PDA

View Full Version : ------Osmanlı'nın Unnutturulan Gerçekleri------DJ-Ozii
11-05-06, 01:05
Bütün tarihi kaynaklar, Osmanlı Devleti'nin Türk ulusu tarafından kurulduğunu kanıtlamaktadır. Ancak, kuruluş aşamasını tamamlayan ilk kuruculardan sonra, Osmanlı padişahlarının ne denli Türk oldukları kuşkuludur. Çünkü, kuruluş dönemindeki koşullarda geçerli olan; komşu ülkelere saldırma ve onlardan savaş tazminatı ve ganimeti alma siyasasına dayalı olarak güçlenip zenginleştikten sonra, yatak odalarını, "harem'ler kurarak zenginleştiren padişah-halifelerin birçoğu sayesinde, ırk ve kan birliği bozulmuş olduğu görülmektedir. "...Bütün kadın sultanlar, bütün padişah anaları, hep yabancı ırklardan alınan köle kadınlardan geldiler. Hanedanda bu kan yabancılığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahına kadar devam etti"(1)

Belki bu özelliklerinden dolayı, "halife" sanlı padişahlar, bu sanın yarattığı olanaklardan yararlanarak, yönetimi altında bulunan ve özellikle "Türk" kimliği taşıyan yönetilenleri tıpkı bir sürü gibi yönetmeyi yeğlemişlerdir.

Henüz kuruluş dönemi olan 1466 yılında yapılan bir derlemede, "Türk iti şehre gelince Farisice ürer" denilmektedir.(2) Osmanlı şairlerinden Baki'nin, "Muhteşem Süleyman" olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin Türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:

--------- "Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olamaz.
--------- Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır.
--------- Türk, sultan olma yeteneğinden yoksundur."

Yine bir Osmanlı şairi olan Nef'i ise; "Tanrı, Türke irfan çeşmesini yasaklamıştır" demiştir.
Divan-ı Hümayun yazmanlarından Hafız Hamdi Çelebi 1499 yılında yazdığı şiirinde, "Baban da olsa Türkü öldür" nakaratını kullanmakta, üstelik bu sözün İslam Peygamberi Hz. Muhammet'e ait olduğunu vurgulamaktadır. Sadece bir kıtasını yineleyelim:

-------- "Sakın Türkü insan sanma.
-------- Bir an bile olsa Türkle birlikte olma.
-------- Türk eline şeker olsa o şeker zehir olur.
-------- Türkün başını keserken sakın gam yeme.
-------- Baban da olsa Türkü öldür."(3)

Osmanlı tarihinde çok saygın bir konumu olan Fatih bile, Otlukbeli Savaşından dönerken, elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorduğunda; öldürülen Türkmenlerin kulaklarını keserek küpelerini topladığını öğrenmiş ve "İşine devam et" demiştir.

Hırvat kökenli, Sadrazam Kuyucu Murat döneminde (1606-1611), 155.000 insan doğranmış ya da diri diri kuyulara doldurulmuşlardır. Aman dileyen insanlara Kuyucu'nun yanıtı "Vurun şu pis Türkün başını" olmuştur. Cellatların bile öldürmeye kıyamadığı çocuğu atından inerek öldüren Kuyucu Murat, Osmanlı'nın yetkilisi, öldürülen çocuk da Anadolu'nun evladı Türktür. (Olayı ayrıntıları ile Osmanlı tarihçisi Naima'dan öğrenmek olasıdır.) Yavuz Sultan Selim'in, halifeliği zorla da olsa aldıktan sonra, yönetim ile Türk ulusu arasındaki anlayış ve ideoloji ayrılığı açık şekilde çelişmiştir. Yönetime dayalı şeriatçı anlayış üst yönetime egemen olur iken, Anadolu'da yaygın olan Alevilik sayesinde Türk dili kendini koruma olanağı bulmuştur. Yönetimin Anadolu'yu dil unsuru aracılığıyla Araplaştırmasına ve Acemleştirmesine karşı olan bu halk, yok edilmek istenmiştir. Bu nedenle Anadolu'da öldürülen Türk sayısı, Yavuz Sultan Selim zamanında 40.000 kadardır. Bu gerçek Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk halkından koptuğunun açık bir kanıtıdır.(4)

Osmanlı tarihçisi Naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır: "Türkmen çözülüp gitmesi yamandır, cem-ü iltiyamına derman yok." Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.

Osmanlı tarihçisi Naima "Tarihi"nde Türkler için; nadan (kaba) Türk, idraksiz Türk, hilekâr Türk ifadelerini kullanmaktadır.(5)

Aslında Türkler hakkındaki kötü yargılar Selçuklulardan beri yaygındır. Örneğin, Selçuklu yazar Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, şunları yazmıştır: "Hunhar Türkler, köpek ve kurt gibidirler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar."(6)

Osmanlı düşüncesinde, "kavmi necip" olarak görülen Araplar karşısında Türk ulusu aşağılanmıştır. 1912 yılında Sebilürreşt dergisinde çıkan bir yazıda; "Türk" deyiminin kullanılması, dinsizlik, kâfirlik sayılıyordu. "Türk hükümeti", "Türk ordusu", "Türk ülkesi" deyimlerinin Osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu. 1913 tarihli "Mecmuai Ebuzziya" dergisinin 94. sayısında; "Bizim Türklüğümüz sembolizmden başka bir şey değildir. Bizler yani Türkler Müslümanlık içinde erimişizdir. Türk falan değil, sadece Müslümanız. Buharalı hanlar bile kendilerini Türk saymazlar. Zira onların cetleri de vaktiyle Türkistan'ı zaptetmiş olan Araplardan başka bir şey değildir," demekle, kendisini ve Anadolu'da yaşayan bütün insanların kimliğini inkâr ediyordu. Üniversite profesörlüğü de yapmış olan Ahmet Naim, 1913 yılında yazdığı "İslam'da Davai Kavmiye" adlı kitabında, Türke karşı savaş açmış ve "Türkün geçmişini bilmesine ve öğrenmesine lüzum ve ihtiyaç yok... gerekli olan şeriatı öğrenmektir," demiştir. 1919-1920 yıllarında Şeyhülislamlık görevine getirilmiş ve Padişahla birlikte ülkeden kaçmak zorunda kalmış olan Mustafa Sabri Efendi ise, Türke Türklük benliği vermek isteyenlere "soysuzlar" yakıştırmasında bulunmuştur.(7)

Bu tutum ve koşullar içerisinde "Türk" kimliği, yönetimin merkezi olan İstanbul'dan uzak, savaştan savaşa asker toplamak için anımsanan, Anadolu köylerinde kapalı bir kültür içinde dili ve töreleri ile yaşamıştır. Zaman içinde "Türk" yöneticisine o denli yabancılaştırılmış ki, kimi kez "Osmanlı Efendisine Türk' demek hakaret sayılmış", "Türk" sözcüğü, Anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur.(8)

İstanbul alındıktan sonra, Osmanlı yönetiminde, devletin en yüksek yürütme organları Türke kapalı tutulmuş, devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun okullarına Türkler alınmamışlardır.(9) İstanbul'un alınmasından 4. Murat'ın ölümüne dek geçen 187 yıl içinde, devşirmelerden 66, Türk kökenlilerden de 10 kişinin sadrazamlığa atandığını, aynı dönemde devşirmelerin toplam 167 yıl, Türk kökenli sadrazamların da 17 yıl görev yaptığı(10) gerçeği, Türklere yaklaşımı gösteren ayrı bir kanıttır. Padişahlar, yakın korumalarını da hep devşirme (kul-köle) olanlardan seçmişlerdir.

Osmanlı yönetiminin bu tutumuna karşın halk da kendi arasında birlik ve beraberlik içinde değildi. 12. yüzyıl ortalarında Ahmet Yesevi'nin kurduğu; Türk geleneğini, dilini ve kültürünü Şamanlık ile bütünleştiren (Bektaşilik gibi) tarikatlar Anadolu'da yayılmaya başladı. Bir taraftan Yesevi yanlısı ve Türk kimliğini taşıyan tarikatlar yayılır iken, öte yandan da, Sünni İran kültürünü benimseyen Nakşibendi Tarikatı, yeniliklere karşı koyma alışkanlığını güden Zeyni Tarikatları ve Fars diline önem verdiği için daha çok aydınlar (!) arasında yayılan Mevlevilik, yaygınlık gösteriyordu. Bu tarikatlar içinde, Türk kökenli olanları, doğal olarak Arap kültürü görmüş olan medreselilerce aşağılanmaya çalışıldı. Bu koşullar altında Türk halkı kendi yurdunda aşağılanmış oldu. "Kaba Türk", "Anlayışsız Türkler", "Pis Türkler" gibi önyargılar dönemin özelliklerinden oldu.(11)

Osmanlı yönetiminde Türke yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:

--------"Türk değil mi, Merzifon'un eşeği,
--------Eşek değil, köpekten de aşağı."

Osmanlı'nın bu yaklaşımına Türkün verdiği yanıt, bir şiirin dizelerinde şu şekilde yer almıştır:

--------"Şalvarı şaltak Osmanlı
--------Eğeri kaltak Osmanlı
--------Ekmede yok biçmede yok
--------Yemede ortak Osmanlı"(12)
Kendi yöneticilerinin bu tutumu karşısında, yabancılardan da olumlu yorum beklenemezdi. Yabancılar, Türkleri "yaklaşık 1000 yılına kadar Arapların esiri olan Türkler dağ insanı niteliğinde bir kavimdir"(13) şeklinde yorumluyorlardı.

Ulusçuluğun etkisi ile etnik kökenlilerin, Osmanlı yönetiminden birer birer ayrılmaya başladığı 19. yüzyılın ilk yarısında hatta sonlarında bile, Osmanlı yönetiminin Türke olan yaklaşımı değişmemişti. 1874 yılında "Dünya Tarihi" kitabının yazarı, Askeri Okullar Bakanı Süleyman Paşa, "Osmanlı devletin adıdır, milletimizin adı Türktür" görüşünü savunmasına karşın, bu düşüncesini kendi kitabında bile kullanmaya cesaret edememişti.(14)

Koçu Bey, 4. Murat'a sunduğu risalesinde (küçük kitap) Türkler hakkında şunları yazıyordu: "...mezhebi bilinmeyen şehir oğlanı, Türk, çingene, tatar, kurt, ecnebi, laz, yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, yol kesen, yankesici ve diğer çeşitli kimseler..."

"Harem-i Hümayuna kanuna aykırı olarak Türk ve yörük, çingene, Yahudi, dinsiz, mezhepsiz, nice kallaş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu." Bu sözler yazılıp Türk olduğu söylenen Padişaha veriliyordu.(15)

Abdülhamit'in Araplara ve islamiyete dayanan siyaseti, Türkü, Türkçüleri baş düşman olarak görmekteydi. Onun zamanında "Türküm demek, Türkten söz etmek büyük suçtu".(16) Devletin dayandığı kendi halkına bu denli yabancılaşmasından olsa gerek, Osmanlı Devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 Anayasasına değin rastlanmadı.(17) Zaten, dini ile dilini de değiştiren bir ulusa Osmanlı Devletinden başka yeryüzünde rastlanmamıştır.

Osmanlı yönetimi, kendilerini Türk olarak görmedikleri için, Türk kökenliler "azınlık" konumunda kaldı. 1897 tarihinde, bir İngiliz gezgini şunları söylüyordu: "Türk adı nadiren kullanılır, onun iki yolda kullanıldığını işittim; ya bir ırkı ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün 'Türk' veya Türkmen' olup olmadığını sorarsın, ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin İngilizce söyleyeceğin 'eşek kafalı' anlamında, 'Türk kafa' diye homurdanırsın."(18)

Aynı yıllarda, Türk-Yunan Savaşı ortamında Şair Mehmet Emin'in yayımladığı kitapta, "Ben bir Türküm dinim cinsim uludur" dizeleri yer alıyordu. Ancak, üstünlüğü kanıtlamak için şiirler yeterli değildi. Kendi yöneticisi tarafından aşağılanan, üst üste gelen yenilgiler sonucunda benliğini, kişiliğini yitiren ve varlığını yitirmek üzere olan Türk halkı tarihin en zor dönemini yaşıyordu.

Yabancıların Türk imgesi ise Osmanlı'nın, Türke yaklaşımından farklı değildi. Türkologlara göre Türkler; insanlar arasında anlayış bakımından sonuncudur. İnançtan ötesini kavrayamazlar; anlamaya da çalışmazlar... İslam dininin Türkler üzerindeki etkisi iyi sonuç vermemiştir. Türkler, Müslüman Asya'nın Avrupa'ya karşı savaşan askeri oldu. Müslümanlık, Türk dehasına ters düştü. İslam, bu "Yarı Çinliler"den "Acımasız İranlılar" yarattı.(19)

Türk aydınının durumuna gelince; çok az sayıda olsa da uyanma belirtileri başlamıştı. Bunlar arasında en önemlisi Ziya Gökalp adını taşıyor.

--------"Sorma bana oymağımı boyumu,
--------Beş bin yıldır millet gibi yaşarım...
--------Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı,
--------Türküm, bu ad her unvandan üstündür,"

diye haykırıyordu.
Öte yandan, özgür düşüncenin olmadığı bir ortamda, kendi ulusal çıkarlarını savunma olanağından yoksun olan bir avuç kişi yurt dışında özgürlük arıyorlardı. Bu aydınlar, yurt özlemi ile, ülkelerinden aldıkları yüz kızartıcı haberlerin ve kötü gelişmelerin ezikliği içindedirler. Onlardan birisi, o günlerin koşullarını, şu duygusal satırlarla günümüze aktarmaktadır: "Bir mayıs sonu ya da bir haziran başı idi. Bağımsız fakat, bütün kalbiyle İttifak Devletlerinin zaferini kutlayan bir Avrupa şehrinde, başım eğik, gözlerim yaşlı dolaşıyorum. Yüreğim bir derin uçurum, kafam bir cehennemdir. ...Gün geçmiyor ki, bir mağazada bir lokantada Türk olduğum anlaşılınca acı bir alay edilme veya ağır bir hakaretle karşılaşmayayım. ...lakabımız 'makak'tı. (bir çeşit şempanze maymun türü). ... gönül verdiğimiz genç kızlar Türklüğümüzü sezince bizden iğrenip kaçıyordu.

İşte, o şehrin bu cehennem atmosferi içinde, bir gün yılgın ve çekingen dolaşırken, gözlerim, ansızın, bir gazete satıcısının sergisinde, bir sürü gazete adı ve başlıkları arasında, iri harflerle dizilmiş şu satırlara ilişiverdi: 'Bir Türk generali İtilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor.' Titreyerek gazeteyi aldım. Yürürken okuyorum; 'Mustafa Kemal Paşa isminde bir Türk generali.' "(20)
İşte o Mustafa Kemal önce bölgesel sonra ulusal toplantılarla Türke Türklüğünü, dünyaya insanlığını anımsatacak uğraşısını başlatmadan önce geldiği İstanbul'dadır.

Ancak biz başa dönerek, Osmanlı yönetiminin birinci derecede yöneticisi konumunda olan padişahların kökenlerine bir kez göz atalım. Böylece, 3. padişah olan 1. Murat'tan başlayarak padişah analarının kökeni öğrenilecek, Türk Ulusunun kanı ve canı üzerine kurulan saltanata karşın, Türke düşman oluş nedeni daha iyi anlaşılacak, "ecdat" özlemi çekenlerin "ecdatları" daha iyi tanınmış olunacaktır.


__________________________________________________ ________________
Dipnotlar:
1) Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan... C.2, s.440.
2) Burhan Oğuz'dan aktaran, Şakir Keçeli, a.g.y., s. 118.
3) Aktaran, Şakir Keçeli, a.g.y., s. 121.
4) Çetin Yetkin, Türk Halkı... s.161.
5) Naima Mustafa Efendi, Tarih-i Naima, Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman, İstanbul, C.1, s.168, 238, C.2 s.536. C.3, s.1180, C.4 s.169.
6) Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.12.
7) Mustafa Coşturoğlu, a.g.y., s.278, 279.
8) Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, s.22, 23, Cahen'den aktaran, Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, s.1.
9) Hikmet Bayur, a.g.y., s.15.
10) Hikmet Bayur, a.g.y., s.17.
11) Özer Ozankaya, Türkiye'de Laiklik, İstanbul, 1990, s. 253.
12) Özer Ozankaya, a.g.y., s.121.
13) Warshew'den aktaran, Bozkurt Güvenç, a.g.y., s. 311.
14) Bozkurt Güvenç, a.g.y., s.26.
15) Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.145.
16) Esat Kamil Erkut, a.g.y., s.63.
17) M.Rauf İnan, Atatürk'ün Evrenselliği, Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları, Ankara, 1983, s.198.
18) Ramsay'dan aktaran, Bernard Lewis, a.g.y., s.331.
19) Türkoloji uzmanı Cahun'dan aktaran, Bozkurt Güvenç, a.g.y., s.308.
20) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İstanbul, 1971, s.24, 25.

C4L1
11-05-06, 18:44
hikaye ve kurgu bakımından çok etkileyici bir yazı bu yazının kaynağına aşağıda vereceğim linkten ulaşabilirsiniz ve en doğrusuda bu olur daha objektif bir değerlenmdirme açısından kaynağından öğrenmek en iyisi.
Hüsnü Merdanlıoğlu- Atatürkçü Düşüncenin Evrenselliği (http://www.1001kitap.com/Guncel/Vural_Savas/militan_demokrasi/md03_43.html)

Benim değerlendirmem ise bu yazının baştan aşağı tarihe taraflı bakan ve ondan çıkardıklarını kirli amaçlarına alet etmeye çalışan ve tamamıyla Biz Türkleri kullanmak için bir yular olarak görüyorum. Eğer osmanlı bizlere değer vememişse ve kullanmışsa bu düşüncede bizlere değer verdiğini düşündürerek kullanmaya yöneliktir. Açıkçası iki ucu b.klu değnek. Türk insanı çalışkandır ve zekidir neyin doğru olacağını yüksek zekasıyla kestirir ve birilerinin ona ne olduğunu anlatmasına da ihtiyacı yoktur.

Türkok
11-05-06, 20:16
Hiçbirşeye inanmayan biri bile en azından ozanların gerçek olan dörtlüklerinin neden bu kadar TÜRK karşıtı olduğunu sorgulama yetisine sahip olmalıdır.Yanlılık ve kurgunun kimlere ait olduğu belirgindir.

blondman
11-05-06, 23:52
ya bırakın *********lerin yazdıklarını ya. zaten tarihini öğrenmemiş bi millet var. neyin ne olduğunu bilmiolar. bide böle saçmalıklarla milletin kafasını bulandırmayın. bu yazıyı yazanda savunanda türklüğünü bi gözden geçirsin o zaman

StR@nGeR
12-05-06, 00:03
ya bırakın ş e r e f s i zlerin yazdıklarını ya. zaten tarihini öğrenmemiş bi millet var. neyin ne olduğunu bilmiolar. bide böle saçmalıklarla milletin kafasını bulandırmayın. bu yazıyı yazanda savunanda türklüğünü bi gözden geçirsin o zaman

insanların türklüğüne laf etmeden önce şu yazıyı bir okuyun madem herkes çok vatanperver neden 6-7 kişiden başka bir Allah'ın kulu kınamıyor bunları?!?! snein o ********* dediklerin o dönemde yaşayan insanlar ziya gökalp ise TURANCIDIR. söylediğin lafların gittiği yerlere dikkat et.

http://forum.kanka.net/showthread.php?t=135533

ufukgul88
12-05-06, 00:10
al işte yine bir emeğe saygısızlık !!.. BLONDMAN isimli arkadaşım. herkes burda en az senin kadar türk. Neden Eline çamur alıp etrafa fırlatmaya başlıyosn !
Arkadaşım derlemiş bize bir bilgi sunmuş okursun yada okumazsın. Katılırsın yada katılmazsın ama bunu adabına göre yap... Emeğine sağlık kanka saol.
Osmanlının böylesine pislkleri olduğunu biliyorm. Hiçkimse osmanlıyı sadece savaşlarla avrupayı asyayı fethetmiş bir devlet zannetmesin. Hiçbizaman güllük gülistanlık temiz bir süreç geçiremedi. İyi yanları kadar kötü taraflarıda vardı Bu konuyu açmayalım şimdi...Teşekkürler tekrar..

C4L1
12-05-06, 02:39
al işte yine bir emeğe saygısızlık !!.. BLONDMAN isimli arkadaşım. herkes burda en az senin kadar türk. Neden Eline çamur alıp etrafa fırlatmaya başlıyosn !
Arkadaşım derlemiş bize bir bilgi sunmuş okursun yada okumazsın. Katılırsın yada katılmazsın ama bunu adabına göre yap... Emeğine sağlık kanka saol.
Osmanlının böylesine pislkleri olduğunu biliyorm. Hiçkimse osmanlıyı sadece savaşlarla avrupayı asyayı fethetmiş bir devlet zannetmesin. Hiçbizaman güllük gülistanlık temiz bir süreç geçiremedi. İyi yanları kadar kötü taraflarıda vardı Bu konuyu açmayalım şimdi...Teşekkürler tekrar..

Sen insanların Osmanlıyı ne zannetmesini isterdin? Öylebir yorumun varki konu hakkında sanki sen osmanlının değil de osmanlı senin çocuğun.... Bu kadar tanıyorsun yani....

Biliyorsan paylaş bilmiyorsan sataşma sus!

Türkok
12-05-06, 07:46
Sen ne kadar anlatırsan anlat,söylediklerin karşıdakinin anladığı kadardır.
Arkadaşın söylediği senin anlayamadığın şey şu;Osmanlıyı tanırken kendimizi kandırmayalım.Doğruları ve başarıları kadar,yanlışları ve yenilgileride bilelim,konuşalım.Osmanlı hanedanları 700 yıl hüküm sürmüşlerdir.Kültürü hiçbir azınlığa değil bize aittir.Fakat yanlışları da bize aittir.Temiz kalpli insanlar yanlışlarını ortaya koyanlardır.Varsa Selçuklu'ların hatta Göktürklerin yanlışlarıda
ortaya koyulsun.TÜRK'ler hiçbir zaman yanlışlarını savunmamışlar hatta BİLGE KAĞAN gibi bir daha tekrarlanmasını engellemek için bunları gelecek kuşaklara anlatmışlardır.

ufukgul88
12-05-06, 08:49
OSMANLIDA GARİP VAKALAR ! bu kitabı okumanı öneririm.bu sana ilk uyarm bende dahil hiçkimseyi sustaramazsn.Atalarının öyle tertemiz bir devlet sürdüğünü zannetme , hileninde kralını yapmış bir devlet.

TIMAR
12-05-06, 17:18
bazılarının agzına bıber lazım

TIMAR
12-05-06, 17:21
osmanlı sultanları turkmendır ve kayı asıretıne mensuplar o zamanlar osmanlı elcılerının bıle ayagını opermıs gavurlar yazıkkı tarıhı saklanmıs osmanlı hakkında boyle abuk seyler yazanın cınsınden suphe ederım

C4L1
12-05-06, 17:25
böyle anlamaktan yoksun tartışma yoksunu ''C4L1'' arkadaşlarda var tabi.
OSMANLIDA GARİP VAKALAR ! bu kitabı okumanı öneririm.bu sana ilk uyarm bende dahil hiçkimseyi sustaramazsn.Atalarının öyle tertemiz bir devlet sürdüğünü zannetme , hileninde kralını yapmış bir devlet.

Hala sataşmanın bir lüzumu var mı? :nono: Seni susturan yok, oturduğun yerden istediğin gibi bağır.:kiki:

C4L1
12-05-06, 17:47
Arkadaşın söylediği senin anlayamadığın şey şu;Osmanlıyı tanırken kendimizi kandırmayalım

Türkok arkadaşı çok iyi anladım boşuna laf kalbalığı yapma paragrafında.
Osmanlı 'nın hatalı olduğu tarafları bu konunun içinde kabüllenmem imkansız çünkü bu konuyu ben ciddiye almıyorum ve çok maksatlı yazılmış bir yazıdır bu konunun içeriği. Eğer bu konun içinde kabullenirsek yazının doğru olduğu gibi bir kanıya varılacakdır. Bu da yanlış olur!

Vicdan terazisinde osmalıyı tartacak kadar yüreği olanlar muhakkak doğruyu bulacaklardır? Ben fikir belirtmek istemiyorum artık bu konularda çünkü sizlerle uzlaşma babında bir arpa boyu yol alamadık. Ben sizlerin değerlerinize saldırmadığım halde siz durmadan sataşıyordunuz. Dini konularda Alevilerin papağanlığını yapıp sunnilere karşı savaştığınızın farkında mısınız?

blondman
12-05-06, 18:11
al işte yine bir emeğe saygısızlık !!.. BLONDMAN isimli arkadaşım. herkes burda en az senin kadar türk. Neden Eline çamur alıp etrafa fırlatmaya başlıyosn !
Arkadaşım derlemiş bize bir bilgi sunmuş okursun yada okumazsın. Katılırsın yada katılmazsın ama bunu adabına göre yap... Emeğine sağlık kanka saol.
Osmanlının böylesine pislkleri olduğunu biliyorm. Hiçkimse osmanlıyı sadece savaşlarla avrupayı asyayı fethetmiş bir devlet zannetmesin. Hiçbizaman güllük gülistanlık temiz bir süreç geçiremedi. İyi yanları kadar kötü taraflarıda vardı Bu konuyu açmayalım şimdi...Teşekkürler tekrar..

suç bende seni muhatap alıp sana yorum yazıorum. yahu sen kimsinde beni uyarıosun. osmanlı derken 100 düşün 1 konuş.senin gibilere ve senin gibi düşünenelre sölenecek ii lafım ypok.
ayrıca emeğe sağygıyı geçmişine söven birinden öğrenecek deilim.geçmişime hakaret eden, ne yin neolduğunu b,ilmeyen insanlarınyazılarına ben neden teşekküreddeyim. ayrıca foruma bu yazıyı ekleyene bi lafım yok.,
ooooh arkadaşlar kafasına göre benim geçmişime laf edeck ben susacam. yok yaaa.tekrar ediorum. bu konu hakkında kimsenin yeterli fikri ve bişlgisi yok. kanıt okutulan tarih ve bilinen ve öğretilen saçma ve yalan tarih. asıl gerçek bilinmeyen hakiki tarih. inşallah bu millet birgün bu acı gerçeği öğrenecek. bakalım siyonizm yardakçıları o zaman ne yapacak.

gezincis
12-05-06, 20:21
ya bu safsatalara zaten inanan yokta bu yazının kaynağı hakkında bir yorum yapayım
malum her ulusta kendisiyle çelişen insanlar mevcuttur. tarihte bu hep böyle olmuştur. bu yazıda o insanların eserlerinin toplanması ile oluşturulmuş tarihi gerçeklerden uzak sadece yanlı bir yazıdır. gerçek tarihi araştırırsanız osmanlıcılık akımı bile duraklama döneminde sokullu paşa sonrasında ortaya çıkmış bir akımdır. yani ondan evvel türk olusu olarak görülüyordu osmanlı. duraklama ve gerileme döneminde ise milliyetçilik akımlarını dizginlemek ve çözülmeyi durdurma amaçlı ortaya atılmış osmanlıcılık ve islamcılık akımları bu düşüncenin azda olsa oluşmasına neden olmuş olabilir.
ama dediğim gibi bu sadece osmanlının çözülmesini önlemek amaçlı bir yöntemdir

anbarrr_1987
12-05-06, 20:45
allah askına simdi diyorsunuz ki padisahlar türk deildi peki biz kimin torunuyuz hangimiz emin olabiliriz ki bizim kanımız saf kan türk.kim emin olabilir bundan.insanın kendisini ne hissettiği önemli.bü gün amerikada yasayan onca farklı m,illete nerelisin diye sorulunca onlar ispanyolum ya da baska bi seyim demez amerikalıyım der.millet bilinci vermisler.sen türksün sen deilsin dememisler.o siirleri yazan insanlar da dönüp türk tarihine bi baksalarmıs keske.bilselermis ki türk tareihi o 600 yıllık osmanlı ile baslamamıs.ki simdi bu yazıyı yazana amacını sormak lazım.direk türkleri yeren hasa hasa azımabile almak istemiyorum ama orda essek kelimesi falan geçio.amacı ne?yani simdi türk milleti böle küçük duruma düsüren yazıyı sen niye yayınlıosn burda.osmanlıyı asaılamanın sebebi ne.millet tarhiyle övünür onu yüzeltir.sen çıkmıssın benim atalarım hasa hasa serefsizmis diyosun.sen kendi vatanına düsmanlık ediyosun tarihine sümanlık ediyosu.belgeler ortada bilgiler ortad****imin ne olduu ortada.simdi padisahın anasının kim olduu önemli deil.o padisah türk kültürüne göre mi yetismis bizim ahlakımızı mı almıs (zaten türktür padisahlar ama deilmis gibi farzedelim) bizim gibi mi yasamıs o zaman türktür.rengi kanı önemli deil.o türktür.ayrıca su kısacümlenin üzeride biraz düsünsen iyi olur.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!! bunu söyleyen atarük biliyordu ki türk tarihinde tek bir yüz kızartıcı hareket bile yoktur.simdi sen bu yazıyı yayınlayarak baskalarının azından bize köpek mi demek istiyosun.ben türküm kardesim kimse benim m,illetime laf söyleyemez nerdesiniz moderatörler su yazıyı okumadınız mı??????su rezaaleti görüp de biraz sinirlenmezler mi.atamıza dedemize sövülmüs bu yazıd****ilitlensin lütfen.editlensi yazı da.böle saçmalık olmaz.böle rezalet böle irençlik olmas.ulusunu bilmeyen ulur bunu da kimse unutmasın.

ufukgul88
12-05-06, 23:29
suç bende seni muhatap alıp sana yorum yazıorum. yahu sen kimsinde beni uyarıosun. osmanlı derken 100 düşün 1 konuş.senin gibilere ve senin gibi düşünenelre sölenecek ii lafım ypok.
ayrıca emeğe sağygıyı geçmişine söven birinden öğrenecek deilim.geçmişime hakaret eden, ne yin neolduğunu b,ilmeyen insanlarınyazılarına ben neden teşekküreddeyim. ayrıca foruma bu yazıyı ekleyene bi lafım yok.,
ooooh arkadaşlar kafasına göre benim geçmişime laf edeck ben susacam. yok yaaa.tekrar ediorum. bu konu hakkında kimsenin yeterli fikri ve bişlgisi yok. kanıt okutulan tarih ve bilinen ve öğretilen saçma ve yalan tarih. asıl gerçek bilinmeyen hakiki tarih. inşallah bu millet birgün bu acı gerçeği öğrenecek. bakalım siyonizm yardakçıları o zaman ne yapacak.


Benim şahsımla ilgili bir yorum yapma! yapamazsın yaptırmam...
Babasının malı gibi ülkeyi bölüşenlermi dersin. kardeş (taht kavgaları için Türkün türke silah kuşanmasınamı dersin.). Sırf yeniçeri maaşını azaltıyor diye. Testisleri sıkılarak öldürülen genç osmanmı dersin... Balkanlarda avrupada asyada sayısız devletleri elinde tutan osmanlı güllük gülistanlık bir tarih yaşamadı. Suikastında Allahını yaptırdı. Kapitülasyonunda Allahını yaptırdı. zaten gelişememekte ve küçük kalan ülkeleri kendine bağlayıp hiç ödeyemeceği vergileri bağlayan ve ödeyememesi halinde toplu soykırım iddiasıyla halkı 2 yıl ÖLÜ BİR YAŞAM SÜRDÜRTEN. Sonrada vergimizi almak için onları söyledik diyerek milleti ikinci kere öldüren OSMANLI MI dersin...
OSMANLI TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU BİR ÇOK AÇIDAN TABİKİDE OSMANLILI OLDUĞUMDAN DOLAYI KENDİMİ KÜÇÜKSEMİYORM Kİ ÖYLE BİŞE YAPAMAZLAR YAPTIRMAM DA !.. AMA '' ALLAH-I SADECE ADI İÇİN SEVMEYİN KURAN-INI OKUYUN. SANA NELER SÖYLEDİĞİNİ DUYUN ONA GÖRE SEVİN... OSMANLIYI SADECE ADI VE TARİHİ İÇİN DEĞİL. GERÇEKLERİYLE SEVİN. İYİSİ KÖTÜ YANLARINI BİLİN.. BUNU İZAH ETMEYE ÇALIŞIYORM !!!!!

Analitik dergisinin 22. sayısının arka kapağına bakın..
Size Osmanlı hakkında 1-2 bilgi;

*Osmanlıda 230.000.000 nüfus vardı ama bunların sadece 11.000.000'ü türktü!
*Kanuni döneminde Sivas'ın bütçesi 20.000.000 altın.Fransa'nın 4.000.000 atlın
İngilterenin 3.500.000 altını vardı...

Buyrun bide burdan yakın...

Türkok
12-05-06, 23:38
Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Bursada HOROFİRA isimli bir RUM kızıyla evlendirmiştir.Daha sonra bu RUM kızı adını NİLÜFER HATUN olarak değiştirmiştir.Bundan sonraki Padişahlarda çoğunlukla TÜRK olmayan kadınlarla evlenmişler ve bu kadınlardan çocuk sahibi olmuşlardır.Bunlar yalan değil kardeşlerim.Tarihi gerçeklerdir.Garipsediğinizi ve inanamadığınızı biliyorum.Bende ilk duyduğumda inanamadım.Daha sonra etraflıca araştırınca birçok tarihi belgede ve resmi Osmanlı soyağaçlarında dahi bunların yer aldığını tespit ettim.Lütfen araştırınız...

KEMANKEŞTÜRK
13-05-06, 00:36
Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Bursada HOROFİRA isimli bir RUM kızıyla evlendirmiştir.Daha sonra bu RUM kızı adını NİLÜFER HATUN olarak değiştirmiştir.Bundan sonraki Padişahlarda çoğunlukla TÜRK olmayan kadınlarla evlenmişler ve bu kadınlardan çocuk sahibi olmuşlardır.Bunlar yalan değil kardeşlerim.Tarihi gerçeklerdir.Garipsediğinizi ve inanamadığınızı biliyorum.Bende ilk duyduğumda inanamadım.Daha sonra etraflıca araştırınca birçok tarihi belgede ve resmi Osmanlı soyağaçlarında dahi bunların yer aldığını tespit ettim.Lütfen araştırınız...


bu konuda bır sorunyok çünkü bizde nereli olduğu sorulduğunda genelde babanın memleketını soylenir...

2 bazı şiirlerde türke hakaret edılmesının sebebi türk = koylu anlamında kullanıldığı için olabılır çünkü köylülerin eğitim seviyesi düşük ....

+ çok yanlı bir yazı olduğu fikrindeyim çünkü osmanlı zamanında türkler sövülüyor ama mustafa kemal atatürk gelip türklüğü yüceltiyor şeklinde birabnlatım var yazının sonunda zaten... Mustafa Kemal Atatürk üzerinden padişahlara öle bir laf atıyorki bu yazı, sadece yazandan utanmaktan başka birşey bırakmıyor bana ....Mustafa Kemal Atatürk Türkiye cumhuriyetindeki Türklerin atasıdır bu bir gerçek ata yolundan gidilen demek ama sırf onun yolundan gideceğiz diye kalanları çöpmüş bizden değüilmiş gibi göstermek saçmalık...

Peygamberimiz türkü oldurun dedi ha ... kardeşim istanbulu feth edene ne guzel komutan ne guzel asker diyor... ne alaka ....insanların kafalarını bulandırıp kandırmaya çalışıyıor yazıyı yazan kişi...

blondman
13-05-06, 01:58
PUHAHAHA !!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:

işte basit aciz bir kaybeden tartışmacı yazısı...Benim şahsımla ilgili bir yorum yapma! yapamazsın yaptırmam...
SEn geçmişinden birazcık bile anlamıyosn. Tipik bir Benim babam güçlüdür meselesi. ARKADAŞIM ! Sen osmanlının lise,orta okul tarih kitaplarından başka hiçbirşeyini okumadın. GİT ! Tarihimizde garip vakalar'ı oku... Osmanlı hakkında bilgi sahibi olda gel. Babasının malı gibi ülkeyi bölüşenlermi dersin. kardeş (taht kavgaları için Türkün türke silah kuşanmasınamı dersin.). Sırf yeniçeri maaşını azaltıyor diye. Testisleri sıkılarak öldürülen genç osmanmı dersin... Balkanlarda avrupada asyada sayısız devletleri elinde tutan osmanlı güllük gülistanlık bir tarih yaşamadı. Suikastında Allahını yaptırdı. Kapitülasyonunda Allahını yaptırdı. zaten gelişememekte ve küçük kalan ülkeleri kendine bağlayıp hiç ödeyemeceği vergileri bağlayan ve ödeyememesi halinde toplu soykırım iddiasıyla halkı 2 yıl ÖLÜ BİR YAŞAM SÜRDÜRTEN. Sonrada vergimizi almak için onları söyledik diyerek milleti ikinci kere öldüren OSMANLI MI dersin...
OSMANLI TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU BİR ÇOK AÇIDAN TABİKİDE OSMANLILI OLDUĞUMDAN DOLAYI KENDİMİ KÜÇÜKSEMİYORM Kİ ÖYLE BİŞE YAPAMAZLAR YAPTIRMAM DA !.. AMA '' ALLAH-I SADECE ADI İÇİN SEVMEYİN KURAN-INI OKUYUN. SANA NELER SÖYLEDİĞİNİ DUYUN ONA GÖRE SEVİN... OSMANLIYI SADECE ADI VE TARİHİ İÇİN DEĞİL. GERÇEKLERİYLE SEVİN. İYİSİ KÖTÜ YANLARINI BİLİN.. BUNU İZAH ETMEYE ÇALIŞIYORM !!!!!

Analitik dergisinin 22. sayısının arka kapağına bakın..
Size Osmanlı hakkında 1-2 bilgi;

*Osmanlıda 230.000.000 nüfus vardı ama bunların sadece 11.000.000'ü türktü!
*Kanuni döneminde Sivas'ın bütçesi 20.000.000 altın.Fransa'nın 4.000.000 atlın
İngilterenin 3.500.000 altını vardı...

Buyrun bide burdan yakın...
yavuz hırsız evsahibini bastırırmış............
---bir alim sözü-----
ne kadar alimle tartıştım galib geldim. ne kadar cahille(sen mesela) yenildim....
bu misalleri çoğaltıp seni üzmek istemem. ben okulda öğretilen tarihle kalsaydım şimdi senin ginbi saçmalayanlara alkış tutardım buda senin hoşuna gide4rdi. doğru bişeler sölediğini zannederdin. çünkü sen okullarda öğretilen çarpık tarihle yetinenlerdensin.sana şunu söleyeyim osmanlının yönetim tarzını yada yaptığı iyilikleri hangi türk anlamışki sen; tarihi yanlış öğretilen sen analayacaksın. bırak palavraları. beni boşver kendi,ne saygın varsa biraz oku....... ya ben nie tartışıorum ki... kafanı sokmuşun kuma. arkadan sölüolar sana sende burda konuştum zannediosun.

StR@nGeR
13-05-06, 14:15
yavuz hırsız evsahibini bastırırmış............
---bir alim sözü-----
ne kadar alimle tartıştım galib geldim. ne kadar cahille(sen mesela) yenildim....
bu misalleri çoğaltıp seni üzmek istemem. ben okulda öğretilen tarihle kalsaydım şimdi senin ginbi saçmalayanlara alkış tutardım buda senin hoşuna gide4rdi. doğru bişeler sölediğini zannederdin. çünkü sen okullarda öğretilen çarpık tarihle yetinenlerdensin.sana şunu söleyeyim osmanlının yönetim tarzını yada yaptığı iyilikleri hangi türk anlamışki sen; tarihi yanlış öğretilen sen analayacaksın. bırak palavraları. beni boşver kendi,ne saygın varsa biraz oku....... ya ben nie tartışıorum ki... kafanı sokmuşun kuma. arkadan sölüolar sana sende burda konuştum zannediosun.

BLONDMAN hangi TÜRK anlamiski sözü yanlis yerlere cikar ben bir TÜRK'ÜM ve hatasiyla sevabiyla Atalarimi severim. ne hatalarini inkar ederim ne de sevabini görmezden gelirim lütfen yazini düzelt.

StR@nGeR
13-05-06, 14:15
yavuz hırsız evsahibini bastırırmış............
---bir alim sözü-----
ne kadar alimle tartıştım galib geldim. ne kadar cahille(sen mesela) yenildim....
bu misalleri çoğaltıp seni üzmek istemem. ben okulda öğretilen tarihle kalsaydım şimdi senin ginbi saçmalayanlara alkış tutardım buda senin hoşuna gide4rdi. doğru bişeler sölediğini zannederdin. çünkü sen okullarda öğretilen çarpık tarihle yetinenlerdensin.sana şunu söleyeyim osmanlının yönetim tarzını yada yaptığı iyilikleri hangi türk anlamışki sen; tarihi yanlış öğretilen sen analayacaksın. bırak palavraları. beni boşver kendi,ne saygın varsa biraz oku....... ya ben nie tartışıorum ki... kafanı sokmuşun kuma. arkadan sölüolar sana sende burda konuştum zannediosun.

BLONDMAN hangi TÜRK anlamiski sözü yanlis yerlere cikar ben bir TÜRK'ÜM ve hatasiyla sevabiyla Atalarimi severim. ne hatalarini inkar ederim ne de sevabini görmezden gelirim lütfen yazini düzelt.

ultraslan_onur
13-05-06, 16:38
%100 TÜRKÜZ %100 OSMANLIYIZ.isteyen inkar eder.Eden de Türk değildir zaten.Biz Osmanlı torunuyuz.Biz Osmanlıcıyız.Biz Türk'üz.Biz Fatih'in,Kanuni'nin,Yavuz'un torunlarıyız.Ruhları şad mekanları cennet olsun.Tüm yaptıklarından Allah razı olsun...

Türkok
14-05-06, 01:01
bu konuda bır sorunyok çünkü bizde nereli olduğu sorulduğunda genelde babanın memleketını soylenir...
Haklısın babanın memleketi söylenir.Fakat erkek rum bir annenin çocuğuysa ve oda başka bir Rum,Ermeni vb. yabancı milletlerden birinden kız alırsa,ondan çocuğu olursa ve bu durum yüzyıllarca böyle giderse ''KAN BİRLİĞİ''nden söz etmek mümkün değildir.Bahsedilen konu budur.
Dediğim gibi kimse Osmanlıyı reddedemez.Bu büyük kültür ve tarih birimikini baklavamıza,halayımıza,müziğimize,gölge oyunumuza sahip çıkanlara bırakmak
bir nevi ihanet olur.Fakat gerçekleri görmemek,bilmemek ve konuşmamakta insanın başta kendine ihanetidir.Osmanlı iyisiyle ve kötüsüyle bizim mirasımızdır.
Evliliklerin çoğu bildiğiniz gibi haremden yapılmıştır.Haremde de çoğunlukla yabancı uyruklu kadınlar barınmaktaydı.Dediğim gibi kardeşlerim lütfen soyağaçlarını araştırınız

ufukgul88
14-05-06, 09:34
ya blondman.Geyik muhabbet bölümü iki tık geride sen oraya takıl. BU ilkokul da kullanılan cümlelerini orda kullan..

BEN SANA;

işte basit aciz bir kaybeden tartışmacı yazısı...Benim şahsımla ilgili bir yorum yapma! yapamazsın yaptırmam...
SEn geçmişinden birazcık bile anlamıyosn. Tipik bir Benim babam güçlüdür meselesi. ARKADAŞIM ! Sen osmanlının lise,orta okul tarih kitaplarından başka hiçbirşeyini okumadın. GİT ! Tarihimizde garip vakalar'ı oku... Osmanlı hakkında bilgi sahibi olda gel. Babasının malı gibi ülkeyi bölüşenlermi dersin. kardeş (taht kavgaları için Türkün türke silah kuşanmasınamı dersin.). Sırf yeniçeri maaşını azaltıyor diye. Testisleri sıkılarak öldürülen genç osmanmı dersin... Balkanlarda avrupada asyada sayısız devletleri elinde tutan osmanlı güllük gülistanlık bir tarih yaşamadı. Suikastında Allahını yaptırdı. Kapitülasyonunda Allahını yaptırdı. zaten gelişememekte ve küçük kalan ülkeleri kendine bağlayıp hiç ödeyemeceği vergileri bağlayan ve ödeyememesi halinde toplu soykırım iddiasıyla halkı 2 yıl ÖLÜ BİR YAŞAM SÜRDÜRTEN. Sonrada vergimizi almak için onları söyledik diyerek milleti ikinci kere öldüren OSMANLI MI dersin...
OSMANLI TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU BİR ÇOK AÇIDAN TABİKİDE OSMANLILI OLDUĞUMDAN DOLAYI KENDİMİ KÜÇÜKSEMİYORM Kİ ÖYLE BİŞE YAPAMAZLAR YAPTIRMAM DA !.. AMA '' ALLAH-I SADECE ADI İÇİN SEVMEYİN KURAN-INI OKUYUN. SANA NELER SÖYLEDİĞİNİ DUYUN ONA GÖRE SEVİN... OSMANLIYI SADECE ADI VE TARİHİ İÇİN DEĞİL. GERÇEKLERİYLE SEVİN. İYİSİ KÖTÜ YANLARINI BİLİN.. BUNU İZAH ETMEYE ÇALIŞIYORM !!!!!

Analitik dergisinin 22. sayısının arka kapağına bakın..
Size Osmanlı hakkında 1-2 bilgi;

*Osmanlıda 230.000.000 nüfus vardı ama bunların sadece 11.000.000'ü türktü!
*Kanuni döneminde Sivas'ın bütçesi 20.000.000 altın.Fransa'nın 4.000.000 atlın
İngilterenin 3.500.000 altını vardı...

Buyrun bide burdan yakın...

demişim.. Sende bana aynısını kopyala yapıştır yapıp;

yavuz hırsız evsahibini bastırırmış............
---bir alim sözü-----
ne kadar alimle tartıştım galib geldim. ne kadar cahille(sen mesela) yenildim....
bu misalleri çoğaltıp seni üzmek istemem. ben okulda öğretilen tarihle kalsaydım şimdi senin ginbi saçmalayanlara alkış tutardım buda senin hoşuna gide4rdi. doğru bişeler sölediğini zannederdin. çünkü sen okullarda öğretilen çarpık tarihle yetinenlerdensin.sana şunu söleyeyim osmanlının yönetim tarzını yada yaptığı iyilikleri hangi türk anlamışki sen; tarihi yanlış öğretilen sen analayacaksın. bırak palavraları. beni boşver kendi,ne saygın varsa biraz oku....... ya ben nie tartışıorum ki... kafanı sokmuşun kuma. arkadan sölüolar sana sende burda konuştum zannediosun.


demişsin..

sana dediğimin aynısını bana kopyala yapıştır yapmışsın. Öylesine boş gereksiz kişiliksiz cümlelerki. Gülmeyi bir yana bırak bilgisayarı en yakın nehirden aşşağı atasım geliyor..
ya ciddiyete davet ediyorm seni. Belli ki enverpaşa gibi şahsiyetsiz vatan hainlerini vatan KAHRAMANI OLARAK belirten lise kitaplarını okuyarak gelmişsin buralara.

ARKADAŞŞŞIM !! BEN SANA TARİHİMİZDE GARİP VAKALAR'I ANALİTİK DERGİSİNİ OKUMANI SÖYLYİROUM !!! SANA KİTAP SÖYLİYORUM.. SEN BANA GİT KİTAP OKU DİYORSUN !. YAZIK.. BU KADAR ACİZ CÜMLELER KURMA..

crayz-boy-1
14-05-06, 10:47
Dj-Ozii bu yazıyı nasıl yazdın. kaynak nerden aldın doğrumudur. yanlışmıdır. Beni enterese etmiyor. Ben Osmanlı torunuyum ve türküm. Herşey Babadan geçer. tıbbi olarakda gidip araştırabilirsin. önemli olan tohumdur. Yazdıklarının hiçbirisi doğru değil. Osmanlıyı ne hale getirmişsin yazında haberin varmı senin. Sana bu hakkı kim veriyor. istersen bir daha oku. Sen resmen düşmansın bu yazıyla. Osmanlı 3 kıtaya hakim olmuş, Nasıl olmuş biliyormusun adaletli yönetimiyle, kimsenin ırzına geçmemiş, kimsenin dinine karışmamış, kimsenin yaşamasına karışmamış hangi toplumdan olursa olsun. Sen bunların hepsini es geçmiş ve iftra üstüne iftira atıyorsun. O zaman da Osmanlının düşmanları vardı. Bu düşmanlar 600 sene yıkmak için uğraştılar. Hilelerle, entrikalarla, ve sonunda başardılar. Bizler öyle bir toplumuz ki bir devlet yıkılmadan diğeri kurulur. En sonuncusuda Türkiye Cumhuriyetidir. Osmanlıların Türk olmadığını savunuyorsun. Selçuklular neydi, ondan öncekiler, ondan öncekiler daha 16 devlet kısacası Osmanlılar da türktür. Osmanlı İmparatorluğu adını nerden almıştır. biliyormusun bilsen şaşardım. Bilmiyorsun Osman Beyden. Osman Beyin babası kim biliyormusun nerden gelmiş.Bunları bilmediğin kesin Benim aklıma şu gelir yazmış olduğun yazıyla alakalı olarak; Sen Türk değilsin ve Türk düşmanısın. Çünkü ne kadar da olsa bir Osmanlı torunu yukarda yazmış olduğun yazıların hiç birini yazmaz. Ar eder, utanır, Ben ne yazıyorum der kendi kendine . Sana bir örnek vererek yazdıklarımı bitiriyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fethedip Ayasofyada namaz kıldırırken 3 sefer tekbir almış neden biliyormusun bilmene imkan yoktur bilsen yukardaki yazdıklarından utanırdın. Kabe-i Şerifi 3. tekbir de ancak görmüş ve öyle namaz kıldırmış. ve böyle bir padişah ve onun torunlarına laf atma cüretini kendine buluyorsun. ,Sen zavallı bir düşmansın. Senin gibi düşmanlar geçmiştede vardı şimdi de var gelecekte de olacak. Biz bunlara gereken cevapları her zaman veririz. Her yerde de cevap vermeyede devam edeceğiz.

anbarrr_1987
14-05-06, 15:09
allah askına simdi diyorsunuz ki padisahlar türk deildi peki biz kimin torunuyuz hangimiz emin olabiliriz ki bizim kanımız saf kan türk.kim emin olabilir bundan.insanın kendisini ne hissettiği önemli.bü gün amerikada yasayan onca farklı m,illete nerelisin diye sorulunca onlar ispanyolum ya da baska bi seyim demez amerikalıyım der.millet bilinci vermisler.sen türksün sen deilsin dememisler.o siirleri yazan insanlar da dönüp türk tarihine bi baksalarmıs keske.bilselermis ki türk tareihi o 600 yıllık osmanlı ile baslamamıs.ki simdi bu yazıyı yazana amacını sormak lazım.direk türkleri yeren hasa hasa azımabile almak istemiyorum ama orda essek kelimesi falan geçio.amacı ne?yani simdi türk milleti böle küçük duruma düsüren yazıyı sen niye yayınlıosn burda.osmanlıyı asaılamanın sebebi ne.millet tarhiyle övünür onu yüzeltir.sen çıkmıssın benim atalarım hasa hasa serefsizmis diyosun.sen kendi vatanına düsmanlık ediyosun tarihine sümanlık ediyosu.belgeler ortada bilgiler ortad****imin ne olduu ortada.simdi padisahın anasının kim olduu önemli deil.o padisah türk kültürüne göre mi yetismis bizim ahlakımızı mı almıs (zaten türktür padisahlar ama deilmis gibi farzedelim) bizim gibi mi yasamıs o zaman türktür.rengi kanı önemli deil.o türktür.ayrıca su kısacümlenin üzeride biraz düsünsen iyi olur.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!! bunu söyleyen atarük biliyordu ki türk tarihinde tek bir yüz kızartıcı hareket bile yoktur.simdi sen bu yazıyı yayınlayarak baskalarının azından bize köpek mi demek istiyosun.ben türküm kardesim kimse benim m,illetime laf söyleyemez nerdesiniz moderatörler su yazıyı okumadınız mı??????su rezaaleti görüp de biraz sinirlenmezler mi.atamıza dedemize sövülmüs bu yazıd****ilitlensin lütfen.editlensi yazı da.böle saçmalık olmaz.böle rezalet böle irençlik olmas.ulusunu bilmeyen ulur bunu da kimse unutmasın.

yazmıstım bi daha yazdım su millet düsmanları türk düsmanları bunu okusun diye bilsin diye vatan sahipsiz deil diye.bu arada moderatörlerimiz nerde tekrar söylüyorum bu yazıda beni atama dedeme sövüyorlar.köpek diyorlar.yazıyı yazan bilmeliydi nefi ninb sonunu.nasıl öldüğünün.karakterini nasıl bir insan olduğunu.MODERATÖRLER TEKRAR SÖYLÜYORUM ÖZEL MESAJ DA ATTIM BU YZIDA ATAMA DEDEME SÖVÜYORLAR.ATAMIZA ESSEK DİYORLAR KÖPEK DİYORLAR.BANA AĞIR GEŞLİYO.HEPİMİZ TÜRKÜZ NEDEN SESSİZ KALIYORUZ.NEDEN BİRLİK OLMUYORUZ.NERDESİNİZ???????BU YAININ MANTIĞI NE YAZAN ARKADAS Bİ AÇIKLAMA YAPSIN.ÇIKAN TEK SONUÇ MİLLET DÜSMANLIĞIDIR.VATAN DÜSMANLIĞIDIR.

ufukgul88
14-05-06, 16:16
anbarrr kankam..

tabiki hiçkimse osmanlıya öyle şeyler söyliyemez...
Osmanlı tabiki iyi bir imparatorluktu. Yunanistan'da bazı milletler Osmanlı padişahına mektup yollayıp Gelin Buraları şenlendirin bizide topraklarınıza katın demiştir. Diğer ülkeler bir bölgeyi işgal etttikten sonra orda halk tarafından taşlanırdı.. OSmanlı fethetti bölgelerde çiçeklerle yemeklerle karşılanmıştır.
Ama Körü körüne bağlanmayın. Yani neyin ne olduğunu bilin... Hayalinizdeki gibi bir osmanlı yok. Hepsi türk zannediyordunuz kürt,arap ve diğer ırkların da azınlık olduğunu zannediyordun deilmi. son 2 yıla kadar bende öyleydim ama rakamlara bakalm.. 230.000 'te 11.000'i türktü.. sokakta gördüğünüz 20 tane insandan sadece birisi türktü yani... Ama seninde söyledğin gibi insan kendini kim zannediyorsa odur.. Atatürk'ünde bu konu hakkında bir sözü vardır,
NE MUTLU TÜRKÜM Diyene..

blondman
14-05-06, 17:33
BLONDMAN hangi TÜRK anlamiski sözü yanlis yerlere cikar ben bir TÜRK'ÜM ve hatasiyla sevabiyla Atalarimi severim. ne hatalarini inkar ederim ne de sevabini görmezden gelirim lütfen yazini düzelt.
tabiki türk olduğunu iddaa etmekte haklı olabilirsin.sözümün arkasındayım.hiç bir türk anlamdı osmanlıyı.anlasaydı şimdi bu devlet bu millet böle elalemin uşağı olmazdı.
hatalarınıda sevaplarınıda sölermişsin.aman ne de iyi edersin.arkadaşım senin sorunun ne biliomusun.21, yy da yetişmiş ve geçmişi kötü öğt-retilmiş ve gerçeklerden haberi olmayan ve tamammen birilerinin istediği yönde eğitim verilen bir akılla (herkes bunun içinde, üzerine alınma) 1 asır önce sona ermiş ve 700 yıllık tarihi ile muazzam büyüklükteki bi devleti yorumlamaya çalışıosun.ondan sonra çıkıosun hem hata hem sevap .................. osmanlı yönetim sistemiyle, amacıyla ve yaptıklarıyla tam bir saygı ve ibret abidesidirki önüne gelen laf edemez.
osmanlıyım diebiliosan ve türk olduğunu iddaa ediosan lütfen geçmişini ii araştır.ve hatalarını sölüorum die geçmişine hakaret etme.

""""""bu dünya osmanlıyı hep arayacak.sonsuza dek"

StR@nGeR
14-05-06, 18:58
tabiki türk olduğunu iddaa etmekte haklı olabilirsin.sözümün arkasındayım.hiç bir türk anlamdı osmanlıyı.anlasaydı şimdi bu devlet bu millet böle elalemin uşağı olmazdı.
hatalarınıda sevaplarınıda sölermişsin.aman ne de iyi edersin.arkadaşım senin sorunun ne biliomusun.21, yy da yetişmiş ve geçmişi kötü öğt-retilmiş ve gerçeklerden haberi olmayan ve tamammen birilerinin istediği yönde eğitim verilen bir akılla (herkes bunun içinde, üzerine alınma) 1 asır önce sona ermiş ve 700 yıllık tarihi ile muazzam büyüklükteki bi devleti yorumlamaya çalışıosun.ondan sonra çıkıosun hem hata hem sevap .................. osmanlı yönetim sistemiyle, amacıyla ve yaptıklarıyla tam bir saygı ve ibret abidesidirki önüne gelen laf edemez.
osmanlıyım diebiliosan ve türk olduğunu iddaa ediosan lütfen geçmişini ii araştır.ve hatalarını sölüorum die geçmişine hakaret etme.

""""""bu dünya osmanlıyı hep arayacak.sonsuza dek"

öncelikle şu noktada anlaşalım bu başlığı açan ben değilim. Osmanlı berbat bi devletti iyiki yıkıldı tarzı bir mesajımıda hatırlamıyorum. benim alanım uluslarası ve bu konuları da doğal olarak fazlasıyla inceledim. burda sadece kendi fikirlerin doğruymuş ve tarihte hiç hata yapmamışız dibi davranıyorsun. T.C. tarihinde de hatalar oldu bunu da mı inkar edelim şimdi.
unutmaki geçmişinden ve hatalarından ders alamayan bir toplum asla ilerleyemez. evet osmanlı yönetim sistemi zamanının en iyisiydi ama gelişmelere ayak uyduramadı ve genişlemeyle birlikte merkezden uzak bölgelerden vergi akışı denetimden çıktı. sonucuda mısır valisi gibi bazı vali ve derebeyler osmanlıya karşı ayaklanabilecek kadar güçlendiler. devşirme sistemi kontrolden çıktı ve devletin başına bela oldu. Kapütülasyonlarla dışa bağımlı bir hale gelindi. bunlar hep hatalardır. hata deyince illaki koca bir imparatorluğun soyunu sopunu yargılıyor olmak gerekmez. senin mesajın bunu tartışanlara sanırım biraz yanlış bir tarafa geldi.

teslaxxx
14-05-06, 19:05
Osmanlı imaparatorluğu hiç bir zaman ırkçılık yapmamıştır. Ne bir Türke nede Türk olmayana adaletsiz davranılmamıştır. Osmanlının yaptığı uygulamalarda akla hayale gelmeyen hikmeter vardır. Mesela Osmanlı padişahları devletin devamını sağlamak, parçalanmaya mahal vermemek için savaşlarda bakın özellikle söylüyorum kimsesiz kalmış aciz esir kızlarla evlenmişlerdir. Tabi bunlar İslamı kabul etmiş ve islam ahlakına göre yaşamışlardır. Neyse fazla tartışmaya gerek yok sonuçta maksatlı bir yazı. Tarihte gelmiş ve gelecek en üstün devlet Osmanlıdır ben bunu bilir bunu söylerim. Bu yazıyı savunanlara da bir cevabım var. Sizler yani tarihine, atalarına şüpheyle bakan sizlerin hali anasından emin olmayan çocuğun hali gibi. Fazla uzatmayacağım bunları bunları yazanların ne mal olduğunu biliyorum ama, bunalrı burda savunanların neyin nesi olduğunu gerçekten bilmiyorum.

vatansever
14-05-06, 22:08
arkdaşlar bakın osmanlıda sadece bir padişahın annesi türktür o kadar türkler geri plana itilmişleridr özllkle fatih dönmnde çandarlı halil paşanın öldürlmesndne sonra ama bunun nedeni çandarlının arkasnda yüzbnlerce türkmen olmasıdır yönetime getirilern her türkmen devlet adamının hemen hemen bi aşireti vardı bu güçlü türkmen devlet adamları zamanla osmanlı hanedanına alternatif olştrmasından korklduğu için ve savaşçı özllkleri bulunan çabuk ayaklanan feodal yapılı türkmenler hep toprağa bağlanmaya çalışlmış isakn politikası ile fethedilen yerleri elde tutablmk için göç ettirlmiş yeni yerlere yerleştirilmişleridr osmanlı türkleri sevmediği için değil belki de ama devletin devamı için türkleri hep ezmiştir bu bir gerçktr yönetime devşirme çockların getrleme nedenleride bu çockların kollucak kimsesi olmadığı için sdece daha üst rütbeye makama ykselmek için çalşmalarıdır ama bu ne kadar doğrudur bilnmez ve şu bi gerçktir osamnlı padişahları türk olmakla hiç biz aman övnmesler bile biz trkler osamnlı ile övnmeliiizz kişilerin yönetmde yaptıkları büyük yanlşlar olsada osmanlı avrupaya hükmetmiştr

anbarrr_1987
15-05-06, 22:44
anbarrr kankam..

tabiki hiçkimse osmanlıya öyle şeyler söyliyemez...
Osmanlı tabiki iyi bir imparatorluktu. Yunanistan'da bazı milletler Osmanlı padişahına mektup yollayıp Gelin Buraları şenlendirin bizide topraklarınıza katın demiştir. Diğer ülkeler bir bölgeyi işgal etttikten sonra orda halk tarafından taşlanırdı.. OSmanlı fethetti bölgelerde çiçeklerle yemeklerle karşılanmıştır.
Ama Körü körüne bağlanmayın. Yani neyin ne olduğunu bilin... Hayalinizdeki gibi bir osmanlı yok. Hepsi türk zannediyordunuz kürt,arap ve diğer ırkların da azınlık olduğunu zannediyordun deilmi. son 2 yıla kadar bende öyleydim ama rakamlara bakalm.. 230.000 'te 11.000'i türktü.. sokakta gördüğünüz 20 tane insandan sadece birisi türktü yani... Ama seninde söyledğin gibi insan kendini kim zannediyorsa odur.. Atatürk'ünde bu konu hakkında bir sözü vardır,
NE MUTLU TÜRKÜM Diyene..

kanka haklısın ama simdi ben sana desem ki sen türk müsün?sen bana ispatlayamassın ki bunu.dedim ya hiç kimse saf kan türk olduğunu iddia edemez belki de.bizim dilimiz de saf deil.bu neyin gösterhgesidir biliyor musun.dilimiz imparatorluk dilidir.iste bunu gösterir.biz imparatorlukların torunlarıyız.iste bunu gösterir.ben sunu sölemek istiyorum.oyunlarına gelmey,n bunların.millet tarihiyle övünüyor kötüleri saklıyor.hatta belgelerle kanıtlı seyleri yok gibi gösteriyor.bakın ermenilere belgelerle knıtlı yaptıkları ermenilerin ama adamlar inkar edyor niye vatanlarının çıkarları için.bizim kendini bilmezler de ellerinden gelse vatanın satacak anladın mı simdi ne demek istediimi.ha bu benim bu yazılanlara katıldıımı göstermez.ben padisahlar saf kan türktür de demiyorum.ama orda benim atalarıma köpek demisşler essek demisler bunu nasıl kaldırabiliyorsunuz anlmıyorum.benim nefsime apğır geliyo.

anbarrr_1987
15-05-06, 22:48
Osmanlı imaparatorluğu hiç bir zaman ırkçılık yapmamıştır. Ne bir Türke nede Türk olmayana adaletsiz davranılmamıştır. Osmanlının yaptığı uygulamalarda akla hayale gelmeyen hikmeter vardır. Mesela Osmanlı padişahları devletin devamını sağlamak, parçalanmaya mahal vermemek için savaşlarda bakın özellikle söylüyorum kimsesiz kalmış aciz esir kızlarla evlenmişlerdir. Tabi bunlar İslamı kabul etmiş ve islam ahlakına göre yaşamışlardır. Neyse fazla tartışmaya gerek yok sonuçta maksatlı bir yazı. Tarihte gelmiş ve gelecek en üstün devlet Osmanlıdır ben bunu bilir bunu söylerim. Bu yazıyı savunanlara da bir cevabım var. Sizler yani tarihine, atalarına şüpheyle bakan sizlerin hali anasından emin olmayan çocuğun hali gibi. Fazla uzatmayacağım bunları bunları yazanların ne mal olduğunu biliyorum ama, bunalrı burda savunanların neyin nesi olduğunu gerçekten bilmiyorum.
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:

Türkok
16-05-06, 00:30
Evet Osmanlı kendi içinde bir ırksal asimilasyon sürecine girmiştir.Buradaki önemli olan husus Anadoludaki Türk'lerin nüfusunun bu yönetim boyunca azalmasıdır.Neden böyle olmuştur?
Osmanlı zamanında Türklerin çoğu Anadolu dışına göç etmiş yada ettirilmiştir.
Öz be öz Türk olan Karamanoğullarının çoğunluğu bugünkü Bulgaristan'a göçmüştür.Birçok beylik yokedilmiştir.
Türk'e bu kadar zulüm yapılırken neden azınlıklar ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlardır?
Osmanlı hepimizin mirası fakat gerçekleri tam olarak araştırmalı ve öğrenmeliyiz.

Türkok
16-05-06, 00:32
tabiki türk olduğunu iddaa etmekte haklı olabilirsin.sözümün arkasındayım.hiç bir türk anlamdı osmanlıyı.anlasaydı şimdi bu devlet bu millet böle elalemin uşağı olmazdı.
hatalarınıda sevaplarınıda sölermişsin.aman ne de iyi edersin.arkadaşım senin sorunun ne biliomusun.21, yy da yetişmiş ve geçmişi kötü öğt-retilmiş ve gerçeklerden haberi olmayan ve tamammen birilerinin istediği yönde eğitim verilen bir akılla (herkes bunun içinde, üzerine alınma) 1 asır önce sona ermiş ve 700 yıllık tarihi ile muazzam büyüklükteki bi devleti yorumlamaya çalışıosun.ondan sonra çıkıosun hem hata hem sevap .................. osmanlı yönetim sistemiyle, amacıyla ve yaptıklarıyla tam bir saygı ve ibret abidesidirki önüne gelen laf edemez.
osmanlıyım diebiliosan ve türk olduğunu iddaa ediosan lütfen geçmişini ii araştır.ve hatalarını sölüorum die geçmişine hakaret etme.

""""""bu dünya osmanlıyı hep arayacak.sonsuza dek"
BU MİLLET KİMSENİN UŞAĞI OLMAMIŞTIR VE OLMAYACAKTIR.LAFLARINA DİKKAT ET!!!

ufukgul88
16-05-06, 12:54
Osmanlıya çağlar boyunca Köpekler dinsizler denmiştir. Osmanlı o kadar yüzyıldır takmadı da biz mi şimdi takıcaz kanka?.... Osmanlı onların en korkulu rüyasıydı. Fransa kralı Almanyanın avucuna düşünce. Fransa Osmanlıya mektup yollamıştır. Bizm kralımızı kurtar yoksa yok olucaz diye. OSmanlı hükümdarı Almanya'ya (elçi bile olmayan bir haberci yollamıştır) mektubunda;
Fransa kralını hemen bırakmasını yoksa Onu da (almanyayıda) kendi topraklarına katıcağını söylemiştir...
Ardından tereddütsüz bir şekilde fransa kralı tekrar fransada...
Osmanlı yaptığı yeniliklerle tüm ülkelere örnek olmuştur. Şuanda öyle..
Yani biz türküz. Alnımızın akıyla bütün Avrupayı Topraklarımızdan attık hemde inanılmaz ağır bir malübiyetle.. Ondan sonra ne olduk? Irkçı türkler olduk.. Pis türkler olduk... Bu çağlardan beri böyle... Biz kendimizi biliyoruz ya kanka o yeter...

karazma
16-05-06, 13:15
Evet Osmanlı kendi içinde bir ırksal asimilasyon sürecine girmiştir.Buradaki önemli olan husus Anadoludaki Türk'lerin nüfusunun bu yönetim boyunca azalmasıdır.Neden böyle olmuştur?
Osmanlı zamanında Türklerin çoğu Anadolu dışına göç etmiş yada ettirilmiştir.
Öz be öz Türk olan Karamanoğullarının çoğunluğu bugünkü Bulgaristan'a göçmüştür.Birçok beylik yokedilmiştir.
Türk'e bu kadar zulüm yapılırken neden azınlıklar ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlardır?
Osmanlı hepimizin mirası fakat gerçekleri tam olarak araştırmalı ve öğrenmeliyiz.
osmanlnın fetih politikasını özümsesen bunlara daha saglıklı bakarsın.

texasli90
17-05-06, 21:10
ya osmanlı devleti milletini düşünmezdi diye bir zihniyet olamaz.halkıyla kopuk olan bir devletin 3 kıtaya hükmetmesi biraz zor değilmi sizce???

KEMANKEŞTÜRK
18-05-06, 01:09
Osmanlı imaparatorluğu hiç bir zaman ırkçılık yapmamıştır. Ne bir Türke nede Türk olmayana adaletsiz davranılmamıştır. Osmanlının yaptığı uygulamalarda akla hayale gelmeyen hikmeter vardır. Mesela Osmanlı padişahları devletin devamını sağlamak, parçalanmaya mahal vermemek için savaşlarda bakın özellikle söylüyorum kimsesiz kalmış aciz esir kızlarla evlenmişlerdir. Tabi bunlar İslamı kabul etmiş ve islam ahlakına göre yaşamışlardır. Neyse fazla tartışmaya gerek yok sonuçta maksatlı bir yazı. Tarihte gelmiş ve gelecek en üstün devlet Osmanlıdır ben bunu bilir bunu söylerim. Bu yazıyı savunanlara da bir cevabım var. Sizler yani tarihine, atalarına şüpheyle bakan sizlerin hali anasından emin olmayan çocuğun hali gibi. Fazla uzatmayacağım bunları bunları yazanların ne mal olduğunu biliyorum ama, bunalrı burda savunanların neyin nesi olduğunu gerçekten bilmiyorum.

sözlerine klatılıyorum ama bir cümle hariç
Tarihte gelmiş ve gelecek en üstün devlet Osmanlıdır ben bunu bilir bunu söylerim.


daha iyisini yapacağız inşallah.....

C4L1
18-05-06, 03:22
Yapana bakarak Osmanlı diyoruz zaten! :okay:

__________________
http://img451.imageshack.us/img451/1416/sec3skill8ta.gif

Türkok
19-05-06, 02:35
osmanlnın fetih politikasını özümsesen bunlara daha saglıklı bakarsın.
Milletime zararı dokunan hiçbir politikayı özümsemem.Siz özümseyiniz.

karazma
19-05-06, 17:29
Milletime zararı dokunan hiçbir politikayı özümsemem.Siz özümseyiniz.
senin avatarındaki şu atlı kim biliyor musun? kulaktan duyma şeylerle(baş örtüsüne farz değil demiştin di mi nerden duydun onu) konuşmaktan ne zaman vaz geçeceksin sabırsılıkla bekliyorum. korkma en az senin kadar ben de vatanseverim tabi aramızda şöyle bir fark var ben milliyetçiyim sen ulusalcı.

erdemli1987
19-05-06, 18:50
Osmanlı kardesim.Üstüne Devlet tanımam.3 kıta 7 deniz.uçsuz bucaksız topraklar...

eğer osmanlı devleti halkına kötü davransaydı o kadar büyüyebilirmiydi.halkıda halkmış be kardesim.padişahıma sahip çıkıyomuş.şimdiki zibidler gibi gidip elin che sini blmem nesini idol olarak seçmiomuş kendine.ama ben bunu der bunu sölerim.o zibidiler inat Fatih Sultan Mehmet derim,Yvuz derim,Yıldırım derim,Kanuni derim.geri kalan zavallıların ne dedii beni ilgilendirmez.

Türkok
22-05-06, 03:58
Osmanlı kardesim.Üstüne Devlet tanımam.3 kıta 7 deniz.uçsuz bucaksız topraklar...

eğer osmanlı devleti halkına kötü davransaydı o kadar büyüyebilirmiydi.halkıda halkmış be kardesim.padişahıma sahip çıkıyomuş.şimdiki zibidler gibi gidip elin che sini blmem nesini idol olarak seçmiomuş kendine.ama ben bunu der bunu sölerim.o zibidiler inat Fatih Sultan Mehmet derim,Yvuz derim,Yıldırım derim,Kanuni derim.geri kalan zavallıların ne dedii beni ilgilendirmez.
Bu mantık çok yanlış.O zaman birileride bilgisizliğinden ötürü sana zavallı diyebilir.SELÇUKLULARI,GÖKTÜRKLERİ ve büyük TÜRK beyliklerini unutuyorsunuz.O büyük beylikler Osmanlı zamanında mahvedilmişlerdir.Buna yönetim stratejisi derseniz o zaman TÜRKİYE isimli devlette yaşayan ve kendine TÜRK diyenlere birileri tarihi hesap vermek zorundadır.

anbarrr_1987
22-05-06, 18:45
yahu anlamıyorum bu NODLAR NEREDE SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM MODLAR.BİRİSİ ÇIKIP SURDA BİR MİLLET HAKKINDA BÖYLE Bİ YAZI YAZSA HEMEN KİLİTLENİR.NİÇİN BU YAZI HALA BURDA ATANIZA DEDENİZE ANNENİZİN ANNESİNE HATTA BİZLERE EŞŞEK DEMİSLER KÖPEK DEMİSLER.NERDESİNİZ.SU CAHİLLER KÜMSEİNE BURDA FIRSAT MI VERECEKSİNİZ.SAVUNMAYACAKMISINIZ ATANIZI?

speedcity
22-05-06, 22:02
Konuya tek tepki veren sen değilsin.Özel mesajlarlada bu konuya birçok tepki geldiğinden konuyu kilitliyorum arkadaşlar.
Lütfen açıkça kaynak göstermeden tekrar bu tür konular açmayınız.
Saygılar.