verip kendisi de Kuteybe’nin yanına geldi.Ve Havarizad şaşkına döndü. Nihayet Kuteybe’ye adam önderip aman diledi.

Kuteybe dedi: Amanı kardeşinden dile eğer o aman verirse benden emin ol.
Havarizad dedi: -İmdi bildim ki benim ölmem lazım. Zira benim kardeşime boyun eğmem ölmek demektir.Belki ölmek muti olmaktan iyidir,dedi. Bunun üzerine cenge koyuldu. Bir saat cenk edip sonunda tutuldu.Kuteybe’ye getirdiler. Kuteybe dedi:Kendini nasıl görürsün.
Havarizad dedi: -Ey emir,beni melamet etme ki ben kılıca eli onun için vurdum ki seninle benim aramda bir hüküm zahir ola.İmdi fırsat senin oldu,bana ne öğünmek gerek,ne dilersen et. Bunun üzerine Kuteybe buyurdu.Dışarı çıkıp boynunu vurdular.

Çaygan dedi: -Ey emir,henüz gönlüm şifa bulmadı.
Kuteybe dedi: -Daha ne dilersin?
Çaygan Dedi: -Dilerim ki onunla bile olan kimselerin hepsini öldüresin.
Kuteybe dedi: -İmdi sen benim yanıma topla, ben öldüreyim.

Çaygan da hepsini tutup getirdi.Kuteybe cümlesini öldürüp mallarını aldı. Çaygan şöyle şart etmiş idi ki:Bin baş esir ve nice bin kumaş vere. İmdi Kuteybe Medinetül File girip o malı Çaygan’dan aldı.

Çaygan Kuteybe’den yardım diledi.Zira Camhüd meliki daima gelip Çaygan ile cenk ederdi.Ve Çaygan’ı gayet incitirdi.Kuteybe Abdurrahman’ı ona yardıma gönderdi.Ve Abdurrahman varıp muharebe etti ve o meliki öldürdü.Çaygan o yerleri fethedip dört bin baş esir aldılar. Kuteybe buyurdu. Hepsini öldürdüler. (Syf-349-350)

-Şaş askeri bize gece baskın etmek dilerrmiş, imdi varın onların yolunda filan yerde pusuda durun.Ve onlar çıktığı vakit üzerlerine sürünüz.Ola ki bir fetih edesiniz, dedi.Muslih b.Müslim’I bunlara kumandan tayin etti.Muslih de gelip o 700 adamı üç bölük etti.Bir bölüğünü yolun sağ yanına,bir bölüğünü sol yanına koydu ve kendisi bir bölükle yolun üzerine durdu.Gece yarısı geçince Şaş askeri çıkıp geldiler.Muslih’i yol üzerinde görünce cenge meşgul oldular.Ve o iki bölük gaziler de iki taraftan hamle edip aç kurdun koyuna girdiği gibi kafirleri tarumar ettiler.Gazilerde Şübe adlı bir bahadır yiğit vardı.Kendisini Şaş güruhuna ve kalabalığına vurdu.Onların ortalarında bir melikzadeleri vardı.Yetişip Şübe onu kulağı tözünden kılıç ile çaldı.Öyle bir çaldıkı başı top gibi havaya uçtu.Şaş askeri bu heybeti gördüklerinde hepsi bozguna uğradılar.Müslümanlar ardına düşüp onları hesapsız kırdılar.Onlardan kurtulan pek az oldu.Ve onların ekserisi Melikzadeler idi.Ziynetli ve silahlı kimselerdi.Onların başlarını ve silahlarını ve elbiselerini hepsini aldılar geri dönüp Sürür ile Kuteybe’nin yanına geldiler. Ertesi gün Kuteybe hükmetti ki cenge atılalar.

Gavrek Kuteybe’ye adam gönderip dedi: -Bu ettiğin harbi öyle zannetme ki arapların kuvveti ile edersin belki acemden benim kardeşlerimdir ki sana yardım edip cenk ederler.Yoksa harbe arapları gönder.Gör ki biz de neler ederiz,dedi.Kuteybe bu sözü işitip gadaba geldi ve münadilere çağırttı.Müslüman mübarizleri toplanıp kafirlerin üzerine yürüyüş ettiler ve buyurdu ki mancınık kurdular ve bir burcu döğe döğe yıktılar.Ve Müslümanlar o yıkılan yerden hücum ettikte kafirlerden bir bahadır er gelip o gedikte durdu her kim ileri gelse mecal vermez öldürürdü.Müslümanlarda silahşörler çok idi.Kuteybe onları çağırtıp dedi ki; Sizden kim ki o şahsı ok ile vurursa ben ona on bin dirhem veririm.O silahşörlerden biri ileri yürüyüp ok ile o şahsı atıp gözünden vurdu ve ensesinden çıktı.derhal düştü.O kişi Kuteybe’nin yanına gelip on bin dirhemi aldı.(Syf-351-352)


http://www.turandursun.com/index.php?categoryid=22&p2008_articleid=1

SGNMS
11-02-09, 20:03
Bu siteyi incelemiştim din karşıtı bir site.Tamamiyle kendi düşüncelerine yontularak hazırlanmış bilgiler bunlar.Zaten hiç bir konuya da tarafsız birşekilde bakılmamış.Türkler islamiyeti baskıyla değil kendi istekleriyle kabul etmişlerdir.Zorla değildir.Boylar halinde İslama geçilmiştir.

ostik
11-02-09, 20:25
pntgrm,

İyi hoş, beğenmemiş olabilirsin. Ama hangi nesnel sebeplerden dolayı beğenmediğini belirtmek zorundasın. Türkler kendi istekleri ile geçmiştir demek elbet hakkın ama belgesini sunmak kaydıyla.

Bak, yukarıdaki yazıda olayın aslı islami kaynaklardan aktarılıyor.

Ezbere konuşmayın rica ederim.

Saygılar

italy12
11-02-09, 20:31
tek bildikleri öldürmek zaten aha kafir vurun kellesini aha şerihata uymadı asın yok şu yok bu.

Agnusteik
19-02-09, 21:51
pntgrm;

türk milleti kendi isteğiyle din değiştirecek kadar saf mıdır?dinsiz bir ırk değildir ki türkler,yeni din kabul etsinler.milli tarih değil,dünya tarihi okumanı öneriyorum.özellikle emeviler çok güzel kesmişlerdir

saygılar

ostik
19-02-09, 22:03
Emevileri geç sonrasından bu din Türk'ü Türk'e kırdırmıştır. En tipik örneği Yavuz Sultan Selim'in mezhep farkı dolayısıyla Türkleri kırmasıdır.

Saygılar

Agnusteik
19-02-09, 22:13
ahura mazdaya inanan farslar (iran) zamanında yine islam işgali altında müslümanlığa davet edilmişler,yoksa kafaları kesilecek.Yezdigirt'in öyle bir cevabı var ki araplara,internetten bulabilirsem buraya koyacam

saygılar

Halife Ömer'in Pers Şahı III.Yezdigirt'e mektubu ve aldığı cevap.
Bu mektupların orijinalleri İngiltere de bir müzede bulunmaktadır.


Gönderen
Halife El Müslemin Ömer İbn El Hattab

Yezdigirt,

Teklifimi kabul edip biat etmez isen, sen ve halkının geleceğini iyi görmüyorum. Bir zamanlar senin ülken bilinen dünyanın yarısına hükmediyordu, lakin bak şu an ülken ne hale geldi? Ordun her cephede mağlup edilmiş ve ülken çökmeye yüz tutmuş bir haldedir. Kendini kurtarman için sana bir teklifte bulunmaktayım. Tek bir Tanrıya, kainatta ki herşeyi yaratan tek ve sadece bir Tanrıya iman etmeye başla. Biz sana ve tüm dünyaya O'nun, yani gerçek Tanrı'nın çağrısını getirmiş bulunmaktayız. Ateş'e tapmayı bırak, halkına da ateşe tapmanın yanlış olduğunu ve bırakmalarını emret. Doğruya, yani bize katıl. Kainatı yaratana, tek gerçek Tanrı olan Allah-u Ekber'e iman et. Allah-u Ekber'e iman ederek İslam'ı kabul et ve kurtuluşa er. Pagan geleneklerine, yanlış ibadetlere son ver ve Allah-u Ekber'i kurtarıcın olarak kabul et. Bu yol hem senin hayatta kalabilmeni ve hemde halkının huzura ermesini sağlayacak tek yoldur. Şayet Acem (Farsi) halkı için en iyisini düşünüyor isen bu yolu seçersin. Biat senin için tek çözüm yoludur.

Allah-u Ekber

Halife El Müslemin Ömer İbn El Hattab

--------------------------------------------------------------------

Gönderen
Yezdigirt

Hayatın ve Aklın yaratıcısı, Ahura Mazda'nın adıyla,

Mektubunda bizim kim olduğumuz ve kime taptığımız hakkında bilgi sahibi olmadan bizi kendi Tanrına, Allah-u Ekber'e yöneltmeye istediğini yazmışsın. Ne kadar hayret verici bir durumdur ki, Arapların Halife makamına oturmuş bir kişi olarak bilgin Arap çöllerinde başı boş gezen bir Arap serserisi ve çöl bedevisi ile aynı seviyede!

Küçük adam,

Farsilerin binlerce yıldır tek Tanrıya ibadet ettiklerini ve günde beş vakit namaz kıldıklarını bilmeden bana tek bir Tanrıya ibadet etmemi teklif edersin. Tek Tanrıya tapmak yıllardır bu toprakların kültüründe en alışılmış gelenektir.

Biz dünyada iyi işler yaptığımızda, nezaket geleneğinin temelini attığımızda, "İyi Düşünceler, İyi Kelimeler, İyi İşler" bayrağını elimizde salladığımızda, sen ve senin ataların çölde başı boş gezer, yiyecek başka birşey bulamadıkları için kertenkele yer ve masum kız çocuklarını gömerlerdi.

Arap halkı Tanrı'nın canlılarına değer vermez. Sizler Tanrı çocuklarının ve savaş esirlerinin bile kellelerini keser, kadınlara tecavüz eder, kızlarınızı diri diri gömer, kervanlara saldırır, toplu katliam yapar, milletin karısını kaçırır ve mallarını bile çalarsınız. Sizin kalpleriniz taştandır. Biz sizin yaptığınız tüm kötülükleri kınarız. Siz bunca kötü davranışlarda bulunurken bize İlahi yolu nasıl öğreteceksiniz?

Bana ateşe tapmamı bırakmamı söylersin! Biz Farsiler, Güneş ışığının yaratıcısının gücünü, ateşin sıcaklığını ve yaratıcının sevgisini bilen insanlarız. Güneşin ışığı ve sıcaklığı bize doğrunun ışığını gösterir, bizi birbirimize ve yaratana yakınlaştırır. Bize birbirimize iyi davranmamız da yardımcı olur, bizi aydınlatır ve Mazda'nın alevlerini kalbimizde tutmamızı sağlar. Bizim Tanrımız Ahura Mazda'dır. Ne gariptir ki, sizlerde O'nu yeni bulmuşsunuz ve O'na Allah-u Ekber ismini vermişsiniz. Lakin biz sizinle aynı seviyede değiliz. Biz diğer insanlara yardım eder, insanlar arasında sevgi ve dünyaya iyilik yayarız. Biz binlerce yıldır diğer insanların kültürüne saygı göstererek kültürümüzü yaymışızdır. Siz ise Allah'ın adıyla insanların topraklarını işgal eder, halkı katliam yapar, açlık, sıkıntı, yokluk yaratır, insanlara korku salar ve Allah'ın adıyla kötü işler yaparsınız.

Bunca felaketten kim sorumlu?
Size yağmalama yapmanızı, öldürmenizi ve tahrip etmenizi emreden Allah mı?
Bunu Allah'ın adıyla yapan sizler mi?
Yoksa her ikiniz mi?

Sizler çölün sıcaklığından fırlamış, verimsiz, doğal kaynaksız toprakları yakıp yok etmiş kişiler olarak bize Tanrı sevgisini savaşla ve kılıcınızın gücüyle öğretmek istersiniz! Sizler çöl vahşilerisiniz. Buna rağmen bizim gibi binlerce yıldır şehirlerde yaşamış insanlara Tanrı sevgisini öğretmeye kalkarsınız! Bizim arkamızda binlerce yıllık kültürümüz var. Söyle bakalım! Tüm askeri gücünle, barbarlığınla, Allah-u Ekber adına işlediğin tüm katliam ve yıkımlarınla, Müslüman askerlerine bugüne kadar ne öğretebildin? Müslüman askerlerine bugüne kadar ne öğretebildin ki biz Müslüman olmayanlara öğretebilesin? Allah'tan hangi kültürü öğrenebildin ki şimdi başkalarına zorla ve kaba kuvvetle öğretmeye kalkarsın?

Yazık!...Ne yazık ki, Ahura'nın Farsi Ordusu son zamanlarda senin Allah'a tapan askerlerine yenik düstü. Şimdi bizim insanlarımız aynı Tanrıya ibadet etmek ve yine aynı beş vakit namazını kılmak zorunda. Fakat bu sefer kılıç zoruyla, O'na Allah diyerek, Arapça konuşarak.. Çünkü senin Allah'ın sadece Arapça anlıyor.

Tavsiye ederim ki sen ve senin haydut çeten, eşyalarınızı toplayıp ait olduğunuz çöllerinize geri dönün. Onları alışkın oldukları güneşin yakıcı sıcaklığına, kabile kültürüne, kertenkele yemeye ve deve sütü içmeye geri götür. Seni ve hırsız çeteni bizim verimli topraklarımızdan, medeni şehirlerimizden ve şanlı vatanımızdan men ediyorum. Yanında bulunan taş kalpli canavarlarını bizi katletmeleri, kadınlarımıza tecavüz etmeleri, kadın ve çocuklarımızı kaçırarak Mekke'de köle olarak satılmaları için üzerimize salma. Bunca suç ve cinayeti Allah'ın adıyla yapmalarına izin verme. Bu canice davranışa bir son ver.

Aryanlar affedicidir, sıcaktır, konukseverdir, iyi insanlardır ve her gittikleri yerde arkadaşlık tohumu, bilgi ve sevgi eken insanlardır. Bu yüzden sizi yasadışı davranışlarınızdan ve caniliklerinizden dolayı sizi cezalandırmayacaklardır.

Sizden Allah-u Ekberinizle çölde kalmanızı ve medeni şehirlerimize göç etmemenizi dilerim. Çünkü davranışlarınız bir hayli vahşi, dini inançlarınızda bir o kadar korkunç!

İmza
III. Yezdigirt
----------------------------------------------------

Kaynak

İslamın nasıl yayıldığı konusunda bilgi vermek amacıyla.

işte 1300 yıl önce yazılan mektup nasıl da şak diye günümüze bile oturuyor

saygılarımla

<-yavuZ->
22-02-09, 21:22
tek bildikleri öldürmek zaten aha kafir vurun kellesini aha şerihata uymadı asın yok şu yok bu.öyle bişey demek geçiyoki içimden ama söylemicem...
Ne diyim snde görmek istediğin gibi görüyosun...

italy12
24-02-09, 16:07
yalansa söyle yavuz yalan de

satan_my_master
24-02-09, 16:45
bunları işine gelmeyenler gizliyorlar aslında kuranda şöyle geçmiyormu allahın verdiği canı allahtan başkası alamaz o zaman din için yapılan savaşlar örneğin uhut savaşı ozamanlar bile sözde yazdıkları inancın uğruna bile can kıymışlar sana banamı acıyacaklar ha türkleride mahfettiler türklüklerini unutturdular şu an bile din adı altında ülkemizi milletimizi bölmek istiyorlar ama biz türkler gerçekten türk olanlar bunların yalanlarına ortaklık etmeyecek

KutalmışGöktürk
24-02-09, 16:58
bunları işine gelmeyenler gizliyorlar aslında kuranda şöyle geçmiyormu allahın verdiği canı allahtan başkası alamaz o zaman din için yapılan savaşlar örneğin uhut savaşı ozamanlar bile sözde yazdıkları inancın uğruna bile can kıymışlar sana banamı acıyacaklar ha türkleride mahfettiler türklüklerini unutturdular şu an bile din adı altında ülkemizi milletimizi bölmek istiyorlar ama biz türkler gerçekten türk olanlar bunların yalanlarına ortaklık etmeyecek


Satanistten türkmü olur yada satandan

Yeni Türediler Hep Müslümanları Türkiyeyi bölmekle suçluyorlar Bana Göre İse Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar kabca bir hesapla %95 olan Müslümanlarmı Bölücü % 5 olan diiğerleri mi

Agnusteik
25-02-09, 21:57
Bana Göre İse Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar

umarım ne dediğinin farkındasındır! arap bedevilerin putperestlik dinine inanmak zorundayım?bak fikir değiştiren allah başlığında kurandaki hataları ve çelişkileri yazdım,bundan dolu var.muhammedin garip cinsel hayatı ve savaşları hiç mi hiç ilgimi çekmiyor.

eee ben şimdi bölücü mü oldum putperest arap bedevilerin dinine inanmadım diye?

müslümanlar %95 mi?bu yazdığına sen inanıyor musun?ben ve ateist deist agnostik arkadaşlarım hepimizin kütüğü islam.sanki seçim şansı bırakıyorsunuz da adama,doğar doğmaz islamı yapıştır.. ne ala memleket.yunanistanda doğsan hristiyan olmayan yunan bölücüdür diyeceksin,hep aynı zihniyet.

önemli olmak insan olmaksa,neye inanıp inanmadığı sizi ilgilendirmemeli.kölelik hukukuna sahip islama inancağıma,ölüp cennette memeleri tomurcuklanmış kızlara kavuşacağıma,benim kendi vicdanım kusura bakma ama bundan 10 kat daha ahlaklıdır

saygılarımla

italy12
26-02-09, 14:14
:D agnusteik kusura bakma ama şimdi bu söylediklerine laf ederler ve konuyu değiştirmeye çalışırlar çünkü ne cevap vereceklerini bilmezler.
kurandaki hataları herkez biliyor ancak her zaman şunu derler arapçanın birsürü anlamı var çok zengin falan filan tamam olabilir ve bu yüzden yanlış biliyorsunuz derler ee peki bir din kitabını neden düzgün çeviremiyorlar öyleyse..
benden herkeze şunu söyliyeyim Kendi dilinizde okuyun ve anlayın arapça okumak daha sevap mış arapça okuyalım demeyin eğer öyle derseniz hiç birşey anlayamazsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz yıllarca bizim yorumlarımızı okuyun dendi yıllarca arapça okuyun dendi yazık..

KutalmışGöktürk
26-02-09, 21:16
Herkes istediği gibi inanmak zorunda ise kimse kimseye karışmamalı ise niye buralarda bizim inancımıza saldırıyorsunuz bırakın biz istediğimiz gibi putperest arapların dinini yaşayalım size ne niye bizi değiştirmeye çalışıyorsunuz hem şikayet ediyor hemde aynı yanlışı siz yapıyorsanız bizden farkınız ne size ne bırakın biz istediğimiz gibi yaşayalım ha şunu kabul ediyorum bırak isteyen istediğini yaşasın niye değiştirmeye çalışıyorsun bencede islam diye kişilerin kimliğinde yazmasın isim ile dinmi olur

italy12
27-02-09, 17:25
peki farklı dinden olan kişilere neden başka bir ırk mış gibi bakıyorsunuz başlangıç sizin kardeşim.. hem ben yukarıda bişeyler yazdım o soruma kimse cevap veremiyor..

Agnusteik
27-02-09, 18:07
kimse kimseye karışmamalı
e biz de bunu diyoruz ya,karışan kim acaba?

Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar
benim cevabım bu cümleleydi,adam bana resmen bölücü diyor,sessiz mi kalayım?

saygılarımla

sevgili italy12;

o zaman onlara de ki,eğer sorun arapçadan kaynaklanıyorsa,anadili arapça olan suudi arabistan'ın hali ortada,kendi anadilini yoksa anlamıyor mu bu adamlar?

saygılar

KutalmışGöktürk
28-02-09, 09:58
peki farklı dinden olan kişilere neden başka bir ırk mış gibi bakıyorsunuz başlangıç sizin kardeşim.. hem ben yukarıda bişeyler yazdım o soruma kimse cevap veremiyor..

Güzel kardeşim sizin konunun bütünlüğünden haberiniz yokmu bakınız satan kardeş demişki müslümanlar bu ülkeyi bölüyorlar bende dedimki buna karşılık bir yerde %90 mı bölücü yüzde onmu karar sizin yoksa kimsenin içini bilemem ben sadece söylenen iftiraya size karşı kullandım ve dedinizki niye müslüman olmayanlar bölücü olsunlar bende diyorum niye müslüman olanlar bölücüdür diyenlere aynı tepkiyi koymadınız nerede sizin adaletiniz

selam ve saygı ile


kimse kimseye karışmamalı
e biz de bunu diyoruz ya,karışan kim acaba?

Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar
benim cevabım bu cümleleydi,adam bana resmen bölücü diyor,sessiz mi kalayım?

saygılarımla

sevgili italy12;

o zaman onlara de ki,eğer sorun arapçadan kaynaklanıyorsa,anadili arapça olan suudi arabistan'ın hali ortada,kendi anadilini yoksa anlamıyor mu bu adamlar?

saygılar

Agnusteik kardeşim demişsinki Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar
benim cevabım bu cümleleydi,adam bana resmen bölücü diyor,sessiz mi kalayım?

dikkat edersen ilkkez bu başlıkta satan kardeş dedi müslümanlar bölücü diye bende ona cevap olarak bir mantık önermesi yaptım bir toplumda %90 mı bölücüdür %10 mu

Agnusteik kardeşim demişsinki sevgili italy12;

o zaman onlara de ki,eğer sorun arapçadan kaynaklanıyorsa,anadili arapça olan suudi arabistan'ın hali ortada,kendi anadilini yoksa anlamıyor mu bu adamlar?


Kardeşim sana ayetler yazayım hem arapçasını hemde türkçesini bakda iyi oku araplar Kur"an-ı anlayabiliyorlarmışmı suudi arabistanın yaşamı kurana örnek olabilirmi yada Kur"an-ın önerdiği yaşam ile dünyadaki sözde müslümanların yaşadıkları aynı şeymi


tevbe suresi 97, ayet El a'râbu eşeddu kufren ve nifâkan ve ecderu ellâ ya'lemû hudûdemâ enzelallâhu alâ resûlih(resûlihî), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

tek tek kelimeleri yazalım

el a'râbu: Araplar
eşeddu: daha şiddetlidir
kufren: küfür, inkâr bakımından
ve nifâkan: ve nifak bakımından
ve ecderu: ve daha yatkın
ellâ (en lâ)ya'lemû: bilmemeleri, bilmemeye
hudûde: sınırları
mâ: şey (lerin)
enzele allâhu: Allah'ın indirdiği
alâ resûli-hi: resûlüne
ve allâhu: ve Allah
alîmun: en iyi bilendir
hakîmun: hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir

Şimdi bir cümle halinde yazalım biiznİLLAH

Araplar, küfür (inkâr) ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resûl'üne indirdiği(Kur"an) şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah; Alîm (en iyi bilen)'dir, Hakîm (hikmet sahibi, hüküm sahibi)'dir.


Neymiş araplar kuranı anlamazlarmış ALLAH diyor niye çünkü araplar putperest arap adetleri ve gelenekleri ile Kur"an-ı anlamaya çalıştıkları için bu kuranı anlayamazlar

YurtSever*
28-02-09, 10:14
Arkdailar tartışma nerelere gelmiş..

Bu bir gerçek ki TÜrkler kılıçdan geçirilerek Müslüman olmaya zorlanmışlardır...

KutalmışGöktürk
28-02-09, 10:19
1 bu gerçeğe nasıl ulaştın delilin ne
2 hadi diyelim kılıçla kabul ettik bu Kur"an-ın yalan olduğu evrenin bir yaratıcısı olmadığı anlamına mı gelir

komünizmide ilk kuranlar yahudilerdir ve Türklere zorla hemde sadece kılıç zoru ile değil karılarına tecavüz edecek kadar alçalarak türki cumhuriyetler komünist edilmişlerdir şimdi bu olay komünizmin insanlığa vaadettiği bazı güzellikleri gölgelermi bana göre komünizm çoğu sistemden daha humanisttir en azından söylemleri hakikat yanlısıdır. ama kişiler onu yanlış anlamış ve yanlış anlatmışlarsa bu komünizminmi suçudur.

İNsanlığın en büyük düşmanı ne din ne faşizm ne ateizm ne de komünizmdir insanlığın en büyük düşmanı kapitalizmdir.

YurtSever*
28-02-09, 10:23
Hayır arkadaşım, bu gerçeğe her tarhi kitabında ulaşabilirsin...

İnkar mekanizmanız ı bi yerde durdurmanız laızm...

Kılıçdan geçirilenleri yok sayığ böyle bir şey olmadı dıyemezsiniz...

TÜrkler Şaman dinine inanırdı ve Zorla müslüman yapıldı bunu istediğin tarih kitaplarında kendin araştırarak bulabilirsin artık atalarının tarihinide ben sana ögretecek değilim.

Diğer soruya gelice konumuzun bununla alakası yok türklerin kılıç zoruyla musluman yapılıp yapılmadığıdır...


komünizmide ilk kuranlar yahudilerdir ve Türklere zorla hemde sadece kılıç zoru ile değil karılarına tecavüz edecek kadar alçalarak türki cumhuriyetler komünist edilmişlerdir şimdi bu olay komünizmin insanlığa vaadettiği bazı güzellikleri gölgelermi bana göre komünizm çoğu sistemden daha humanisttir en azından söylemleri hakikat yanlısıdır. ama kişiler onu yanlış anlamış ve yanlış anlatmışlarsa bu komünizminmi suçudur.

İNsanlığın en büyük düşmanı ne din ne faşizm ne ateizm ne de komünizmdir insanlığın en büyük düşmanı kapitalizmdir.

KOmünizm kurulmuş bir şey değildir bir ideolojidir.

Bİlinen ilk toplumcu ayaklanma Seyh Bedreddin İsyanıdır, ama bunun komünizm den çok din eşitliğine ya da Panteizm ayaklanması oldugu söylenir.

Bastaki yazılarını anlamadım, zaten konu nereden komünizm'e geldi onu hiç anlamadım neyse, İnsanlığın düşmeni kapitalizmdir doğrudur ama faşizm ve ırkçılıkda insanlık şuçudur ve kapitalizm'i tetikler.

KutalmışGöktürk
28-02-09, 10:54
ben komünizme getirmedim konuyu bir örnek vermek adına yazdım dedimki zorla komünist edilen insanlar komünizm gibi hakikate yakın bir ideolojiyi kötüleyebilirmi varsın kılıçla müslüman olmuş olalım bu Kur"anın hak olmadığı ALLAH"ın olmadığı anlamına mı gelir

aяwєи
28-02-09, 13:57
Birdaha flood yapanı görürsem ceza verecem.

Bakın bakalım kaç msj birleştirmişim yalnızca bu konuda.

KutalmışGöktürk
28-02-09, 14:29
ArWen kardeşim flood ne ben yaptımmı bu konuda bilgilendirirsen sevinirim yada bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim

aяwєи
28-02-09, 15:11
ArWen kardeşim flood ne ben yaptımmı bu konuda bilgilendirirsen sevinirim yada bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirimFlood arka arkaya (başka biri yazmadan) msj yazmanız anlamına gelir kankam.

Eğer msjınıza eklemek istediğiniz bir şey olursa sağ alttaki düzenle butonlarını kullanmanız gerekir.

Flood genel bir forum kuralıdır ve yasaktır. Ard arda birden çok msj yazanları ben birleştiriyorum (bknz: msjlarınızın altındaki düzenleme nedeni) ancak bunun yasak olduğunu bilmeyen kişiler için direk ceza uygulamasına geçmiyorum. Çok abartılırsa da bu şekilde uyarıyorum.

Siz de artık öğrendiğinize göre tekrarının olmayacağını düşünebilirim :okay:

KutalmışGöktürk
28-02-09, 15:18
İnşaALLAH olmaz Kankam

sevenstars
28-02-09, 16:33
Flood arka arkaya (başka biri yazmadan) msj yazmanız anlamına gelir kankam.

Eğer msjınıza eklemek istediğiniz bir şey olursa sağ alttaki düzenle butonlarını kullanmanız gerekir.

Flood genel bir forum kuralıdır ve yasaktır. Ard arda birden çok msj yazanları ben birleştiriyorum (bknz: msjlarınızın altındaki düzenleme nedeni) ancak bunun yasak olduğunu bilmeyen kişiler için direk ceza uygulamasına geçmiyorum. Çok abartılırsa da bu şekilde uyarıyorum.

Siz de artık öğrendiğinize göre tekrarının olmayacağını düşünebilirim :okay:

flood mantığı nedir? neden yasaklanmıştır... uzman moderatörün dilinden...

bir kişi, kendisine yakın bulduğu başlığa mesaj yazar ve uzun zaman geçtikten sonra bu başlığa kimse mesaj yazmayıncabaşlık kaybolur. bu gibi durumlarda tekrar yazar ve başlığının üst sıralara gelmesine sebep olur. bu nedenle flood yasaktır yoksa her arka arkaya yazılan mesaj da flood değildir. şöyle ki;


ben şimdi bir mesaj yazdım ama çok uzun bu sebeple konuyu bölmem gerekiyor, arada kısa bir süre var. bu zaman zarfında atılan mesaj flood niteliğinde değildir.

aяwєи
01-03-09, 00:00
flood mantığı nedir? neden yasaklanmıştır... uzman moderatörün dilinden...

bir kişi, kendisine yakın bulduğu başlığa mesaj yazar ve uzun zaman geçtikten sonra bu başlığa kimse mesaj yazmayıncabaşlık kaybolur. bu gibi durumlarda tekrar yazar ve başlığının üst sıralara gelmesine sebep olur. bu nedenle flood yasaktır yoksa her arka arkaya yazılan mesaj da flood değildir. şöyle ki;


ben şimdi bir mesaj yazdım ama çok uzun bu sebeple konuyu bölmem gerekiyor, arada kısa bir süre var. bu zaman zarfında atılan mesaj flood niteliğinde değildir.Floodun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Uzman moderatör dilinden yazmışsın da, sana ordan ne gibi görünüyorum acaba?

Her ne sebeple olursa olsun ardarda msj yazamassınız. Buna izin verdiğim yalnızca hergün msj yazılması gereken (ki bu da sabit başlıklarda olur ve genelde 1 günde pek çok msj yazılır) konulardır. Örn: Peygamber Efendimize hergün salavat getirelim. Veya her güne bir ayet. Yada cafedeki Günlük konusu.. gibi. Bir de msj karakterinizin yetmemesi gibi bir durum olabilirki bu da size çok uzak bir ihtimaldir.

yzx
03-03-09, 18:35
o yapılanların hepsi İslam'la alakası olmayan emeviler tarafından yapılmıştır.. ırkçılık yasak olduğu halde yapmışlardır onlar.. sonra abbasiler gelince türkler islamı seçmişlerdir..

Agnusteik
04-03-09, 02:26
ömer in yezdigirte,yezdigirt in de ömere yazdığı cevabı okudun mu kardeşim?ilk sayfada var,hala okumadan yorumlar,açın gözlerinizi yahu,biz de zamanında müslümandık,sizin yazdığınız kopyala yapıştırları biliriz,bak gör islam nasıl yayılmış,kılıçtan geçmeden kim nereye müslüman olmuş?
mektuplar orijinaldir

yzx
04-03-09, 08:47
tabi canım sallayın atın .. ben de yazarım kafamdan mektuplar.. gidip ateist forumlarından alıp buraya kopyalamayın

Agnusteik
04-03-09, 12:20
kafamdan atmışmışım
londra muzesinde duruyor bunlar
kafadan kim attığı belli
çok derin bi uyku halindesiniz
iyi uykular size

http://www.bozorgbazgasht.com/yazdgerd3_omar_1.jpg
http://www.bozorgbazgasht.com/yazdgerd3_omar_2.jpg

zambak_100
04-03-09, 12:26
Nasıl Müslüman Olduk? cevap:insanlar doğarken müslüman doğarlar aile yapısına göre dini değiştirilir...

Agnusteik
04-03-09, 12:32
zambak soru o değil
yoksa sen haklısın
ama sorun,binlerce yıllık şaman dinine inanmış türkler,bir anda "aa bakın bu daha güzel din,haydi bırakıyoruz şamanizmi islama geçiyoruz" mu dediler?
türk ırkı geleneklerine bağlıdır,öyle din min değiştirmez kendi isteğyle,tamamen palavradır
yoksa tarihsel kaynakların dediği gibi kılıçtan mı geçirildiler?
akıl sende,mantık sende,tarih orda

saygılar

YurtSever*
04-03-09, 12:36
zambak soru o değil
yoksa sen haklısın
ama sorun,binlerce yıllık şaman dinine inanmış türkler,bir anda "aa bakın bu daha güzel din,haydi bırakıyoruz şamanizmi islama geçiyoruz" mu dediler?
türk ırkı geleneklerine bağlıdır,öyle din min değiştirmez kendi isteğyle,tamamen palavradır
yoksa tarihsel kaynakların dediği gibi kılıçtan mı geçirildiler?
akıl sende,mantık sende,tarih orda

saygılar

Bazıları Tarihi inkarla bi yere geleceğini sanırlar...

TÜrkler Şamandır ve Arapların zulmlerine karşı çok direnmişlerdir, sonunda hepsi kılıçdan geçirilerek Arap dinini şeçmek zorunda bırakılmışlardır...

Bu böyledir, kimse inkar edemez, tarih yazmaktadır...

SGNMS
04-03-09, 17:31
Bazıları Tarihi inkarla bi yere geleceğini sanırlar...

TÜrkler Şamandır ve Arapların zulmlerine karşı çok direnmişlerdir, sonunda hepsi kılıçdan geçirilerek Arap dinini şeçmek zorunda bırakılmışlardır...

Bu böyledir, kimse inkar edemez, tarih yazmaktadır...

Türkler emeviler döneminde baskı ve şiddetten dolayı Araplara karşı savaşmıştır ve islamı benimsememişlerdir.Ancak Abbasiler döneminde Çinlilere karşı Araplarla birleşerek savaşmışlar ve kazanmışlar.Abbasilerin onlara emeviler gibi baskı göstermediği için Türklerle Araplar arasında etkileşim olmuş ve Türkler ''Boylar'' halinde İslama geçmişler.bir boy diğerini etkiliyor ve böylece İslama geçiyorlar.Bunda Türklerin diniyle İslamın birbiriyle benzerliklerinin olmasının da payı vardır.

yzx
04-03-09, 17:38
son kez yazıyorum buraya derdiniz bu değil ama yine de yazayım..

http://www.mollacami.com/konu/turklerin-musluman-olusu-13125.html

ayriyetten son olarak talas savaşını tarihte detaylı olrak araştırın durmadan tarih diyorsunuz ya :hahah:

MeCHuL
04-03-09, 17:39
Türkler nezaman Müslüman oldu ve ilk Türk Nezaman Müslüman oldu!!

http://forum.kanka.net/images/statusicon/wol_error.gifBu resim dosyası tekrar boyutlandırılarak ekrandan taşması engellenmiştir. Buraya tıklayarak resmin orjinal boyutunu görebilirsiniz. Dosyanın orjinal boyutu 800x553 dır. http://forum.kanka.net/images/statusicon/wol_error.gifBu resim dosyası tekrar boyutlandırılarak ekrandan taşması engellenmiştir. Buraya tıklayarak resmin orjinal boyutunu görebilirsiniz. Dosyanın orjinal boyutu 800x553 ve boyutu 60KB dır.http://img119.imageshack.us/img119/747/konyalimafyanw7.jpg


Türk milleti İslâm dini ile 9'uncu yüzyılın ilk çeyreğinde tanışmaya başladı ve Yılmaz Öztüna'nın ifadeleri ile 10'uncu yüzyıla kadar yavaş ve 10'uncu yüzyıldan sonra ise büyük bir hızla İslamiyet Türkler arasında yayıldı ve nihayet öyle bir hâl aldı ki, Haçlı dünyasında bir Hıristiyan İslâm dinine geçtiğinde ona, "Türk oldu!" denildi. İslâm dini Hz. Muhammed aleyhisselâm tarafından milâdi 610 yılında tebliğe başlandığına göre Türklerin İslâm dini ile tanışması ve onu benimsemesi arasında neredeyse 350-400 yıl var demektir. Lâkin ilk Türk'ün İslâm'a girişi ile Peygamberimizin İslâm'ı tebliğ ettiği yıl, aynı, yani milâdi 610'dur. Evet, bir Türk İslâm'ın Mekke döneminde Hz. Muhammed'in dâvetine evet demiş ve azılı İslâm düşmanı Ebu Cehil'in çok ağır işkencelerine maruz kalmış ve nihayet yine o pis Ebu Cehil'in bağrına sapladığı mızrağı ile şehit olmuştur. Ve İslâm'ın ilk şehidi işte Bu Türk evlâdıdır. Allah (c.c.) katında şehitlerin durumunu bu dini az buçuk bilenler bilir ve Allah kendisi için İslâm kimliği ile ilk şehit olanın bir Türk evladı olmasını murat etmiştir. Siz siz olun gazilik ve şehitlik kavramları ile mücadele eden ve Türkler zorla Müslüman oldu yalanını yayan odak ve dudaklara aldanmayın ve sorun, "Türkler zorla Müslüman oldularsa, dünyaya hakim oldukları dönemde niye dinlerinden vazgeçmediler?" Peki, kimdir Müslüman olan ilk Türk? O, Sümeyye validemizdir. Sümeyye'nin Türk olduğunu Türk olmayan ve ilmî otoritesi İslâm ve Batı dünyası tarafından saygı ile kabul edilen Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'tır. Hamidullah'ın tarihi kaynaklardan çıkarttığına göre Taif'te, el Haris bin Kalede isimli tedavide usta çok ünlü bir doktor vardır. İran bölgesinden valiler bile tedavi için ona gelmektedirler. O yıllarda da İran bölgesi Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir ve Sümeyye validemiz Übülle Valisi'nin yanındadır ve o adı Pamuk'tur. Gün olur Übülle valisi Taif'teki meşhur doktora tedavi olur, memnun kalır ve Pamuk'u Haris bin Kalede'ye cariye olarak hediye eder, Taif'e gelen Pamuk'un ismi Sümeyye olur. Sümeyye birkaç defa evlenir, son evlendiği kişi Yemen Yasir'dir, Yasir'den oğlu Hz. Ammar doğar. Yine İslâm'ın ilk yıllarını az buçuk bilenler Mekke'de kabile ve soy sop dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. İşte bu ırkçı ortamda Sümeyye Türk'tür, kolu kanadı yoktur. Kocası Yasir, Yemenli'dir, kolu kanadı yoktur. Öyle olduğu için bu aile Ebu Cehil gibilerin kolayca işkence edebileceği bir ailedir. Hz. Sümeyye'nin Türk olduğuna dair bilgileri Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan ve Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı da naklederler. Hz. Sümeyye İslâm'ı kabul ettiğinde artık çok yaşlı idi. Pis Ebu Cehil, "Sen Muhammed'e aşık oldun!" bile dedi. Ebu Cehil tarafından en şedit işkencelere tabi tutulan Türk kadını Sümeyye inancından bir adım geri atmadı. İlk Müslüman Türk ve İslâm'ın ilk şehidi Hz. Sümeyye Ebu Cehil'in işkenceleri altında son nefesini verdiğinde, Allah'ın resulü Hz. Muhammet aleyhisselam şöyle demişti: "- Küfrün işi bitti!" Ey Türk evladı, ey Türk kadını.. Sen işte böyle "Küfrün işinin bitirilişinde" Allah'ın seçtiği bir kavimsin. Daha sonra gerçekten de tam 22 milyon kilometrekarede Küfrün işini bitiren millet senin milletin değil miydi? Yalnızca Osmanlı coğrafyasında değil, bugün Asya içlerine kadar küfrün işini adım adım bitiren ve o coğrafyaları İslamlaştırarak bugünkü Pakistan'ın bile temellerini atan senin ataların değil miydi? Elhamdülillah, öyleydi.. Ve Fahr-i Kâinat Efendimiz, Şehit Türk evladı, ümmetinin yıldızı Hz. Sümeyye'yi o halde gördüğünde, "Küfrün işi bitti!" dedikten sonra eklememiş miydi: "- İslam'ın zaferi kesinleşti!" Diye.. İşte Türk anasının mayası ve işte ilk Müslüman olan Türk'ün ümmet ve milleti adına toprağa bir tohum gibi düşmesi.. Allah (c.c.) İstanbul'un Fethini de işte bu Hz. Sümeyye'nin nesline nasip etti. Ve Hz. Muhammed aleyhisselam neslinin dev..... da bu milleti vesile kıldı. -- Türk Milletinin üzerine çökmüş karabasan giderek çözülmekte ve zayıflamaktadır. Hainlerin planları bozulmakta, figüranları sürekli açığa düşmektedir. Milletin rağmına sürdürülen derin yolculuk sona yaklaşmıştır. Millet artık egemenliğine, iradesine sahip çıkmaktadır.
(alıntı)

YurtSever*
04-03-09, 18:09
Ya siz bu kadar kolaymı sanıyorsunuz?

Ne dir inkar niyetiniz?

Kılıçdan geçirilmeden, türkler Şaman dinini bırakmaz binlerçe yıl dini çünkü şimdi gelip biri dostumuz olsa dinimizi değiştircez yahu bu kadar gülünç olunmaz yaaa alahım yarabim....

yzx
04-03-09, 18:13
din kılıçtan geçirilerekte bırakılmaz.. şu an sana nasıl kafana yatkın geliyorsa komünizm o zaman orda da İslam onların aklına yatmaya başladı.. sonra kitleler halinde İslam'ı seçtik.. zaten bir anda bütün türkler olmadı yavaş yavaş oldu

YurtSever*
04-03-09, 18:17
Daha tarihinizi bilmıyorsunuz...

Araştırın önce zülm ederek, ve yılarca kılıçlanarak türkler zorla arap dinine çekildi bu bir gerçektir, bunuda kabulenmek zorundayız...

MeCHuL
04-03-09, 18:20
@ Yurtsever
sana tek bir soru ama cidden soruyorum alıntı yaptığım makaleyi veya arkadaşlarımın koyduğu linklere girip okudunmu? Yoksa Boşamı Uğraşıyoruz?

yzx
04-03-09, 18:31
Daha tarihinizi bilmıyorsunuz...

Araştırın önce zülm ederek, ve yılarca kılıçlanarak türkler zorla arap dinine çekildi bu bir gerçektir, bunuda kabulenmek zorundayız...

kardeşim emeviler zamanında yapıldı o.. o da ırkçı olmalarından ki ırkçılık İslam'da yasaktır..
lakin daha sonra abbasiler ırkcılık yerıne turklerle ısbırlıgı yapınca turkler yavas yavas sectıler İslam'ı. tarihi ya asıl sen bilmiyorsun ya da işine öyle geliyor..

selametle

medusa_18
04-03-09, 18:44
satan my master sana kesinlikle katılıyorum kardeşim ayrıca italiy12 sanırım müslüman değilsin bizi bu kadar aşşağıladığına göre niye onlar vurup öldürünce kahraman da biz vurunca niye düşman kesilirsiniz sizin gibler yüzünden türkiyeyi içten yıkmaya çalışıyorlar rabbim sonumuzu hayretsin kötülerin planlarınıda kendi başlarına çevirsn (AMİN)

İLK MÜSLÜMAN TÜRKLER
IX. asrın ortalarından itibaren gelişen askerî, ticârî ve dini münâsebetler neticesinde Türkler büyük gruplar halinde birbiri arkasından Müslüman olmağa başladılar. IX. Asrın ikinci yarısında Sâmânîlerin hâkimiyetine geçmiş olan şehirlerin (Talas, İsficâb) halkının çoğunluğunun Müslüman olduğunu söyleyebiliriz.Ancak büyük rakamlara ulaşan din değiştirmeler X. asırda başlamıştır. Nasr b. Ahmed'in Talas seferi ve İsficab beglerinin faaliyetleri sonunda Balasagun'un batısındaki Ordu şehrinde oturan Türkmen meliki İslam'ı kabul etmiş ve İsficâb beylerine vergi vermeye başlamıştır. Türk boyları arasında kalabalık bir grup halinde Müslümanlığı ilk kabul edenler, Balasagun ile Talas'ın doğusundaki Mîrkî kasabasında oturan Türkmenler olmuştur...işte bakın nasıl müslüman olmuşuz

KutalmışGöktürk
04-03-09, 20:04
Yur
Bazıları Tarihi inkarla bi yere geleceğini sanırlar...

TÜrkler Şamandır ve Arapların zulmlerine karşı çok direnmişlerdir, sonunda hepsi kılıçdan geçirilerek Arap dinini şeçmek zorunda bırakılmışlardır...

Bu böyledir, kimse inkar edemez, tarih yazmaktadır...

Yurtsever kardeşim bütün türkler senin ifadenle kılıçtan geçirilmişlerse biz kimiz o zaman bütün türkler kılıçtan geçirilmişse müslüman türküm diyenler kimin soyu lütfen bu soruyuda cevaplayabilirmisin

Ayrıca hadi kılıçtan geçirildik diyelim zorla müslüman olduk peki bu İslamiyetin ve kuranın hak olmadığı anlamına mı gelir.

medusa_18
04-03-09, 20:07
kesinlikle katılıyorum allah razı olsunki o zman onlardan zorla müslüman etmişler sayelerinde hak din olan islama inanıyoruz

KutalmışGöktürk
04-03-09, 20:15
kesinlikle katılıyorum allah razı olsunki o zman onlardan zorla müslüman etmişler sayelerinde hak din olan islama inanıyoruz

Aynen

Agnusteik
04-03-09, 20:36
evet,islamın hak yolu olduğunu iddia ediyorsunuz
yunanistanda doğsaydınız isa mesihe inananın kurtuluşa ereceğine inanırdınız
çünkü mentalite aynı,toplumdan ve aileden gelen ne ise,ona inanacaksınız
evet zorla müslüman yapıldı türkler
zorla hristiyan yapılsaydı,iyiki zorla yapıldık,rab mesih isa razı olsun diyecektiniz,hatta islam ülkelerinin haline bakarak çok daha fazla şükür edecek,haleluya diyecektiniz :D
inancınız kesin doğru olduğuna inanmışsınız
dünyada 6 milyar insan varsa 6 milyar doğru vardır
müslüman olmayanların göremediği şey nedir?
islam neden ortadoğudan dışarı çıkamıyor,bir hristiyanlık gibi 6 kıtaya yayılamıyor?
evet gönül gözleri kapalı,ne eylersin işte
bir budiste tanrıyı anlatmaya çalış sana aval aval bakar,o ne ola ki der?onlara göre siz komiksinizdir.dünyada 1 milyar budist var
herkes kendi inancının doğru olduğuna inanır,yoksa zaten inanmaz di mi?

YurtSever*
05-03-09, 01:43
Yur

Yurtsever kardeşim bütün türkler senin ifadenle kılıçtan geçirilmişlerse biz kimiz o zaman bütün türkler kılıçtan geçirilmişse müslüman türküm diyenler kimin soyu lütfen bu soruyuda cevaplayabilirmisin

Ayrıca hadi kılıçtan geçirildik diyelim zorla müslüman olduk peki bu İslamiyetin ve kuranın hak olmadığı anlamına mı gelir.

Sevgili Hanitürk

Benim sitemim böyle bir şey yok diyenleredir..

Hemen hemen bütün tarihçilerimiz bunu doğrulamaktadır kaldıkı o dönem arapların müslümanlıgı yayak için butun mılletlere zulm etmiştir, türklerde bunun arasındadır, türkler dost oldugu bir kavim sayesınde binlerce yıllık dınınını degıstırecek kadar geleneki göreneklerine baglı olayan bir topluluk degıldır...

Bu konuda hıc sevmedıgım ama tarıhcılıgını ayakda alkışladığım Hüseyin Nihal Atsız ı okuyabilirsiniz...

KutalmışGöktürk
05-03-09, 05:28
Nihal atsızı gayet iyi bilirim ve amaçlarınıda bilirim maalesef bu konuda nihal atsız ile bir araya gelmenizin sebebi Nihal atsızın Türk komünizmini Türk milliyetçiliği adına yaymasından kaynaklanıyordur. şu anda işçi partisi üyeleri ile nihal atsıza bağlı kendilerine türkçü diyen bir grup vardır onlarda aynı emeller uğruna bir araya gelmişlerdir kısacası bana yanlış bir kişiyi örnek verdiniz Bir Türk islam ülkücüsü olarak kesinlikle nihal atsızdan uzak durmak gerekir.

YurtSever*
05-03-09, 09:56
Ben Nihal Atsız'ı sevmediğimi söyledim burası zaten kimseyi ilgilendirmez sebebide açıktır, Irkçı, Kancı, İğrenç biridir...

Ama onun mesleğine gelcek olursak - Tarihcilik- bu ülkede en iyisidir.

İşçi Partisi, Komünist değildir hatta Sol bile değildir.. Aralarında atsızcıların oldugunu sanmıyorum yine de.

Agnusteik
05-03-09, 12:21
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar,o yüzden yurtsever,milli tarih bilgisi gibi,insanlara duyması gerekenleri söyleyeceksin.gerisi boş maalesef
arap tarihçileri bile türklerin zorla müslüman yapıldığını anlatırken,bizim zeki bazı milli tarihçilerimiz,olayı kıvırıyor.ama olayın genel kanısı,tarihi belgeleri inceleyen tarihçiler tarafından ortaya konmuştur zaten

satan_my_master
06-03-09, 14:57
Satanistten türkmü olur yada satandan

Yeni Türediler Hep Müslümanları Türkiyeyi bölmekle suçluyorlar Bana Göre İse Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar kabca bir hesapla %95 olan Müslümanlarmı Bölücü % 5 olan diiğerleri mi

sen nereden biliyorsun % 95 olduğunu

KutalmışGöktürk
06-03-09, 16:27
sen nereden biliyorsun % 95 olduğunu

Sen nereden biliyorsun %95 olmadığını tektek saydınmı yoksa Müslüman dışı olanları türk atasözünde olduğu gibi fasulye gibi nimetten mi sayıyorsunuz

En azından şu güncel örnekten bahsedelim Kanka nette % kaçsınız ona göre genelleme yapalım ki emin olun en çok çıkacağınız yerde net ortamıdır

mesajımı sildim

sevenstars
07-03-09, 01:08
başlığı açan arkadaş niye olduk yazmış ki sanki müslüman :) komik :)

italy12
07-03-09, 11:23
:D agnusteik kusura bakma ama şimdi bu söylediklerine laf ederler ve konuyu değiştirmeye çalışırlar çünkü ne cevap vereceklerini bilmezler.
kurandaki hataları herkez biliyor ancak her zaman şunu derler arapçanın birsürü anlamı var çok zengin falan filan tamam olabilir ve bu yüzden yanlış biliyorsunuz derler ee peki bir din kitabını neden düzgün çeviremiyorlar öyleyse..
benden herkeze şunu söyliyeyim Kendi dilinizde okuyun ve anlayın arapça okumak daha sevap mış arapça okuyalım demeyin eğer öyle derseniz hiç birşey anlayamazsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz yıllarca bizim yorumlarımızı okuyun dendi yıllarca arapça okuyun dendi yazık..

ben böyle birşey yazmıştım hala bir cevap alamadım.

sevenstars
07-03-09, 14:02
ben böyle birşey yazmıştım hala bir cevap alamadım.

ben söyleyeyim... bir kelimenin 50 anlamı olur ama sen bunlardan sadece birini almak zorundasındır. bilmem anlatabildim mi... 50 anlamı ile olan açıklamasına ise meal değil tefsir denir. kaliteli bir tefsir kitabı okursan anlarsın...

KutalmışGöktürk
07-03-09, 20:10
:D agnusteik kusura bakma ama şimdi bu söylediklerine laf ederler ve konuyu değiştirmeye çalışırlar çünkü ne cevap vereceklerini bilmezler.
kurandaki hataları herkez biliyor ancak her zaman şunu derler arapçanın birsürü anlamı var çok zengin falan filan tamam olabilir ve bu yüzden yanlış biliyorsunuz derler ee peki bir din kitabını neden düzgün çeviremiyorlar öyleyse..
benden herkeze şunu söyliyeyim Kendi dilinizde okuyun ve anlayın arapça okumak daha sevap mış arapça okuyalım demeyin eğer öyle derseniz hiç birşey anlayamazsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz yıllarca bizim yorumlarımızı okuyun dendi yıllarca arapça okuyun dendi yazık..


Güzel kardeşim hangi ayetlermiş o yanlış olan ayetler burada açıklarmısın tekrar yada linkini verirsen oraya hakikati yazalım bakınız nisa 11"de miras konusunda matematik hatası var kuranda dediniz böyle bir hatanın olmadığı açığa çıktı niye daha hala eveleyip geveliyorsunuz objektiflik hatanızı kabul etmenizi gerektirir siz objektif olamadan bizden beklemeniz ham hayaldir
Saygılar

italy12
07-03-09, 21:05
nerde ortaya çıktı güzel kardeşim eğer hatalıysa niye yanlış yazıldı çoğu ayet gibi..

KutalmışGöktürk
07-03-09, 21:08
nerde ortaya çıktı güzel kardeşim eğer hatalıysa niye yanlış yazıldı çoğu ayet gibi..

Sizden tekbirşey isteyeceğim aşağıda verdiğim linki lütfen okuyunuz sorunuzun cevabı inşaALLAH buradadır bakınız yanlışmı yazılmış ayetin meali yoksa bir kandırmacamı var


http://forum.kanka.net/showthread.php?t=716720

status
07-03-09, 22:28
kaynağa bakın turan dursun.

e bende sana adnan oktardan copy paste yapayım o zaman.

italy12
08-03-09, 10:38
Ben Türkçe nasıl okuyorsam öyledir okuduğun şeye yanlış diyorsan Türkçeye hakaret etmiş olursun. ve
köle olayı ne oluyor bunlarıda açıklarsan çok memnun olurum köleye karşılık köle verilir böyle ayetler yani dur dur aklında soru işareti kalmasın yazayın onlarıda ben,
bakara-178
nisa-24
nahl-75
ahzab-50
müminun-6
ve kadınlara yapılan haksızlıklar bu arada şunuda eklemek istiyorum..
Tüm insanlar eşit diye bir söz daha var bilirsin yani ama kuran kadınları ve köleleri insan olarak görmüyor herhalde örnek söylicek köleyi yukarıda yazmıştım kadına örnekte : şerihatı kabul etmiş ülkelerde kadınların seçme ve seçilme hakları yok, imam evliliği yapınca boşama hakları yok, küçücük bir yeri açıldı diye sopayla döverler, kocalarına karşı gelirlerse öldürülürler, bir kocasını başka kadınlarla paylaşmak zorunda kalırlar. Unuttum kaç kadın alabiliyordun müslümanlıkta aklıma gelmedi şimdi ?

status
09-03-09, 16:37
Ben Türkçe nasıl okuyorsam öyledir okuduğun şeye yanlış diyorsan Türkçeye hakaret etmiş olursun. ve
köle olayı ne oluyor bunlarıda açıklarsan çok memnun olurum köleye karşılık köle verilir böyle ayetler yani dur dur aklında soru işareti kalmasın yazayın onlarıda ben,
bakara-178
nisa-24
nahl-75
ahzab-50
müminun-6
ve kadınlara yapılan haksızlıklar bu arada şunuda eklemek istiyorum..
Tüm insanlar eşit diye bir söz daha var bilirsin yani ama kuran kadınları ve köleleri insan olarak görmüyor herhalde örnek söylicek köleyi yukarıda yazmıştım kadına örnekte : şerihatı kabul etmiş ülkelerde kadınların seçme ve seçilme hakları yok, imam evliliği yapınca boşama hakları yok, küçücük bir yeri açıldı diye sopayla döverler, kocalarına karşı gelirlerse öldürülürler, bir kocasını başka kadınlarla paylaşmak zorunda kalırlar. Unuttum kaç kadın alabiliyordun müslümanlıkta aklıma gelmedi şimdi ?

Gel istersen senle bahsettiğin kadına yapılan haksızlıkların olduğu döneme bir dönelim.

İslamiyetin yeni geldiği çağlarda kadın yer yüzündeki hemen bütün milletlerden aşağılık bir mahlük olarak kabul ediliyor zelil hakim ve esir bir durum da bulunuyordu eski hint hukukuna göre kadını evlenme miras ve diğer tüm haklarda mahrum bırakıyordu. Kadınların kötü bir ahlaka sahip oldukları kabul görülüyordu.Budizm kurucusu Buda önceleri kadınları dinine kabul etmiyordu. Ama sonraları kadını dinine kabul etmiş fakat bunun Budist toplumu için çok tehlikeli olduğunu söylemiştir.
İsrail hukukuna göre ise kızlar babalarının evinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba onları satabilir.boşanma hakkı keyfi bir surette kocaya aitdir. Kızlar ancak başka bir varis bulunmadığı taktirde babalarının mirasına sahip olabiliyordu.
İranda sasani devletinde kız kardeşle evlenmek caizdi. Hatta bu teşvik edilirdi. Kan hısımlığının kız kardeş ve annelerin saygıya değer hiçbir hususiyetleri yoktu...

Halbu ki bu olaylar 1450 sene önce olmuştur 1983 te isviçrede kız kardeşlerle evlenilebilinir. diye kanun çıkartılar. Erkek erkeklede evlenebilir diye kanun çıkardılar. Yunan ve romada kadın hiçbir şahsiyete ve hakka sahip değildi. Eflatun a göre kadın orta malı gibi elden ele gezmeli imiş. Çinlilerde kadın insan sayılmaz ona isim bile takılmazmış.

İngilterede milattan sonra beşinci asırdan onbirinci asıra kadar kocaları kadınlarını satabiliyorlardı.İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayan kadın (Havva anamız)olduğuna inanan karamsar hristiyan milletlet kadına daima şeytan nazarı ile bakmışlardır.İngilterede kadınmurdar bir mahluk sayıldığından incile el süremezdi.
Kral 8. henri devrinde kadınlar İncil okumaya başladı.

satan_my_master
19-03-09, 15:07
ben komünizme getirmedim konuyu bir örnek vermek adına yazdım dedimki zorla komünist edilen insanlar komünizm gibi hakikate yakın bir ideolojiyi kötüleyebilirmi varsın kılıçla müslüman olmuş olalım bu Kur"anın hak olmadığı ALLAH"ın olmadığı anlamına mı gelir

allahın kendi hükmünü yok saydığı anlamına gelir

italy12
19-03-09, 16:55
doğru arkadaşlar haklısınız o zamanın Anayasası çünkü o zamanın Anayasası olduğu için şimdiki zamana göre çok cahil ve gerice görüyoruz.

satan_my_master
27-03-09, 14:36
Satanistten türkmü olur yada satandan

Yeni Türediler Hep Müslümanları Türkiyeyi bölmekle suçluyorlar Bana Göre İse Müslümanların dışında kim varsa Hepsi Türkiyeyi bölmek istiyorlar kabca bir hesapla %95 olan Müslümanlarmı Bölücü % 5 olan diiğerleri mi

birincisi ben satanist değilim çünküada din onu müslümanlıktan ayıran pek bir fark yok tek tanrılarının ismi farklı ve eğer sen çoğunluğun haklılığına inanıyorsan dünyadaki en çok taraftarı olan din hıristiyanlık o zaman senin söylediğine göre hepimiz hıristiyan olmalıyız

Agnusteik
27-03-09, 14:49
işin komik tarafı satanmymaster; her arap müslüman değildir ama her türk müslümandır :D
hristiyan araplar müslümanlıktan önce de vardı,hala varlar
arabın dini arapla özdeş değil,gelmiş türkle bir olmuş :)
hristiyanlığın sadece çokluğuna değil,yaygınlığına bak ,6 kıtaya birden yayılmış,gel gör ki islam ortadoğuda sıkışıp kalmış.sen şimdi isveç ülkesini müslüman yapabilir misin :D
islam bırak yayılmayı,her geçen gün güç kaybedecektir,tıpki diğer dinler gibi.dünyanın huzuru bulması yakındır,sadece biz onu göremeyeceğiz ama o gün mutlaka gelekcektir,sadece bu dünya ve insanlık için yaşayan,modern düşünen akıllı insanlar...

saygılar

ThinkingMan
27-03-09, 14:55
Arkadaşlar artık islama dinlere saldırmayı bırakın herkes hayatını yaşasın benim ibadetim size dokunuyormu agnusteik ne siz bize karışın ne biz size nedir bu kavga anlamadım inanmassan inanma o senin bileceğin iş.

bu tür açılan konularda hep yok müslümanlar söle yok bu böle yeter artık!

Agnusteik
27-03-09, 19:35
arkadaşım müslümanlar bize karışıyor,bana din dayatılıyor.ve ben de diyorum ki:bu mu bana dayattığınız mükemmel din ve kitap?
bu ülkede ateist olduğunu ilan eden insanlar öldürülmedi mi?ben internet haricinde rahat rahat böyle konuşabilir miyim sanıyorsun?hemen müslümanlar öldürüyor.tarih bunu yazdı arkadaşım,bunu sen de biliyorsun.
bir ateistin "sen inanıyorsun" diye müslümanı öldürdüğünü hiç duydun mu??
ama bir müslümanın "inanmıyordu" deyip ateisti öldürdüğünü,hem duymuşsundur hem tarih de yazar.sivas katliamı ve turan dursunun öldürülmesi bunun yakın örnekleridir.
din dünyadan silinmedikçe dünya huzur bulmayacak bunu bilesin

ThinkingMan
27-03-09, 19:48
Şimdi bi müslüman, ateist diye birini öldürdü bizdemi öleyiz senin gözünde?

O olayları pek bilmem ama insanları çok genelliyorsunuz bi arada bin ladin müslüman terorist fln diyorlardı, teröristin dinimi olur.

status
28-03-09, 02:10
Müslüman olmasaydık Türklerin inanışları günümüze kadar gelebilseydi, Türklerin müslümanlığını eleştiren sizler şimdide Gök Tengri yi eleştirecektiniz.

YurtSever*
28-03-09, 07:34
Hayla basit tartışmalar oluyor...

Butun dunya biliyorki, bu "Arap tarihinde de" yazıyorken neyi tartışıyorsunuz?

Türkelr Katledilerek, Öldürülerek, Zulm edilerek Müslüman oldu...

Türkler Binlerce yıllık Dinini bırakmaz...

Kal ki şimdi Müslümanlıkda türk tarihin de bin yıl oldu peki bir din çıksa ve türklerle o dini çıkaranlar dost olsa biz müslümanlıktan vazmı geçeceğiz?

Yapmayın allah aşkına tarihhi inkar edemezsiniz, arap milliyetçiliği yapacaksanız gidin suudi arabistanda yaşayın...

counter9
29-03-09, 17:55
Asıl dinimiz şamanizm'di eskiden.

status
30-03-09, 00:07
Asıl dinimiz şamanizm'di eskiden.

Türkler göç dolayısı ile gittikleri yerlerdeki bir çok dini benimsemişlerdir. bunların arasında şamanizmin yanısıra hıristiyanlık, maniheizm, budizm ve musevilikde vardı. Seç beğen birini.

counter9
30-03-09, 00:11
Türkler göç dolayısı ile gittikleri yerlerdeki bir çok dini benimsemişlerdir. bunların arasında şamanizmin yanısıra hıristiyanlık, maniheizm, budizm ve musevilikde vardı. Seç beğen birini.

çoğunluk şamanizmdi

status
30-03-09, 00:26
çoğunluk şamanizmdi

di......

counter9
30-03-09, 00:56
di......

eski olan herzaman daha özdür

Agnusteik
30-03-09, 01:12
di......

evet kendi dinini bırakıp arabın dinine alet oldun
bedevilerin kese kese yaydığıne dine,sen de katıldın
her din gelip geçer,gelecek nesillerde bu sefer de islama "dı" yakıştırılacak
bilim ne kadar ilerlerse,din de o kadar gerileyecek bundan emin ol
cevabı olmayan ve allaha bağlanan sorulara bilim açıklık getirdiği zaman
son çırpınmanız da fayda etmeyecek
yaşasın bilimsel özgür düşünce ve modernizm

jubaist
30-03-09, 01:22
Emevileri geç sonrasından bu din Türk'ü Türk'e kırdırmıştır. En tipik örneği Yavuz Sultan Selim'in mezhep farkı dolayısıyla Türkleri kırmasıdır.

Saygılar
hangi mezbeb farkından bahsediyosun sen.. yavuz sultanın yanındamıydın bu işi yaptırdığında hadi dinsizliğinizi anladıkta iftiranında bu kadarı saçmalamaya başladınız darwinistler


evet kendi dinini bırakıp arabın dinine alet oldun
bedevilerin kese kese yaydığıne dine,sen de katıldın
her din gelip geçer,gelecek nesillerde bu sefer de islama "dı" yakıştırılacak
bilim ne kadar ilerlerse,din de o kadar gerileyecek bundan emin ol
cevabı olmayan ve allaha bağlanan sorulara bilim açıklık getirdiği zaman
son çırpınmanız da fayda etmeyecek
yaşasın bilimsel özgür düşünce ve modernizm
sen insan olmadan önce modern bi spermdin o zaman :) modernizme söylede bi insan yaratsın yaratabilsin.. yoktan var edebilsin söyle bilime bunu yapabilsin

Agnusteik
30-03-09, 01:45
sen insan olmadan önce modern bi spermdin o zaman :) modernizme söylede bi insan yaratsın yaratabilsin.. yoktan var edebilsin söyle bilime bunu yapabilsin

ben sperm ve ovumun birleşmesi ve mitoz/mayoz bölünmeleri sonucu oluştum
keza sen de öyle
annelerimiz babalarımızda
bilim insan klonlayacak,o ilerleme mutlaka olacak,senin tıpatıp aynının kendi bilinci olacak,bakalım o zaman ne yapacaksınız

status
30-03-09, 21:07
ben sperm ve ovumun birleşmesi ve mitoz/mayoz bölünmeleri sonucu oluştum
keza sen de öyle
annelerimiz babalarımızda
bilim insan klonlayacak,o ilerleme mutlaka olacak,senin tıpatıp aynının kendi bilinci olacak,bakalım o zaman ne yapacaksınız


Peki ilk insan ?


Klona gelecek olursak benim birebir kopyam yapılacaksa benim güldüğüm şeylere yada benim ağladığım hatta benim inandığım doğrularımıda klonlayabileceklermi ?

jubaist
31-03-09, 00:32
evet agnusteik peki ilk insan o nasıl oluştu ayrıca beden olarak dna mı kopyalayıp bir vücud ortaya çıkarabilir bilim peki ya düşüncelerim duygularım hislerim bunlar nasıl klonlanıcak soyut bir şey nasıl kopyalanabilir
dur tahmin edeyim büyük patlamaylamı :D:D:D:D

Agnusteik
31-03-09, 01:37
Peki ilk insan ?


Klona gelecek olursak benim birebir kopyam yapılacaksa benim güldüğüm şeylere yada benim ağladığım hatta benim inandığım doğrularımıda klonlayabileceklermi ?

ilk insan diye bir şey yoktur,ara form vardır,pirimatlardan gelmişizdir.insan evrimleşen bir varlıktır (her canlı gibi),5000 yıl öncesini biliriz ama,150,000 yıl öncesini bilemeyiz
önce dini düşünceden arının ve bilimsel bakmaya çalışın
yoksa sizin adem havva hikayesine cevap vermem,inanmadığım bir şeye cevap vermem olur
klonlama olayında dolly kopyalandı,aynısıydı ama farklılardı
ikizler de doğumda aynıdır,ama çevre şartları ile farklılaşırlar
şimdi senin aynın da olsa,otokontolü olacaktır,ve sizin ruh teorisi çöpe gidecektir
saygılarımla

YurtSever*
31-03-09, 03:58
hangi mezbeb farkından bahsediyosun sen.. yavuz sultanın yanındamıydın bu işi yaptırdığında hadi dinsizliğinizi anladıkta iftiranında bu kadarı saçmalamaya başladınız darwinistler

Neden bahşediyorsun sen?

Yavuz sultan selim'in Büyük bir Katil oldugunu bilmeyen varmı?

Elvileri katletirdiğini nasıl bilmezsin sen?

İranlar yapılan savasda çoluk cocuk bası kesıldıgını nasıl bılmezsın?

Sen daha Geçmişini bilmıyorsunuz, çıkıp birde tartışmaya girme...

İstediğin tarihçileri araştır, istersen su bildik sağcı yılmaz öztüna'yı bile araştır yazar bunlar...

counter9
31-03-09, 19:49
Olaya kısa öz bir açıklama getireyim
Allahın olduğunuda kanıtlayamayız.
OLmadığınıda kanıtlayamayız. Ama gerçek olan şu ki aşırı dindar olmamak şartıyla ulusun benliğini koruyan temel maddelerden biride dindir. Agnuestik kanka seni iyi anlıyorum. Belki tanrı yoktur ancak Türkiye müslümanlığı kaybettiği zaman ulusal çöküş başlar. Hangi dine sığınılcağı anlaşılmaz. Hristiyan doğal olarak gelir. Bununla birlikte onların ibadetleri. Bu şekilde Türklükte gider. Türkiyenin bu hali en iyisi. Fazla karıştırmamak lazım.
Tabi aşırı dindarların olmaması kaydıyla. Ki aşırı dindarlıkta Türkiyenin benliğini bozar.

Agnusteik
31-03-09, 20:19
counter sana son derece katılıyorum
ben istiyorum ki kendini geliştirmiş aklı selim insanlar %100 bağlılık kurmasınlar varlığı tartışmalı bir varlığa
ama doğuda dini kaldırırsan bu travmayı türkiye kaldıramaz,adamın tek amacı allah olmuş,adama allahın olmadığını gösterirsen tehlike olarak nitelendirilen "cahil" insanın ne yapacağı belli olmaz
bu ülkede aydınların çoğunu,deist,agnostik ve ateistler oluşturacaktır ama o cahil dediğimiz insanın %100 bağlılık kurması lazım
doğuda yaşayınca bunu daha iyi anlıyorsun

saygılar

counter9
31-03-09, 20:24
counter sana son derece katılıyorum
ben istiyorum ki kendini geliştirmiş aklı selim insanlar %100 bağlılık kurmasınlar varlığı tartışmalı bir varlığa
ama doğuda dini kaldırırsan bu travmayı türkiye kaldıramaz,adamın tek amacı allah olmuş,adama allahın olmadığını gösterirsen tehlike olarak nitelendirilen "cahil" insanın ne yapacağı belli olmaz
bu ülkede aydınların çoğunu,deist,agnostik ve ateistler oluşturacaktır ama o cahil dediğimiz insanın %100 bağlılık kurması lazım
doğuda yaşayınca bunu daha iyi anlıyorsun

saygılar

Dediklerinin hepsi mantıklı. Bir teori konusu var açıyorum ilk mesaj şu; "allah bilir"
Bu mantığın olduğu bir yerde bilim gelişmez.

jubaist
04-04-09, 21:05
Neden bahşediyorsun sen?

Yavuz sultan selim'in Büyük bir Katil oldugunu bilmeyen varmı?

Elvileri katletirdiğini nasıl bilmezsin sen?

İranlar yapılan savasda çoluk cocuk bası kesıldıgını nasıl bılmezsın?

Sen daha Geçmişini bilmıyorsunuz, çıkıp birde tartışmaya girme...

İstediğin tarihçileri araştır, istersen su bildik sağcı yılmaz öztüna'yı bile araştır yazar bunlar...

tarihi senden öğreneceksem ben türk değilim ve tarihimi bilmiyorum o zaman... çıkar sağlama adına atılan iftiralarla dolu tarih kitabı okuyarak mı öğrenicem geçmişimi tarihimi..

benim öğrendiğim tarih

YAVUZ SULTAN SELİM'in masum insanları katlettirmediği yönünde

iranlılarla yapılan savaşta çoluk çocuğun başının kesilmediği yönünde

sen kimden nasıl öğreniyorsun bu çirkin iftiralarıda kalkıp birde kendinden emin bunu savunuyosun.
ayrıca bana kendi zıt görüşün olan sağcı bi yazarı ne diye öneriyosun bunuda anlamış değilim siz yazamadınız mı ??

status
04-04-09, 21:18
ilk insan diye bir şey yoktur,ara form vardır,pirimatlardan gelmişizdir.insan evrimleşen bir varlıktır (her canlı gibi),5000 yıl öncesini biliriz ama,150,000 yıl öncesini bilemeyiz
önce dini düşünceden arının ve bilimsel bakmaya çalışın
yoksa sizin adem havva hikayesine cevap vermem,inanmadığım bir şeye cevap vermem olur
klonlama olayında dolly kopyalandı,aynısıydı ama farklılardı
ikizler de doğumda aynıdır,ama çevre şartları ile farklılaşırlar
şimdi senin aynın da olsa,otokontolü olacaktır,ve sizin ruh teorisi çöpe gidecektir
saygılarımla

İLk insanı geçelim.

İlk Canlı ?

Agnusteik
04-04-09, 23:25
agnostik olduğumu biliyorsunuz
o sorduğunuz sorunun cevabına siz :allah dersiniz ; ateistler tesadüfi mutasyonlar der ;agnostikler bilinemez der ..bu kadar basit .. bunu bildiğini iddia etmek insanları kandırmaktır,çünkü İSPATLANMAMIŞTIR.ama tabi ki teoriler mevcuttur,ama henüz teoridir,unutma ki yaratılış hikayesi de teoridir..
ayrıca şu mantığı bırakalım,çünkü orası mantığın bittiği yer oluyor : herşeyin bir yaratıcısı olmalı ; bu söze bakarsak allahın da bir yaratıcısı olmalı
allahı yaratan yok derseniz,o zaman bu sizin herşeyi yaratan olmalı tezinizi çürütür.yani bu tezle allaha ulaşamazsınız
evreni allah yarattı diyorsunuz,peki ya evren ezelden beri varsa?
allah ezelden beri var da evren neden olmasın
var mı bunun ispatı?
bilinmez her soruyu tanrıya bağlarsan,ilkel insandan hiç bir farkın kalmaz
boş boş spekülasyonlar yapacağımıza,elimizdeki bilinmeyenleri bırakıp somut verilere göre hayatımızı yaşamamız gerekir

saygılarımla

status
05-04-09, 00:41
e sen her sıkıştığın yerde ben agnostiğim, ben bilmem beyim bilir gibisinden sıvışırsan burda hiç yorum yazma kimse seni kaale almaz. Bir şey söylüyorsun sıkışıncada ben agnostiğim bilinmez bunlar, olabilirde olmayabilirde....

Agnusteik
05-04-09, 00:54
sıkışma durumu yok
bilimin çözemediği sorunlar var,ben bilimadamından daha zeki değilim
henüz çözememiş olması,çözülemeyeceği anlamına gelmez!
oysa siz herşeyi yukardaki görünmez adama bağlıyorsunuz
5000 yıl önceki sorulmayan sorular apayrıydı,görünmez adama bağlanan soruların çoğu teker teker cevabını aldı,yine alacak
bilim her zaman ilerler,din gibi değildir
din sabittir
evrenin değişken yapısını da göz önüne alırsak,bilimin ilerlemesi normaldir,ilerleyecektir

edebiyat yapma,her soruya bilinmez demiyorum
yüzlerce sorunuza cevap verdim,bir-iki tane cevabı bilinmez soru dediğimde olayı genelleme!
siz maşallah herşeyi biliyorsunuz,herşey allah
meğer 1000 sene önceki adamla bi farkınız yokmuş
o da herşeyi bilirdi,herşeyi allah yapardı
bilim ilerleyiyor,insanoğlu daha çok veri alıyor,daha zeki konuma geliyor
bilime karşı gelmeyin,ve ufkunuzu genişletin
her din kendinin doğru olduğunu iddia ediyor,daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz
bilim tek gerçektir

saygılar

jubaist
05-04-09, 01:02
sıkışma durumu yok
bilimin çözemediği sorunlar var,ben bilimadamından daha zeki değilim
henüz çözememiş olması,çözülemeyeceği anlamına gelmez!
oysa siz herşeyi yukardaki görünmez adama bağlıyorsunuz
5000 yıl önceki sorulmayan sorular apayrıydı,görünmez adama bağlanan soruların çoğu teker teker cevabını aldı,yine alacak
bilim her zaman ilerler,din gibi değildir
din sabittir
evrenin değişken yapısını da göz önüne alırsak,bilimin ilerlemesi normaldir,ilerleyecektir

edebiyat yapma,her soruya bilinmez demiyorum
yüzlerce sorunuza cevap verdim,bir-iki tane cevabı bilinmez soru dediğimde olayı genelleme!
siz maşallah herşeyi biliyorsunuz,herşey allah
meğer 1000 sene önceki adamla bi farkınız yokmuş
o da herşeyi bilirdi,herşeyi allah yapardı
bilim ilerleyiyor,insanoğlu daha çok veri alıyor,daha zeki konuma geliyor
bilime karşı gelmeyin,ve ufkunuzu genişletin
her din kendinin doğru olduğunu iddia ediyor,daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz
bilim tek gerçektir

saygılar

agnusteik.. burada görüşlerimizi savunuyor tartışıyoruz fakat bu boyut farklı bi üsluba dönüştü siz herşeyi yukarıda ki adama bağlıyosunuz diyerek hakaret noktasına varıyosun görüşüne nasıl saygı duyuluyosa sende bizim değerlerimize saygı duyacaksın yorumunu ve tezlerini hakaret boyutlarına ulaştırmayacaksın bilinmezlik bilinmezlik diye diye kendinide kaybettin istersen biraz ara ver toplarla kendini yoksa hepten kendinide kaybedeceksin bilinmezlik furyasında.. inandığın bilim sana hakaret hakkınıda vermiyor... ayrıca sen yada senin görüşüne benzer görüşler gösteren arkadaşlar biz müslümanların saldırgan bi tavır sergilediğimizi ön görüyosunuz siz bizim değer verdiğimize inandığımıza yukarıdaki bu adam diye hitap ederseniz kusura bakmayın ama tepkininde saygısızlığında saldırganlığında en alasını görürsünüz bilmem anlatabildimdi bilinmez ve bilemez arkadaşım...

Agnusteik
05-04-09, 01:20
oyun yapmayın
217 mesajımın kaçında bilinmezden bahsetmişim?
teker teker eleştirilerimi yapıp sorulara da cevap veriyorum
hakaretin kralını yapıyorsunuz,sesimi çıkarmıyorum;bizim yukardaki görünmez adam lafına hakaret diyorsunuz
kusura bakmayın ama bu dünya sizin değil,bütün insanlığın,faşistliği bırakın
sizin de ne kadar çok şey bildiğinizi yeterince gördüm forumlarda
kopyala yapıştır mantığı hala devam ediyor
çok şey bildiğinizi sanıyorsunuz,özellikle ölüm ahiret allah cin şeytan konularında,ama hiç bir kanıtınızı yok
elde var sıfır
sadece inanmışsınız
inandığınız,bildiğiniz anlamına gelmiyor,sevgili herşeyi bilen müslüman arkadaşım

saygılarımla

rifkican
05-04-09, 04:18
“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi dünyalara üstün kıldığımı hatırlayın.” ( Bakara, ayet: 47, 122. Diyanet çevirisi)

Kur’an’da birçok şeyler anlatılır. “Kaynaklar”ı biliniyor bugün. Ama “Tanrı”dan diye sunulur. Bu “Tanrı”yla “insanlar” arasında, daha doğrusu, “zaman”ına göre “bir kesim insanlar”, “bir toplum” ya da “bir toplumun kesimi” arasında da bir “elçi”. “Tanrı Elçisi” diye sunulur. “Peygamber” deniyor. Kur’an’da anlatılan o ki, “Tanrı” şu açıklamayı yapmakta:

-”Biz her peygamberi, kendi toplumunun diliyle gönderdik. İlle de böyle yaptık ki, o toplumdan olanlara anlatabilsin.” (Iibrahim suresi, ayet: 4.)

Demek ki, Kur’an’a göre, “Tanrı’nın elçisi”nin bir “toplum”u var. “Elçi”, “ırk”ından geldiği bu “toplum”la “Tanrı” arasında yapar aracılığını. Ne iletecekse bu “toplum”a ve “kendi diliyle” iletmekle yükümlü. Kur’an’da anlatılan bu. Yine buna göre; Muhammed de bu yükümlülüğü taşımakta. Onun da bir “toplumu” var ve o da “Tanrı”sıyla bu “toplum” arasında “aracı”.

“KITALUT-TURK” (”TÜRKLERLE ÖLDÜRÜŞME”) HADİSLERİNDEN.
“Sonunda Türkler kesilecekler…(Ebu DAvud, Kitabu’l-Cihad/9, hadis no:4305.)
Kur’an’ın bütünü içinde, Muhammed’in “kavm”ından, yani “toplum”undan “Tanrı vahiyleri”ni, bu “toplum”a iletmek zorunda olduğundan, bunu yaptığından söz edilir. Muhammed’in “toplum”u, “Arap toplumu”dur. Öyleyse “muhattap” da bu toplumdur. Kur’an, kendi deyimiyle “Arapça”, seslendiği kesim de, “Araplar”.
Ama “Araplar”ın da tümü değil; yalnızca “bir kesimi”.

Korkutma yalnız “Mekke ve çevresi”ne

Ayetler çok açık. “Kur’an”la yapılan “uyarı”ların, “korkutma”ların, “Mekke” (Ümmü’l-Kura) ve “çevresi”ne yönelik olduğu, En’am suresinin 92., Şura suresinin 7. ayetinde, kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla anlatıyor. Evet, Kur’an’ın “muhatab”ı, “Mekke ve çevresi”dir yalnızca. Bugün kendilerini müslüman sayan öteki toplumlarda hiçbirisinin, bu kapsamda yeri yoktur. Knou, bu denli açık.

Muhammed’in “tüm insanların peygamberi”, Kur’an’ın da “tüm insanlara yönelik” olduğunun anlatıldığı ayetler de var. Kur’an’daki nice çelişkilerden biridir bu. Ama, “kendisine açıklama yapılan toplum”un “Arap toplumu”, bu toplum içinde de yalnızca “Mekke ve çevresi”nin ( hem de o zamanki) “halk”ı olduğu da bir gerçek. Başka toplumlardan, bu arada “Türkler”den “müslüman” olanlar olmuş; daha doğrusu kendilerini “müslüman” saymışlar; ama Kur’an’ın hangi toplumu “müslüman” saydığı önemli.

Özellikle “Türkler” için “hadis”ler vardır. Türkler için hiç de iyi şeyler söylemeyen bu hadisler, örnek ve yürekli bilim adamı Prof. Dr. İlahn Arsel’in “Arap Milliyetçiliği ve Türkler” adlı kitabında çok çarpıcı biçimde yer almakta. ( Bkz. İstanbul, 1987, İnkılap Kitabevi, s. 18 ve öt.)

Muhammed’in Türk düşmanlığı

Kendilerini “müslüman” sayan “Türkler”i Muhammed, “müslüman” saymak şöyle dursun; “düşman” diye ilan etmiştir. İslam dünyasında en sağlam kabul eidlen hadis kitaplarında da bu var. Başlı başına bir bölüm olarak. Bölümün adı da çok ilginç: “Kıtalu’t-Türk”. Anlamı da: “Türklerle öldürüşmek(savaş)”. Buhari’de, Ebu Davud’da ve Tirmizi’de bölümün adı bu. ibn Mace’de “Babu’t-Türk”, yani “Türkler Bölümü”. Müslim’deyse, “Kıyamet alametleri” arasında yer alıyor.

Muhammed, “Peygamberliğinin bir kanıtı” olarak, gelecekten haber verirken, “Kıyametin bir alameti” olarak “Türklerle nasıl çarpışılacağını, “müslüman”ların, “Türkleri nasıl öldürecekleri”ni de anlatıyor. Hem “Türk” diye ad vererek, hem de “tarif” ederek, yüzlerinin, gözlerinin, burunlarının, derilerinin, renklerinin nasıl olduğunu anlatarak. Anlaşılan o ki, Türkler konusunda kendisine bir takım bilgiler verilmiş. Muhammed’in anlatmasına göre, “Türklerle öldürüşme”, taa “Kıyamet”e dek söz konusu. Kıyametin bir alameti” olarak da “müslümanlar”, yeryüzündeki “Türkleri öldürüp temizleyecekler”. Yoksa “kıyamet kopmayacak”.

İşte hadislerden bir kesim:

- Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş(kalın) derili olan bu toplumla…. kıl giyerler.”( Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu’l-Melahim/9 Babun fi Kıtali’t Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu’l-Cihad/Babu Gazveti’t-Türk…)

-”Siz (müslümanlar), küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır.” (Buhari, e’s-SAhih, Kitabu’l-Cihad/96; Müslim, e’s-Sahih, kitabu’l-Fiten/62 hadis no: 2912; Ebu DAvud, Sünen, hadis no: 4304; Tirmizi, h. no: 2251; İbn Mace, h. no: 4096-4099)

“KITALU’T-TURK” HADİSLERİNDEN. “Türklere karşı k’tal, kesinlikle olacak.”…
(Buhari, e’s-Sahih, Kitabu’l-Cihad/96)
Bu hadislerin Ingilizce hadis kitaplarindaki karşılıkları da şu şekilde:
Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “The Hour will not be established until you fight with the Turks; people with small eyes, red faces, and flat noses. Their faces will look like shields coated with leather. The Hour will not be established till you fight with people whose shoes are made of hair.” (Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 179 )

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The Hour will not be established till you fight with people wearing shoes made of hair. And the Hour will not be established till you fight with people whose faces look like shields coated with leather. ” (Abu Huraira added, “They will be) small-eyed, flat nosed, and their faces will look like shields coated with leather.”) (Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 180)

Devam edelim:

- “Şu da kıyamet alametlerinden: Kıldan(keçe) ayakkabı giyen bir toplumla vuruşup öldüreşeceksiniz. Geniş yüzlü, yüzleri kalkan gibi, üst üste derili toplula vuruşmanız-öldürüşmeniz kıyamet alametlerindendir. Siz(müslümanlar), küçük gözlü, kızıl yüzlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan Türklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmaz.”( Bkz. Buhari, e’s-Sahih, kitabu’l-Cihad/95; Müslüm, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/66, hadis no: 2912; İbn Mace, h.no: 4097-4098).

- “Sizinle(siz müslümanlarla), küçük(çekik) gözlü toplum, Türkler savaşacaktır. Siz onları, üç kez önünüze katıp süreceksiniz. Sonunda Arap Yarımadası’nda karşılaşacaksınız. Birincide, onlardan kaçan kurtulur. İkincide kimi kurtulur, kimi yok edilir. Üçüncüdeyse onların tümü kırılacaktır.”(Ebu DAvud, sünen, hadis no: 4305.)

Muhammed’in, bugün kendisine “Peygamberimiz, efendimiz” diyen Türklere bakışı tutumu budur işte.

İnsanlara “insan” olarak bakmak gerekir. Hangi ırktan, hangi renkten ve hangi “din”den olurlarsa olsunlar ya da hiçbir dinden olmasınlar. Ama “dinler”, “dinliler”, “ırkçılar” böyle bakamamakta. Yahudisi, Hristiyanı, İslam inanırı hep birbirine düşman. Irkçılar da kendi ırklarından olmayanlara karşı böyle. Bugün dünyamızın yaşadığı nice acı olaylarda, bu ilkelliğin payı az değildir. Bunlardan arınmalı artık insanlık. Yoksa acımasızlıklar, acılar, gözyaşları sürüp gidecektir.

Eski Türklerin zorla ya da politik nedenlerle müslüman olmalari her halde dogrudur. Bu birçok din için geçerlidir, hatta mikrotoplumlar için bile geçerlidir. Kuran’da yazilan bazi seyleri saçma bulabilir, ama sosyal baskidan, damgalanmaktan korkarak yine de sesinizi çikarmazsiniz. Fakat eskiyi unutup bugüne bakin: Nasil olduysak olduk, bugün çogumuz “müslümaniz” diyoruz. Ama hepimiz ayni Allah’a mi inaniyoruz? Hayir, aslinda herkesin Allah’i biraz farkli. Kimisinin Allah’i öfkeli, çatik kasli, insanlari kolayca cehennneme gönderen despot bir diktatör, kimisinin Allah’i evreni doga kanunlariyla idare eden soyut bir varlik, kimisinin Allah’i da tamamen belirsiz, tarif edilemeyecek bir güç. Hepimiz Kuran’a ayni derecede mi inaniyoruz? Hayir, ama sosyal baskidan korkup açik konusamiyoruz. örnegin ben kendimi müslüman sayarim, ama cennete cehenneme, doga üstü güçlere, mucizelere falan inanmam. Neden? çünkü yeterli kanit yok, kanit olmadan neden inanayim? Allah bana bu akli bosuna mi vermis? Ezberlemek baska sey, anlamak baska sey. Kuran’i anlamak için bilim, mantik ve kanit gerekir. Hz Muhammed laf olsun diye mi “ilim çin’de olsa gidip ögrenin” demis. Geliyorum tekrar Türklerin nasil müslüman olduguna. Nasil olduysak olduk. Bugün artik eskisi gibi Türklügü irkla veya dinle tanimlayamayiz. Anadolu birçok irkin karistigi bir vatandir, artik saf Türk irki diye bir sey yoktur ki bunu tarihe vurmak istersek epeyce bir araştırma ve uğraş gerektirir ama herkezin ama herkezin bileceği bir örnek vereyim arkadaşlar "HÜRREM SULTAN" . Türk demek Türkiye vatandasi demektir. ister müslüman olursun, ister budist, isterse de ateist. Dil ve vatandaslik bagi benim için en önemli bagdir.

counter9
05-04-09, 20:21
Olmaz olaydık

papaz
05-04-09, 22:32
hahaha yahu bu islam nasıl herkes savunuyor merak ettim. Geçenyıl bir hoca benimle tanışmak istedi oysa bana müslümanlığı anlatıcak dediği tek laf yok sadece ebeli göbeli şeyler. İslam o kadar iyi olsaydı kadınlarınıza değer verirdiniz. Şuan konuyu okumadım ama müslümanların sevdiğim özellikleri geriye bakıp ilerisini görememesi şimdi ben bu mesajı yazıcam hiç 1. konuya bakmadan bana söylicek (: Benim zamanım bol. Gülmek için (:

aяwєи
05-04-09, 23:13
Arkadaşlar tamam sakin olun; konu şuan kontrolümüz altında. Maksadını aşan bir laf edilmiş ve şuan itibariyle durumu değerlendirmeye aldık. Mesajları sildim. Konuya dair yorumlarınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yönetim olarak adilane çizgimizden ve tarafsızlığımızdan asla ödün vermeyiz hiç şüpheniz olmasın :okay:

jubaist
06-04-09, 21:29
oyun yapmayın
217 mesajımın kaçında bilinmezden bahsetmişim?
teker teker eleştirilerimi yapıp sorulara da cevap veriyorum
hakaretin kralını yapıyorsunuz,sesimi çıkarmıyorum;bizim yukardaki görünmez adam lafına hakaret diyorsunuz
kusura bakmayın ama bu dünya sizin değil,bütün insanlığın,faşistliği bırakın
sizin de ne kadar çok şey bildiğinizi yeterince gördüm forumlarda
kopyala yapıştır mantığı hala devam ediyor
çok şey bildiğinizi sanıyorsunuz,özellikle ölüm ahiret allah cin şeytan konularında,ama hiç bir kanıtınızı yok
elde var sıfır
sadece inanmışsınız
inandığınız,bildiğiniz anlamına gelmiyor,sevgili herşeyi bilen müslüman arkadaşım

saygılarımla[/quote
kimsenin kimseyle oynadığı yok arkadaşım sen iyice paradoksa düşmüşsün
hakaretin kralını bizmi yaptık sen daha hakaret görmemişsin
benim inandığım savunduğum değer yargılarıma iki kere düşünüp yorum yapmanı tavsiye ediyorum..
kimse dünyayı elinden almıyor yaşama hakkını elinden alanmı oldu neden dışlanmış ikinci sınıf insan olarak görüyosun ki kendini..
kendini benimle yada bizimle aynı kefeye koyamıyomusun böyle acındırma politikalarıyla bişe elde edemeyeceğini belirteyim..
ayrıca faşistlik kavramını buraya nasıl yakıştırdın bunuda çözememedim..
diline ne gelmişse söylemissin alakalı alakasız ee tabi
''bilinmezlik'' dimi


[quote=papaz;4678602]hahaha yahu bu islam nasıl herkes savunuyor merak ettim. Geçenyıl bir hoca benimle tanışmak istedi oysa bana müslümanlığı anlatıcak dediği tek laf yok sadece ebeli göbeli şeyler. İslam o kadar iyi olsaydı kadınlarınıza değer verirdiniz. Şuan konuyu okumadım ama müslümanların sevdiğim özellikleri geriye bakıp ilerisini görememesi şimdi ben bu mesajı yazıcam hiç 1. konuya bakmadan bana söylicek (: Benim zamanım bol. Gülmek için (:
senin savunduğun savunabildiğin konu ne sevgili arkadaşım neye inanıyosun çok merak ettim
ataların kim maymunlar mı
büyük patlamalarlamı ortaya çıkıverdin

ilahın kim??

MUHAMMEDİ
06-04-09, 21:59
jubaist arkadaşım,

dünden beri yazılanlara cevab vermemeye çalışıyordum. çünkü bu kardeşlerimiz ne yazsak bir tarafa çekiyorlardı.

ancak sizin yazdıklarınızı okuyunca sizin uslubunuzu takdir edemeden geçemezdim.

SİZİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM.:bravo::bravo::bravo:

jubaist
08-04-09, 00:28
jubaist arkadaşım,

dünden beri yazılanlara cevab vermemeye çalışıyordum. çünkü bu kardeşlerimiz ne yazsak bir tarafa çekiyorlardı.

Ancak sizin yazdıklarınızı okuyunca sizin uslubunuzu takdir edemeden geçemezdim.

Sİzİ cani gÖnÜlden tebrİk ederİm.:bravo::bravo::bravo:

allah razi olsun kardeŞİm

Agnusteik
08-04-09, 01:14
bu başlığın özü,hristiyanlar kesseydi ve hristiyan toplum olsa idik,iyi ki kestiler de gerçeği gördü
k,yaşasın rab mesih isa diyecektiniz.çünkü her toplum kendi dininin en mükemmel ve en doğru olduğunu zannediyor
uzaylıyı sen gel dünyaya koy,din seç kardeşim de,din ne demek der:cevap insanları doğru yola iletmek için gönderilen kurallar
adam toplumlara bakar,ve kararını verir
sizce bu ,islam toplumları olabilir mi?
müslüman olarak değil,nötr olarak bakın,toplumsal gerçeği farkedin
sevgiler

status
08-04-09, 21:04
bu başlığın özü,hristiyanlar kesseydi ve hristiyan toplum olsa idik,iyi ki kestiler de gerçeği gördü
k,yaşasın rab mesih isa diyecektiniz.çünkü her toplum kendi dininin en mükemmel ve en doğru olduğunu zannediyor
uzaylıyı sen gel dünyaya koy,din seç kardeşim de,din ne demek der:cevap insanları doğru yola iletmek için gönderilen kurallar
adam toplumlara bakar,ve kararını verir
sizce bu ,islam toplumları olabilir mi?
müslüman olarak değil,nötr olarak bakın,toplumsal gerçeği farkedin
sevgiler

Uzaylıların kesin var olduğunu... Varsada onlarında bir dini olmadığını nerden biliyorsun ? :smile:

Agnusteik
08-04-09, 22:11
nötr bir örnek vermek için uzaylı dedim,yoksa ispatlanmadıkça inanmam ;) eğer varsa da oturup tartışırız o uzaylıyla,hatta başında türban olursa uzaylının gayet enteresan olur ;)

status
08-04-09, 23:21
nötr bir örnek vermek için uzaylı dedim,yoksa ispatlanmadıkça inanmam ;) eğer varsa da oturup tartışırız o uzaylıyla,hatta başında türban olursa uzaylının gayet enteresan olur ;)

http://www.komikdunya.com/picture/karikatur/buyuk/218200734047PM.jpg

Agnusteik
09-04-09, 00:32
evet bu karikatürü görmüştüm,baya da gülmüştüm :D
bunu kanıt olarak sürmedin umarım,çünkü bunun ıstavroz çıkaran uzaylı versiyonu da mevcut :D

status
09-04-09, 02:05
kanıta benziyormu :)

italy12
09-04-09, 13:22
bu mu kanıt heheh güldürdünüz beni ya :D

._∂σмιησ_.
12-04-09, 13:53
öyle bişey demek geçiyoki içimden ama söylemicem...
Ne diyim snde görmek istediğin gibi görüyosun...agzımdan aldın kanka lafı

italy12
24-04-09, 13:25
bir yahudi görünce veya hristiyan görünce neden hemen öldürün bu .... diyorlar.
Şöyle birşey var bir gün dünyada hiç yahudi kalmayacak diye peki neden filistin o sözü kendi zamanında olmasını istiyor. böyle düşündüğü için filistinde saldırıyor ama israil daha büyük çaplı saldırıyor savaşı başlatan filistin ben başından beri israili savunuyorum. kimse bu yönden düşünmüyor birazcık düşünün biz para yardımı yaparken kime yaptıgımızı çogu kişi bilmiyor hamasa bu hamas terörist başıdır ama müslüman ya biz onu haklı buluyoruz yazık çok yazık.

asyalıgezgin
25-05-09, 14:18
ostik
Nasıl Müslüman Olduk? demişsin, sen zaten müslüman da değilsinde kendini öyle sanıyorsun. Merak ediyorsan sana söyliyeyim. ilk müslüman araplar(Allah onların Hepsinden Razı olsun) Senin müslümanlarına "höt" demiş onlarda korkularından müslümanlığı kabul ettiklerini söyleyerek kandırmışlar. Fakat binlerce ermeni gürcü yezidi rus kıpti yunanlı onlardan daha mert çıkmış biz kabul etmedik demişler.
benim bildiğim Türkler ise Müslümanlık kafalarına uymuş akıllarına yatmış benimsemişler ve müslüman olmuşlar ve viyanaya kadar gitmişler. fakat senin müslümanların yerine göre ilerici yerine göre ittihatçı yerine göre ergenekoncu yerine göre istemezükçü olmuş milleti birbirine düşürmüş

teslimolan
25-05-09, 15:30
Allah in yarattigi anda yaratilan, Allah a teslimdir. Yaratilan ne yaparsa yapsin o teslimiyetten kurtulamaz. Sadece teslim olmadigini sanabilir yaratilan ancak sanmak bilmek degildir.

Agnusteik
26-05-09, 00:48
sen kendini teslim etmiş olabilirsin,bizde teslimiyet yoktur..bizler bireyiz ve evrenseliz.akıl ve vicdan herşeye bedeldir.her ideoloji doğru olduğunu iddia eder..

sevgiler

teslimolan
26-05-09, 14:06
Sen teslim degilsen nefes alma, yemek yeme, uyuma, kan dolasmasin vücudunda, su icme vs vs vs bunlarin disina cik yasa teslim degilsen. Sen ve bütün yaratilanlar Allah a teslimdir ister kabul edin ister etmeyin. Senin inkarin haric senin vücudun daki hersey Allahi tespih ediyor her salise ve saliseden daha kücük bir zaman varsa onun icinde de.

counter9
26-05-09, 15:32
hadi allahı fiziksel, matematiksel yada başka bir şekilde kanıtla sakın dağlar kuşlar ağaçlar gibi saçmalıklarda söyleme

teslimolan
26-05-09, 15:55
Biz ancak bizden asagi seviyedekini kanitlayabiliriz cünkü ona hakimizdir . bizden yüksek seviyedekini biz kanitlayamayiz ama o zamani gelince kaniti kendi verecektir. Bütün yaratilanlar Ona muhtactir Onun yasalarinin disina cikamazlar cünkü teslim bayragini cekmislerdir ve Onun önünde secde etmislerdir. Counter senin vücudundaki herseyde dahildir buna.

RuMmErBoY
26-05-09, 19:51
Ya 1.si şuan diğer dinler bölümündeyiz yani biz kimsenin dinini sorgulamıyoruz siz gelip bizim sayfamızda kendi görüşlerinizi yaymaya çalışıyorsunuz ama biz böyle zor bi toplumda müslüman değiliz diyebiliyorsak elbetteki herşeyi araştırmışızdır yani sizin çabalarınız boşa... Hiç bir şekilde kanıtı olmayan bir dine nasıl inanabilirsin belki biri bi kitap yazdı bilmem kaç milyon kişi o dine inanıyor? Bana aksini kanıtlayabilirmisin? Hayır o zaman siz neden körü körüne inanıyorsunz kusura bakmayın ama hiçbir şekilde bir üstünlüğü bir olağanüstülüğü ve mucizesi olmayan bi kitaba inanmam ve hayatımı ona göre düzenleyemem...

teslimolan
26-05-09, 20:31
Rummerboy senin hayatinda teslimiyetin icinde. Bu dünyanin yasasi teslimiyet üzerine kuruludur teslimiyet olmazsa baris olmaz. Ne diye Türkiye Cumhuriyeti yasalarina uyuyorsun ? O yasalara yani senden büyüge teslim oldugun icin. Uymazsan TCK yi önüne koyarlar.

Agnusteik
26-05-09, 21:45
Rummerboy senin hayatinda teslimiyetin icinde. Bu dünyanin yasasi teslimiyet üzerine kuruludur teslimiyet olmazsa baris olmaz. Ne diye Türkiye Cumhuriyeti yasalarina uyuyorsun ? O yasalara yani senden büyüge teslim oldugun icin. Uymazsan TCK yi önüne koyarlar.

türkiye cumhuriyeti görünmez bir varlık mı??
türkiye cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuştur
komik karşılaştırmalar yapma
senin inandığın şey ise bir masal kahramanı

zamanı gelince o kendini gösterecek diyorsun
nedense o zaman hiç gelmiyor,ve gelmeyecek,kendi kendini avutuyorsun..
senin inandığın kitabın sosyolojik temelinde muhammedin hayatında olmak istedikleri ve yönlendirmeler için kullandığı bir allah kavramı var..hazırda incil ve tevrat da olduğuna göre 23 senede ben kralını yazardım,hem de daha evrensel ve daha insancıl..
bana 23 sene ver,onu bırak,allah beni seçilmiş insan yapsın,1 kadına bile yan gözle bakmam ,kendimi sadece allaha adarım..çünkü cennet zaten hatun kaynıyor.Ama muhammed çok akıllı,o da biliyor cennet cehennem hikayeden ibaret,ama kendi egosu için sizi bir güzel kullanıyor,korkutuyor,savaşta ölene cennet var diyor..
kendinizi alet ettiğiniz şeye bakın!
haram aylar çıktığında beni öldürmeyi sakın unutma güzel kardeşim
çünkü allahının beni öldürmeye gücü yok,beni odun yapacak,ama sana ihtiyacı var..

sevgilerimle

RuMmErBoY
26-05-09, 22:34
Rummerboy senin hayatinda teslimiyetin icinde. Bu dünyanin yasasi teslimiyet üzerine kuruludur teslimiyet olmazsa baris olmaz. Ne diye Türkiye Cumhuriyeti yasalarina uyuyorsun ? O yasalara yani senden büyüge teslim oldugun icin. Uymazsan TCK yi önüne koyarlar.

Peki Türkiye Cumhuriyeti anayasını kim düzenlemiş... Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu kim hepsini biliyosunki kurallara uyuyorsun ama biri sana çıksa deseki al kardeşim bu kurallar kitabı bu kitaba uymak zorundasın bunu T.C kurucusu gönderdi ama hiç göremiyceksin onu sen sadece bunlara uy padişaha 7-24 ibadet et vsvs dese anlarım örnek verirken biraz daha yakın örnekler verki karşılaştıracak ortak yanları olsun...

teslimolan
27-05-09, 00:30
Evet Türkiye Cumhuriyeti anayasasini düzenleyenler de teslim oldular güce karsi toprak oldular bizim olacagimizda bu cünkü güc herzaman güctür ve gücsüz herzaman gücsüzdür. Gücsüz kendini güclü sanabilir ama sanmak bilmek degildir.

Dünyanin bütün ülkelerinde kitap varkene bunun dünyanin kanunu oldugunu gördügün halde inat ediyorsun rummerboy. Inat etmekle kalmiyorsun tesadüfü ilah edinenlerin kayigina biniyorsun sirf Islam a karsi oldugun icin. Sen hangi gemide oldugunun farkina var önce hangi normal akil yaratciyi kabullenip yaraticiyi kabul etmeyenlerin kaygina biner ve yaraticinin olduguna inananlara karsi mücadele verir ? Iste mantik seni disliyor cünkü yaptigin mantik disi. Iste seytan böyle bir sey seni mantikdan alir ve mantik disiliga iter. Ya a sindir ya b. a olarak b nin kayigina binersen onlar batarsa sende batarsin.

aяwєи
27-05-09, 08:18
ostik
Nasıl Müslüman Olduk? demişsin, sen zaten müslüman da değilsinde kendini öyle sanıyorsun. Merak ediyorsan sana söyliyeyim. ilk müslüman araplar(Allah onların Hepsinden Razı olsun) Senin müslümanlarına "höt" demiş onlarda korkularından müslümanlığı kabul ettiklerini söyleyerek kandırmışlar. Fakat binlerce ermeni gürcü yezidi rus kıpti yunanlı onlardan daha mert çıkmış biz kabul etmedik demişler.
benim bildiğim Türkler ise Müslümanlık kafalarına uymuş akıllarına yatmış benimsemişler ve müslüman olmuşlar ve viyanaya kadar gitmişler. fakat senin müslümanların yerine göre ilerici yerine göre ittihatçı yerine göre ergenekoncu yerine göre istemezükçü olmuş milleti birbirine düşürmüşKonuyu açan şahıs yani ostik Müslüman değildir. Öyle olduğunu da sanmaz. Mantıksal pozitivist bir bakış açısı vardır ve dini pozitif düşüncelerden ayıran o keskin çizginin bilim tarafında yer alır. Kendisi uzun süredir aramızda bulunmadığı için size cevap verme imkanı da olmamış. Onun yerine ben bilgilendirmiş olayım.

RuMmErBoY
27-05-09, 18:12
Evet Türkiye Cumhuriyeti anayasasini düzenleyenler de teslim oldular güce karsi toprak oldular bizim olacagimizda bu cünkü güc herzaman güctür ve gücsüz herzaman gücsüzdür. Gücsüz kendini güclü sanabilir ama sanmak bilmek degildir.

Dünyanin bütün ülkelerinde kitap varkene bunun dünyanin kanunu oldugunu gördügün halde inat ediyorsun rummerboy. Inat etmekle kalmiyorsun tesadüfü ilah edinenlerin kayigina biniyorsun sirf Islam a karsi oldugun icin. Sen hangi gemide oldugunun farkina var önce hangi normal akil yaratciyi kabullenip yaraticiyi kabul etmeyenlerin kaygina biner ve yaraticinin olduguna inananlara karsi mücadele verir ? Iste mantik seni disliyor cünkü yaptigin mantik disi. Iste seytan böyle bir sey seni mantikdan alir ve mantik disiliga iter. Ya a sindir ya b. a olarak b nin kayigina binersen onlar batarsa sende batarsin.

Ben İlaha inanmayanlarla bir olup inananlara karşı gelmiyorum. Ben tanrıya herzaman inanıyorum ama dine inanmıyorum kardeşim bi düşünsene ya böyle bi kitap varsa bir işaret istiyorum tanrı istese rüyamda bile bir işaret verebilir kitap hakkında ama yok yok yok. bide şu açıdan bakarsan tanrı kitaba gereksiz yere inananlarada bir işaret göndermesi gerekir oda yok yani bu durumda tanrı yok gibi bi sonuç ortaya çıkıyo yada var ama kesinlikle hiçbirşeye karışmıyor öteki tarafı bekliyor:) ama öteki taraftada bize işaret vermediği için insaflı davrancağı kanısındayım

teslimolan
27-05-09, 19:43
Ben İlaha inanmayanlarla bir olup inananlara karşı gelmiyorum

Yukardakini söylüyorsan o is seninle tüm eksiklerden uzak olan Allah arasinda dir ve ben karismam ve senden özür dilerim.

Allah adil bir sekilde nasil Hz. Adem ve Annemiz denendi ise yasaklanmis agac önünde bizide deniyor ve karismiyor sanmasi da insanin bu yüzden. Ama sade sinav icin diyoruz bunu cünkü Hakim ve Alim olan Allah tüm yarattiklarinin bütün organizasyonu kendi sagliyor yani karismiyor diye bir sey yok. Ne kadar insan nefes aliyorsa onlarin nefes almasini saglayan O Rizik veren ve Yardim eden Allah dir vs. vs. . Zamani geldiginde kaniti kendi koyacaktir. sana ve diger insanlara buna kendimde dahil ögüdüm elinize kalem defter alip düsünün akila ve mantiga hic bir engel koymadan düsünün.

TEK ÖNDER
27-05-09, 19:50
yanlış bilmiyorsam kılıçtan geçirilerek zorla kabyul ettirildi

Agnusteik
27-05-09, 20:48
yanlış bilmiyorsam kılıçtan geçirilerek zorla kabyul ettirildi

çok doğru biliyorsun
zaten yazı da bunun hakkında

saygılarımla

status
27-05-09, 22:17
Türkler kılıç zoruyla din değiştirecek haaa !...

Bu hikayelere inanıyorsanız siz ya Türk milletini tanımıyorsunuz yada Türklükten bi habersiniz demektir.

Çine kafa tutup korku salan bir millet bir avuç arap'ın kılıcından korkup din değiştirecek haa

Yahu ne kadar komik insanlarımız var :)

Agnusteik
27-05-09, 22:35
Türkler kılıç zoruyla din değiştirecek haaa !...

Bu hikayelere inanıyorsanız siz ya Türk milletini tanımıyorsunuz yada Türklükten bi habersiniz demektir.

Çine kafa tutup korku salan bir millet bir avuç arap'ın kılıcından korkup din değiştirecek haa

Yahu ne kadar komik insanlarımız var :)

türkler kendi isteğiyle bağlı oldukları dini(şamanizm) değiştireceklar haaaaaaa?

ya sen türk milletini tanımıyorsun ya da türklükten bihabersin demektir

kültürünü korumayı herşeyden çok vazife gören türkler kültürünü ve inancını bırakıp başka dine geçecek haaaa?

yahu ne kadar komik insanlarımız var :)

status
27-05-09, 23:32
türkler kendi isteğiyle bağlı oldukları dini(şamanizm) değiştireceklar haaaaaaa?

ya sen türk milletini tanımıyorsun ya da türklükten bihabersin demektir

kültürünü korumayı herşeyden çok vazife gören türkler kültürünü ve inancını bırakıp başka dine geçecek haaaa?

yahu ne kadar komik insanlarımız var :)

yahu senin kelime haznen ne kadar dar öyle benim lafları bana satmışsın ha bire :smile:

Ki Türklerin hepsinin şaman olduğunu söyleyebiliyorsan sen Türklükten bi habersin Uzakdoğu dinlerin etkisinde kalan yada diğer dinleri seçen Türkler sosyal asimilasyona uğramışlardır ve Türklük kavramını ve bilincini yitirmişlerdir. Bu bilinen bir gerçektir hiç boşa bu yazdığıma kılıf uydurma.

Anlayabildin mi haaa ?

Agnusteik
28-05-09, 02:02
yahu senin kelime haznen ne kadar dar öyle benim lafları bana satmışsın ha bire :smile:

Ki Türklerin hepsinin şaman olduğunu söyleyebiliyorsan sen Türklükten bi habersin Uzakdoğu dinlerin etkisinde kalan yada diğer dinleri seçen Türkler sosyal asimilasyona uğramışlardır ve Türklük kavramını ve bilincini yitirmişlerdir. Bu bilinen bir gerçektir hiç boşa bu yazdığıma kılıf uydurma.

Anlayabildin mi haaa ?

evet,senin yazının aynısını modere ettim ki bir gerçeği anlayasın!!
asimile olan türkleri anlat bakalım bana biraz
ben de sana emevilerin türklerini kesişini,uluslararası,hatta arap kaynaklarından anlatayım..
başlayabilirsin..

RuMmErBoY
28-05-09, 16:45
Konu hakkında bir fikrim yok ama Türk ler eskiden Gök tengri'ye inanırlardı ve şamanist tiler. Yani gerçekten böyle savaşçı dinine bağlı bir toplumun durup dururken din değiştirmesi hiç mantıklı değil ve ayrıca o zamanlar insanlar daha cahildi herşeye körü körüne bağlanırdı yani dinlerini bırakcaklarını sanmıyorum... Ztn bugünün ve yakın zamanın Türkçü leride Nihal Atsız vs. müslüman değildirler.

italy12
29-05-09, 00:26
resmen bize soykırım yaptılar bize araplar Türk milletinin düşmanıdır.

hakgeldi
31-05-09, 19:42
EL CEVAP;

HUN İMPARATORU ATİLLANIN ZAMANIN PAPASINA SÖYLEDİĞİ SÖZ; " SİZ ŞAŞIRMIŞSINIZ TANRININ OĞLUMUOLUR?
O TEKTİR!!!


http://www.misyonerlik.com/main/atilla.jpgOrkun Anıtlarındaki yazılardan :
Tanrı Öncelikle tektir, eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcıdır; bilinen ve bilinmeyen her şeyi O yaratmıştır. Savaşlarda Tanrı'nın iradesi ile zafere ulaşılır. Buyurur, iradesine uymayanları cezalandırır. İnsanlara kut ve ülüg (kısmet) bağışlar ama bunları layık olmayanlardan geri alır. Canlılara yaşam verir. Ölüm onun iradesine bağlıdır. Varlıklara yaşam verdiği gibi, dilediğinde de onu geri alır.

Kur'andan : Allah tektir, eşi benzeri yoktur...
Kur'andan : O yoktan var edendir.. Yaratıcıdır...
Kur'andan : Allah Muriddir.. İrade sağlayandır..
Kur'andan : Allah Cezalandırıcıdır (Kahhar, Muntekim)
Kur'andan : Allah Rızık vericidir.. Rızkı alandır..
Kur'andan : Her canlı ölümü tadacaktır.

asyalıgezgin
04-06-09, 15:25
Konuyu açan şahıs yani ostik Müslüman değildir. Öyle olduğunu da sanmaz. Mantıksal pozitivist bir bakış açısı vardır ve dini pozitif düşüncelerden ayıran o keskin çizginin bilim tarafında yer alır. Kendisi uzun süredir aramızda bulunmadığı için size cevap verme imkanı da olmamış. Onun yerine ben bilgilendirmiş olayım.
tamam aяwєи (http://forum.kanka.net/member.php?u=169035), ostik müslüman değilse ne diye "Nasıl Müslüman Olduk?" diyor. ozaman "Nasıl Müslüman Oldunuz" desin de müslüman olmadığını bilelim. zaten burda yazanların çoğu Müslüman görünen, onun bunun ajanları. o ajanların çizgileri kendilerinin olsun, benim Müslümanlığım benimdir.
Müslümanlığı dünyaya tanıtan Emevi Araplarınıda Abbasi Araplarınıda Osmanlı Türklerinide Müslümanlığı tanıtanlarıda hepsini seviyorum.
Zorla Müslüman olduğunu sanan varsa geri dönsün, gitsinler engizisyonlarda cadı olarak yansınlar.

ostik (http://forum.kanka.net/member.php?u=345301) sen ajanmısın nesin. madem Müslüman değilsinde nediye"Nasıl Müslüman Olduk?" diyorsun. "Nasıl Müslüman Oldunuz?" de. zaten alıntı yaptığın turan falan da zaten Müslüman değil. Türkiye de ittihat ve terakki artığı bissürü gizli ermeni,sabataycı veya rum olan kişiler var. onlar zaten Müslümanlığı sevmez


resmen bize soykırım yaptılar bize araplar Türk milletinin düşmanıdır.
evet italy12 (http://forum.kanka.net/member.php?u=315250) o araplar Türk milletinin değil senin gibi türklerin düşmanıdır. Senin gibi türklerin dostu Türkiyeyi dahalada parçalamaya çalışan ingiliz fransız yunanlı ve Seyhan ve Fırat nehri topraklarını isteyen siyonizlerdir Akdenize inmek isteyen ruslardır.:hahah:

aяwєи
04-06-09, 17:27
Polemik çıkartmayalım, büyük harfle yazmayalım ve flood yapmayalım arkadaşlar.

Daha sakin :)

italy12
08-06-09, 16:59
ostik (http://forum.kanka.net/member.php?u=345301) sen ajanmısın nesin. madem Müslüman değilsinde nediye"Nasıl Müslüman Olduk?" diyorsun. "Nasıl Müslüman Oldunuz?" de. zaten alıntı yaptığın turan falan da zaten Müslüman değil. Türkiye de ittihat ve terakki artığı bissürü gizli ermeni,sabataycı veya rum olan kişiler var. onlar zaten Müslümanlığı sevmez


sen hiç kitap okumadınmı dostum..evet italy12 (http://forum.kanka.net/member.php?u=315250) o araplar Türk milletinin değil senin gibi türklerin düşmanıdır. Senin gibi türklerin dostu Türkiyeyi dahalada parçalamaya çalışan ingiliz fransız yunanlı ve Seyhan ve Fırat nehri topraklarını isteyen siyonizlerdir Akdenize inmek isteyen ruslardır.:hahah:

ben çifteyim tamam mı iki ülkemide savunurum tarihi okuda ögren ögrenki ona göre haraket et ;)

Enver Istek
09-06-09, 03:05
resmen bize soykırım yaptılar bize araplar Türk milletinin düşmanıdır.


Araplarin Türk düsmani olmasi Allahin dinini baglarmi?Allahin dini evrensel oldugundan onu layiki ile tasimayanlar asri saadet döneminden sonra hep yozlasma yasamislardirki Araplarin hala bu durumu devam etmektedir ve nihayet bizede geciyor sanirim...

Agnusteik
09-06-09, 16:42
Araplarin Türk düsmani olmasi Allahin dinini baglarmi?Allahin dini evrensel oldugundan onu layiki ile tasimayanlar asri saadet döneminden sonra hep yozlasma yasamislardirki Araplarin hala bu durumu devam etmektedir ve nihayet bizede geciyor sanirim...

kusura bakma ama allahın hangi dini evrensel?malum dünyada 1 tane din yok..arabın dinini alarak modern çağı yakalayacağınızı mı zannediyorsunuz? atatürk olmasaydı siz bu ülkenin halini o zaman görürdünüz.atatürkün verdiği özgürlük ile islamı birbirine çorba edip türklerin yaşadığı islam doğru islam diyorsunuz.halbuki kuran araplarda ortaya çıkan,arap kültürüne ait arapça bir kitap..atatürk olmasaydı sen bir afganistan,ırak,suudi arabistan,iran,bunlardan farkın olmayacaktı..hele irandan hiç bir farkın olmayacaktı,gözünü dört aç..
hiç bir millet gökten geldiği sanılan kitaplar ile ilerlememiştir .. M.K Atatürk

Enver Istek
10-06-09, 01:06
kusura bakma ama allahın hangi dini evrensel?malum dünyada 1 tane din yok..arabın dinini alarak modern çağı yakalayacağınızı mı zannediyorsunuz? atatürk olmasaydı siz bu ülkenin halini o zaman görürdünüz.atatürkün verdiği özgürlük ile islamı birbirine çorba edip türklerin yaşadığı islam doğru islam diyorsunuz.halbuki kuran araplarda ortaya çıkan,arap kültürüne ait arapça bir kitap..atatürk olmasaydı sen bir afganistan,ırak,suudi arabistan,iran,bunlardan farkın olmayacaktı..hele irandan hiç bir farkın olmayacaktı,gözünü dört aç..
hiç bir millet gökten geldiği sanılan kitaplar ile ilerlememiştir .. M.K Atatürk


Allahin tek dini vardir oda isimlendirilmis sekli ile ISLAMDIR.Evrensel diyorum cünki yozlastirilmis bir din anlayisi gercegi yok saymamizi gerektirmez.Ki eger Kurana iyi bakildiginda tüm yasak ve haramlar Evrenseldir ve bugünki Mezhepsel yasak ve haramlar sadece zan kalir.Kuran Arapca gelmis olabilir,cünki gelen Resul kendi geldigi topluma baska bir dil ile anlatmasi kadar sacma bir sey olmaz idi.Zaten yazimi iyi okusan yozlasmis dedim cünki yozlasmis bir inanc Tagutlarin dinidir yoksa Allahin degil.O saydigin ülkelere iyi bakarsan din Kurandan degil alimlerini, din adamlarını, rahiplerini, hahamlarını, müfessirlerini, müçtehidlerini, şeyhlerini, şıhlarını, kutuplarını, hocalarını, imamlarını, seyyidlerini, azizlerini, velilerini, kutuplarını, gavslarını, maguslarını, mollalarını, gurularını, racalarını Rabb ittihaz ederler.Is böyle olunca Kuranin ayetlerine dahi saldiri yine bu güruhtan gelirki su forumda dahi bunu gördügünüz iyi biliyorum.Iste bu ehval icerisinde Basbug Atatürkün Islami vasiyetini bölümüne aciyorum son meclis konusmasidir iyi okumani dilerim.Biz Atatürkümüze bagli genclik olarak vasiyetine sahip cikiyoruz,Dinimize en güzel sekilde Kuranla hakim bir anlayis benimsiyoruz...Selam ile...

Agnusteik
10-06-09, 01:27
Maide 33- Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

şimdi yozlaşmış dediğin adamlar ülkeyi kuranla yönetiyor,yani şeriat..işte adamlar bunun gibi çağın dışında kalmış eskimiş insancıl yanı bulunmayan ayetlerle ülke yönetiyor.
yozlaşma falan yok,arabın dinini araba öğretmeyin

sevgiler

Enver Istek
10-06-09, 01:39
Maide 33- Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

şimdi yozlaşmış dediğin adamlar ülkeyi kuranla yönetiyor,yani şeriat..işte adamlar bunun gibi çağın dışında kalmış eskimiş insancıl yanı bulunmayan ayetlerle ülke yönetiyor.
yozlaşma falan yok,arabın dinini araba öğretmeyin

sevgiler


Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: «Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.» Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Maide 32-34

Bak kanka yukarida görmen icin ayetleri astim.Görüldügü gibi Allaha ve Resulüne savas acan?Kim bunlar?Iste Iraki kana bulayanlar,Afkanistani kana bulayanlar degilmidir?Hem ic savasta Müslüman kani dökenlerle orayi isgal edenler degilmi?Ha Araplar degilmi orada katledenlere her türlü yardimi yapan veya Türkiye kendi hava sahanligini acmadimi?Sadece Irakta bir milyon insanin kani akmisken nasil davranilmali el bebek gül bebek onlara birde bizimki gibi Insallah sag salim dönerlermi diyelim?

asyalıgezgin
10-06-09, 21:58
sen hiç kitap okumadınmı dostum..ben çifteyim tamam mı iki ülkemide savunurum tarihi okuda ögren ögrenki ona göre haraket et ;)
italy12, ben çok kitap okudum, senin kitabın olan kitabı mukaddesi yani senin holy bibleni ve okumadığın birçok kitabıda okudum. ve göremediğin gerçekleri anladım.

ben çifteyim demişsin çifte nedemekse, çifte vatandaşlıkmı çifte milliyetmi. sanırım sen kendini biraz türk daha çok italyan sanıyorsun olabilir hepten italyanda olabilirsin. osmanlılara kıbrıs adasını fetheden kılıç ali paşa da italyandı ozaman kıbrısda italyanlarındı. önemli olan islama hizmet edenlere hizmettir. ırkçılığa kesinlikle karşıyım ve hiçbir milletten gocunmuyorum. çanakkale şehitliğinde yatan birçok türk olmayan müslüman vardır. bunun yanında osmanlı ordusunu almanlara teslim eden ittihatçılar türk olsa nolur olmasa nolur

Agnusteik
10-06-09, 22:16
italy12, ben çok kitap okudum, senin kitabın olan kitabı mukaddesi yani senin holy bibleni ve okumadığın birçok kitabıda okudum. ve göremediğin gerçekleri anladım.

ben çifteyim demişsin çifte nedemekse, çifte vatandaşlıkmı çifte milliyetmi. sanırım sen kendini biraz türk daha çok italyan sanıyorsun olabilir hepten italyanda olabilirsin. osmanlılara kıbrıs adasını fetheden kılıç ali paşa da italyandı ozaman kıbrısda italyanlarındı. önemli olan islama hizmet edenlere hizmettir. ırkçılığa kesinlikle karşıyım ve hiçbir milletten gocunmuyorum. çanakkale şehitliğinde yatan birçok türk olmayan müslüman vardır. bunun yanında osmanlı ordusunu almanlara teslim eden ittihatçılar türk olsa nolur olmasa nolur

evet yazından da anlaşılıyor;ırkçı değilsin,ümmetçisin

saygılarımla
Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: «Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.» Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Maide 32-34
?

kuranda verebildiğiniz tek ama tek örnek budur ve çok ironiktir ki allah size değil israiloğullarına seslenmektedir :hahah:

haram aylar çıktığında inanmayanları bulduğunuz yerde öldürün diyen kuran gayet evrensel bir mesaj vermekte,o zaman bu zaman diye ayırt etmenize gerek kalmadan haram aylarda beni öldürmeni allah serbest bırakmıştır.hayırlı öldürmeler

italy12
17-06-09, 12:19
italy12, ben çok kitap okudum, senin kitabın olan kitabı mukaddesi yani senin holy bibleni ve okumadığın birçok kitabıda okudum. ve göremediğin gerçekleri anladım.

ben çifteyim demişsin çifte nedemekse, çifte vatandaşlıkmı çifte milliyetmi. sanırım sen kendini biraz türk daha çok italyan sanıyorsun olabilir hepten italyanda olabilirsin. osmanlılara kıbrıs adasını fetheden kılıç ali paşa da italyandı ozaman kıbrısda italyanlarındı. önemli olan islama hizmet edenlere hizmettir. ırkçılığa kesinlikle karşıyım ve hiçbir milletten gocunmuyorum. çanakkale şehitliğinde yatan birçok türk olmayan müslüman vardır. bunun yanında osmanlı ordusunu almanlara teslim eden ittihatçılar türk olsa nolur olmasa nolur

benim yazımı kime yazdığımı ve tamamen okursan daha çok sevinirim. bende ırkçılığa karşıyım zaten ama arapları hiçbir zaman sevmicem çünkü onlar bizleri katlettiler ve ermenileri. Ancak ermeni arkadaşlarım var ama onlar Türkiyede yaşıyorlar ve Türkiyeyi çok sevdikleri için onlarla arkadaşlık kuruyorum.

Enver Istek
17-06-09, 13:05
evet yazından da anlaşılıyor;ırkçı değilsin,ümmetçisin

saygılarımlakuranda verebildiğiniz tek ama tek örnek budur ve çok ironiktir ki allah size değil israiloğullarına seslenmektedir :hahah:

haram aylar çıktığında inanmayanları bulduğunuz yerde öldürün diyen kuran gayet evrensel bir mesaj vermekte,o zaman bu zaman diye ayırt etmenize gerek kalmadan haram aylarda beni öldürmeni allah serbest bırakmıştır.hayırlı öldürmeler


Iste buda Kuran disi taasubun ayak sesi;Haram aylarda Islami savasa zorlayanlari yine Haram aylarin disinda yok edilmesini istemek kadar dogal ne olabilir?Yine tesekkür edeceginize kalkip yeriyorsunuz?Cünki en azindan haram aylarda yasamalarina müsade var.Haram aylarda öldürülmezsiniz korkmayin.Ama Onlar haram aylarda dahi Camiiye siginmis kadin,Cocuk ve Ihtiyarlari toplu ypk ederken bunu görmez iseniz Araf suresindeki gibi kör ve sagirlari oynamaya devam ederseniz......

John Connor
17-06-09, 16:00
Nasıl müslüman olduk! Soru güzel...

De bu soruyu neden müslümanlık bölümünde müslümanlara sormuyorsunuz da Diğer dinler (http://forum.kanka.net/forumdisplay.php?f=272) bölümünde açıyorsunuz?

Ne münsabet? Bir de hani hava atar gibi nasıl müslüman olduğunuzu öğrenmek kimin umrunda onu anlamadım...

asyalıgezgin
02-07-09, 10:46
Nasıl müslüman olduk! Soru güzel...

De bu soruyu neden müslümanlık bölümünde müslümanlara sormuyorsunuz da Diğer dinler (http://forum.kanka.net/forumdisplay.php?f=272) bölümünde açıyorsunuz?

Ne münsabet? Bir de hani hava atar gibi nasıl müslüman olduğunuzu öğrenmek kimin umrunda onu anlamadım...
John Connor (http://forum.kanka.net/member.php?u=334126) bu soruyu soran ve konuyu açan ostik kankamız müslüman değil sen onu o kankaya sor. alıntı yaptığı turan dursun k ninde müslüman olduğunu sanmıyorum. meydanı karıştırmak istiyor.:Peureux06

italy12
02-07-09, 12:06
John Connor (http://forum.kanka.net/member.php?u=334126) bu soruyu soran ve konuyu açan ostik kankamız müslüman değil sen onu o kankaya sor. alıntı yaptığı turan dursun k ninde müslüman olduğunu sanmıyorum. meydanı karıştırmak istiyor.:Peureux06


o zaman biz neden tarih dersinde görmedik hiç müslüman oluşumuzu sadece müslümanlık öncesi ve birden müslüman olduk nasıl olduk peki.
neden tarih derslerimizde bu ögretilmiyor ?

_leyl_
02-07-09, 12:27
bu konuda konuşulanlar çok saçma sorularınızda Düşünün biraz sonra yazın ne yazcaksanız ,, SADECE şunu demk isterim müslüman olmayan kişlerin boşlukta olduguna inanırım elbet bi gün dogru yolu bulup İSlamiyeti seçersiniz inş ,,AKLI olan her insanda bunu yapar mntıklı düşündümü ,,,ARAŞTIRDIM DİENLERDE İİ ARAŞTIRAMAMAMIŞ EZAN SESİNİ DUYUPTA ETKİLENİP MÜSLÜMN OLNLAR VAR allahım İÇİNİZE KOYSUN ONU ÖNCE OLUR İNŞ

hakgeldi
02-07-09, 20:46
EL CEVAP;


MİSYONERLERİN TÜRKİYE ÜZERİNDE Kİ HESAPLARI;


ANADOLUYA GÖNDERİLEN MİSYONERLERE GÖNDERİLEN İLK TALİMAT:

“Bir fetih savaşına girmiş askerler olduğunuzu unutmayın…Her ne kadar silahınız manevi de olsa mücadeleniz Napolyon’un askeri girişimlerindeki kadar araştırmaya ihtiyaç gösterir.Bu kutsal ve vaat edilmiş topraklar silahsız bir Haçlı Seferi ile geri alınacaktır.” (1 Aralık 1831 tarihli bir misyoner talimatnâmesi)
Bkz:Uygur KOCABAŞOĞLU,Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki ABD,İstanbul,1989,s.32-33.

VATİKAN’IN KÜRTLERi! PKK’ya kol-kanat gerdiler
VATİKAN’IN KÜRTLERi!

PKK’ya kol-kanat gerdiler

Teröristbaşı Öcalan 1996’da Papa 2. Jean Paul’a bir mektup göndererek, “Ben Hıristiyanlığa Müslümanlıktan daha yakınım. Türkler Anadolu’daki Hıristiyanlığı yıkmış kişilerdir” diyerek yardım istedi. Papa ise, “Kürt halkının trajedisini sessizlik içinde geçiştiremeyiz” cevabını verdi.

FENER RUM PATRİKHANESİ 'NİN TÜRKLER ÜZERİNDEKİ HESAPLARI

Türkler nasıl mahvedilir?</B>

Devrin Fener Patriği Grigoryos’un Rus Çarı I.Aleksandr’a yazdığı ve Türklerin nasıl mahvedileceğine dair tavsiyeleri şunlardır:

“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayri mümkündür. Çünkü Türkler başka milletleri gurur ve ifrada sevkedecek zaferler önünde olduğu kadar her türlü ümitleri kaybedecekleri mağlubiyetlere ve felaketlere karşı sakin, sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i nefislerine fevkalade düşkündürler. Ferdi iradelerin üstündeki hadisatı değişmez mukadderat sayma inancına sahiptirler. Bu inanışları dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevkü idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da ananelerine olan bağlılıklarından ahlaklarının selabet ve safiyetinden bilhassa dinî ve manevî hayatlarını tanzim ve tedvin eden şahsiyetlere olan bağlılık ve hürmetlerinden gelmektedir. Türkleri evvela bu din ve maneviyat şahsiyetlerinden mahrum bırakmak, buhran anlarında irşad vazifesini îfâ edecek şahsiyet ve mihraklardan nasipsiz kılmak icap eder. Bunun da kestirme yolu dinî ve manevî hayatı temsil eden teşkilat ve şahsiyetleri milletleri üzerinde müessir kudret halinden çıkarmak. Halkı da ananat-ı diniyye ve milliyetlerine intibak etmeyen haricî telkin ve fikirlerle tahrip etmektir. Manevî mihraklardan mahrum oldukları gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kuvvetleri sarsılacak ve ancak o zaman maddî vesaitin faikiyetine istinat edilerek Türkleri yıkmak mümkün olacaktır”.

KAYNAK; Albay Enver Topuz, Konferans Notlarından,,,

Papa'dan son bomba: 'Türklere karşı savaşanlar ''aziz'' olacak'

Vatikan'dan edinilen bilgilere göre, Papa 16. Benediktus, günümüzden 517 yıl önce cereyan eden Otranto çıkarması sırasında hayatlarını kaybeden, Piskopos Primaldo da dahil toplam 800 Hristiyana azizlik unvanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Vatikan'da Azizlik Davalarını Değerlendirme Kurulu'ndan onay almış olan kararname 16. Benediktus tarafından da imzalanmış bulunuyor.


Türk Bayrağı papazın ayakları altında !

Olay, Malta'daki bir papaz heykeli. Malta'nın "Vittorisa" bölgesinde bir gezi için giden arkadaşımızın karşılaştığında çektiği bir resim. Papazın doğum günü nedeniyle dikilmiş bir heykel, ancak ayaklarının altında Türk bayrağı.


http://www.misyonerlik.com/maltapapazheykel1.jpg


http://www.misyonerlik.com/maltapapazheykel2.jpghttp://www.misyonerlik.com/main/atilla.jpg

Agnusteik
03-07-09, 02:18
adminden ricam şu kopyala yapıştırların silinmesi,konuda kirlilik yaratıyor;zaten konuyla alakasız bir yazı asılmış yine

italy12
03-07-09, 11:38
kardeşim yazacak söz bulamıyorlar her seferinde kopyala yapıştır. bizim yazılarımızı okumadan her seferinde kopyala yapıştır :D

vesper
03-07-09, 17:54
adminden ricam şu kopyala yapıştırların silinmesi,konuda kirlilik yaratıyor;zaten konuyla alakasız bir yazı asılmış yine

Ben henüz konuyla alakalı olanını görmedim

Sanırım amaç Kur'an'dan ayetler koyup hahay Kur'an bunları yüzyıllar önceden çoktan yanıtlamıştı demek...

Ya da İslam alimleri çoktan düşünmüştü...

asyalıgezgin
06-07-09, 12:43
o zaman biz neden tarih dersinde görmedik hiç müslüman oluşumuzu sadece müslümanlık öncesi ve birden müslüman olduk nasıl olduk peki.
neden tarih derslerimizde bu ögretilmiyor ?
italy12 sende bilirsinki Türkiye Cumhuriyeti yeni bir sistem üzerine kuruldu. bu sistemi oturtmak için bazı gerçekler tarih derslerinde okutulmadı, okutulanlarda sisteme uyduruldu. 1örnek istersen bana ilkokulda Mustafa Kemal in batmak üzere olan çürük bir taka ile Vahdettin den ingilizlerden izinsiz ve gizlice Samsun a çıktığını öğrettiler. oysa bandırma gemisi Vahdettin in emriyle içinde 3üç tane makam arabasıyla(o zamanın imkanlarıyla şimdinin uçağı) ve ingilizlerin Karadeniz e çıkış izniyle denize açılmıştı.:hahah:

italy12
07-07-09, 13:12
her ne olursa olsun dostum gerçekler örtülmemeli bence

aяwєи
08-07-09, 22:46
Kopyala yapıştır olayından bende hiç hoşlanmıyorum ancak kişi genel ahlak çerçevesinde konuyla alakalı olarak istediğini yazmakta özgürdür. Yapacak bir şey yok..

SANTAMANIA
08-07-09, 22:53
Ben Müslümanım, Türk'üm, zorla da kabul etmedim;) konuyla alkası yok ama içimden geldi
Hak ile batıl ortada dileyen inanır dileyen inanmaz...

KutalmışGöktürk
09-07-09, 01:16
Ben Müslümanım, Türk'üm, zorla da kabul etmedim;) konuyla alkası yok ama içimden geldi
Hak ile batıl ortada dileyen inanır dileyen inanmaz...

Teşekkürler hissiyatımıza tercüman oldun değerli kardeşim

asyalıgezgin
21-07-09, 10:14
her ne olursa olsun dostum gerçekler örtülmemeli bence
gerçekleri örtenler müslümanlar değil sistemi oturtmaya çalışanlardır. bilinçli müslüman kişi savaş gereği olmaksızın yalan söylemez.:nono: biz müslüman kıssalarında gerçek kendi aleyhine dahi olsa gerçeği söylenmesini öğrendik. gerçeği saptıranları ve gizleyenleri Allah islah etsin